Új Kertgazdaság 27. (1995)

1995 / 1-2. szám

Bevezető sorok Útmutató Szerzőinknek Köszöntjük Kedves Olvasóinkat az Új Kert­gazdaság megjelenése alkalmából. A továbbiak bán negyedévenként megjelenő kiadvány kettős célt szolgál. Minél jobb, használhatóbb informá­ciókat szeretnénk nyújtani az egész kertész szakmának, fórumot a termelőknek egyrészt, publikációs lehetőséget adni a kertészeti kuta­tóknak másrészt. A folyóirat tudatosan vállalja a hazai termelők, kerttervezők és kutatók érdek- védelmét, összefüggésben azzal, hogy a Magyar Kertészeti, Tanács és a Magyar Kertészeti Tudo­mányos Társaság eszmei és gyakorlati támoga­tói az Új Kertgazdaságnak. Folyóiratunk a szak­mai szövetségeken, egyesületeken keresztül a kertész szakma minden rezdülését érzékelheti. Rendszeresen foglalkozunk olyan „zsebbe vágó" témákkal, mint vállalkozás, adózás, szab­vány biztosítás, valamint a hazai kertészeti kutatás anyagi, személyi feltételei, stb. Napjainkban egy folyóirat fennmaradásához nélkülözhetetlen, hogy megálljon a saját lábán, hogy a hirdetési bevételekből, esetleg szponzori támogatásokból, valamint a példányszámok eladásából fedezni tudja a kiadás egyre emel­kedő költségeit. Az Új Kertgazdaság önfenn­tartóvá szeretne válni. A hozzánk beküldött, felgyülemlett publi­kációk nagy száma, valamint takarékossági okok késztették a Szerkesztő Bizottságot az első két szám összevonására. Anyagi alapok nélkül hozzáfogni egy szaklap megjelenteté­séhez, - ahogy mit tettük - nagy elszántságot és optimizmust tételez fel. Köszönettel tartozunk mindazoknak a cé­geknek, akik hirdetéseikkel támogatták a lapot. Felvetődhet a kérdés, kikhez szól az Új Kertgazdaság? Mely olvasói réteget céloztunk meg? Kutatókhoz, termelőkhöz, sőt keres­kedőkhöz is szól a kertészeti ágazaton belül. A „kétarcúság" és a siker nem zárják ki egymást. Jó példa erre a növekvő példányszámú, kitű­nően prosperáló Növényvédelem c. folyóirat. Az idő igazolni fogja azt a döntést, hogy az ország egyetlen Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemének legyen saját alapítású, magyar nyelvű, tudományos dolgozatokat is közlő, re­ferált folyóirata. Az Új Kertgazdaság születé­sének körülményei valamikor érdekes fejezete ,sz a hazai szaksajtó történetének. Tamás Enikő , A könnyebb, gyorsabb megjelenés érdekében, kérjük Tisztelt Szerzőinket vegyék figyelembe a tudományos publikációkkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. A tudományos igényű cikkeknél a kettes sortávolsággal gépelt szöveg a mellékletekkel együtt nem haladhatja meg a 18-20 oldalt. (A kéziratokat szabványos A/4-es papíron, oldalanként 25-26 sorral, soronként kb. 60 leütéssel készítsék.) A tudományos kézirat taglalásakor a következő részeket kérjük elkülöníteni:- Bevezetés (a téma indoklása, jelentősége, a munka célja röviden.)- Irodalmi áttekintés (az adott témára vonatkozó szakirodalom rövid ismertetése, témakörön­kénti összesítése)- Saját vizsgálatok, következtetések: anyag és módszer - eredmények - értékelés.- Összefoglalás- Angol nyelvű összefoglaló, a dolgozat angol címével ellátva- Táblázatok fejlécének és ábra aláírások szöve­gének angol fordítása Irodalomjegyzék (A magyar és angol nyelvű összefoglaló terjedelme egyenként ne legyen több 27 gépelt sornál.) Csakis jó minőségű, nyomdakész, kicsinyítést elbíró, lehetőleg pausz papírra rajzolt ábrát, illetve fekete-fehér fotót fogadunk el. Színes diát, vagy papírképet a borítón tudjuk elhelyezni. Az adatok közlésekor, kérjük használják az Sí rendszert. A táblázatokat, ábrákat a szöveges rész után külön lapokon adják meg. Minden táblázatot és ábrát külön- külön folytatólagos sorszámmal és címfelirattal lás­sanak el. Egy-egy táblázat és ábra önmagában is érthető legyen. Minden tudományos cikket - függetlenül a szer­zőik) tudományos fokozatától lektoráltatunk. A lek­tort a Szerkesztő Bizottság kéri fel. A termesztési részbe szánt cikkekhez nem kérünk összefoglalót. E cikkek terjedelme ábra anyaggal, fotókkal együtt maximum 10 oldal lehet. A honorárium kiutalás megkönnyítése érdekében, kérjük Szerzőinket, csatolják a kézirathoz személyi adataikat (név, lakcím, munkahely, munkahelyi tele­fonszám, esetleg fax szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék