Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 12. (1891)

1891 / 1. füzet

GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK. XII. ÉVFOLYAM. 1891. JANUÁR. I. FÜZET. Szerkesztőség: Budapest; „Köztelek14.—Kiadóhivatal. Budapest;egyetem-utcza4. sz. Olvasóinkhoz! A «Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek» XII. évfolyamát a jelen füzet­tel kissé elkésve indítjuk meg, mivel a lap sorsát függőben tartó akadályok csak nem rég lettek elhárítva. Most azonban mi sem áll útjában annak, hogy e füzetek jövőre pontosan megjelenhessenek s a lehető legrövidebb idő múlva már minden hónapnak az elején az olvasó kezében lesz az illető hónapra szóló füzet. Egyúttal az iránt is intézkedés történt, hogy a «Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek# 1890-iki XI. évfolyama 5—6 ívre terjedő évnegyedes füzetekben, egészben 20—22 ívnyi tartalommal, utólagosan megjelenjék. Az első évnegyedes füzet abból már megjelent, a második szedés alatt van és egy-egy füzet 1 írtjával, az egész évfolyam 4 írtért megrendelhető. Lapunk, mint az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kertészeti szakosz­tályának közlönye, azon czélt tűzi maga elé, hogy a hazában levő összes rokon törekvésű egyletek, társulatok és szövetkezetek közt szorosabb összeköttetést hozzon létre és így azok szellemi és anyagi érdekeinek méltó képviselője lehessen. Bereczky Máté, a magyar gyümölcsészet megteremtője, ki a világ legjelesebb gyümölcskincseit egy hosszú életen át tartó fáradhatlan munkássággal megszerezte és elterjesztette a hazában s azokról örökbecsű gyümölcsészeti vázlatokat készített, ifjúhoz illő hévvel és buzgósággal tartja kezében ma is a gyümölcsészet zászlaját és lapunkat választá orgánumul arra, hogy legújabb észleleteit és tapasztalatait abban közzé tegye. A gyümölcsészeti nomenclatura egysége érdekében mások gyümölcsé­szeti közleményeit is ő revideálja és kíséri megjegyzéseivel. Az ő szellemi vezetése alatt fog tehát állni jövőre is a kertészeti szakosztály közlönye s a közönség meg- bízhatik abban, hogy a gyümölcsészetre vonatkozó közlemények a tényeket a maguk valóságában fogja közölni s a pomologia haladásával lépést fog tartani. Lapunk éber figyelemmel kíséri a kertészet fejlődését bel- és külföldön s minden érdemesebb vívmányt leírásban a hol kell ábrákkal is meg fog ismertetni, s a termesztésre legérdemesebb fajokról, úgy mint eddig, ezután is minden füzetben színes képet is fog hozni. Temérdek tenni való van a kertészet terén, hogy felküzdhessük magunkat arra a fokra, mely hazánkat a művelt nemzetek sorában e téren megilleti. Tömörí­teni kell az erőket s a kertészet érdekképviseletét országosan szervezni, hogy le- küzdhessük a haladás legnagyobb ellenségét: a közönyt, mely a közönség széles rétegeiben ezen kiváló fontosságú termelési ág iránt ma még mindenfelé tapasztal­ható. És fel kell kelteni ügyünk iránt sokkal nagyobb mértékben a rok onszenvet a I

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék