Magyar Gyümölcs, 1946 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1946 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MAGYAR GYÜMÖLCS Megjelenik 3—4 hetenként, egyelőre öt szám. Az öt szám előfizetési ára 10.000 adópengő, fizetendő a Gyümölcster­melők Országos Egyesülete 38.286 számú csekkszámlájára TELEFON: 125-837 128-059 BUDAPEST, V., BÁTHORY-UTCA 22 ÉS V.. BAJCSY-ZSILIIVSZKY-UT 70 Hitelbe kaphatunk rézgálicot A Magyar Szőlősgazdák és Gyümölcstermelők Or­szágos Egyesülete — a két érdekképviseleti szerv­ből eggyéoívadt közös érdekképviselet — örömmel és elégtétellel könyvelheti el első — meggyőződésem sze­rint — igen nagy sikerét. A Gazdasági Főtanács ugyanis nagy hitelkeretet engedélyezett a szőlő és gyümölcstermelő gazdák rézgálic hitellel való ellátá­sára. Igaz, hogy ez a hitel akkor lett volna teljes ér­tékű, ha már korábban sikerült volna biztosítani: ez azonban nem az érdekképviseleten múlott! Mindent megteszünk, hogy a rézgálic a leggyorsabban lekerül­jön a vidéki szétosztóhelyekre. Több nagyobb hegy­községnél és a MASzOBSz-pincéknél az akció lebonyo­lítása már folyamatban van. Azokat látja el ez a hitelakció rézgáliceal. akik jelenleg sem borral, sem pénzzel nem rendelkeznek. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy termelő-érdekeltsé­günk zöme ilyen. A hivatalos rézgálicellátás vontatott lebonyolítása mit sem bizonyít élénkebben, minthogy a termelőink oly pénzszűkében vannak, hogy a szá­mukra nélkülözhetetlen, szinte azt mondhatnánk a jövőt jelentő rézgálicot sem képesek megvásárolni. Igen nagyjelentőségű tehát ez a hitel, mert lehetővé teszi a törpetermelő, a tőkenélküli, újonnan földhöz- juttatott újgazda, a gazdasági erőforrásait elvesztett Tégi termelőnek egyaránt, hogy a nélkülözhetetlen védőmunkákat elvégezze s ezzel ne csak a folyó évi, hanem a jövő évű termést is biztosítsa. Az akció lebo­nyolítása a Hegyközségek Szövetségével szorosan együttműködő szervezetek, a MASzOBSz (Magyar Sző­lősgazdák Országos Borértékesítő Szövetkezete) és a HESzOSz (Hegyközségek és Szőlősgazdák Országos Szövetkezete) útján történik. Az akció feltételei a következők: 1. Hitel-rézgálicot csak az a szőlősgazda) kaphat, aki jelenleg sem borral, sem pénzzel nem rendelkezik. 2. A rézgálic, amíg a gazdák között szétosztásra nem kerül, a MASzOBSz kizárólagos tulajdonát ké­pezi és a politikai község, valamint a hegyközség megfelelő száraz helyen tartozik megőrizni teljes .anyagi felelősség mellett. 3. A rézgálicot ab vidéki vasútállomás díjmentesen szállítjuk la 4. 1 kg rézgálicért legkésőbb ez év november hó 15-ig 6.6 liter 17 fokos mustot, összesen tehát 112.2 cu­korfokot, aki nem mustban teljesít, helyette 6 liter 11 malligand-fokos bort, vagyis 66 malligand-literfokot. köteles beszolgáltatni. 5. A termelőkért teljes anyagi felelősséget kell vállalni 1. a politikai község képviselőtestületének és 2. amennyiben megalakult hegyközség van, a hegy­községnek is,, továbbá 3. két telekkönyvi tulajdonnal bíró termelőnek. 6. Kötelezettséget kell vállalni a politikai község­nek, valamint a hegyközségnek arra, hogy minden egyes termelővel, aki a hitelt igénybeveszi, kötlevelet vált, amely felöleli azt, hogy az igénylő hány kg réz­gálicot vett át és ennek fejében hány malligand-fok liter bort, illetve cukorfok mustot tartozik átadni. A kiállított és aláírt kötlevelet a helyi politikai község, a hegyközség (illetve a helyi földműves szövetkezet) láttamozza és a beszolgáltatásért felelősséget vállal. Mindezeken felül minden egyes kötlevelet még két olyan szőlősgazdával készfizetői kezesként aláírat, :akiknek szőlőjük már telekkönyvileg a nevükön van. 7. A csereakciót MASzOBSz- vagy MEGA-pince körletében a pincében bonyolítják le. Abban az eset­v ben, amennyiben a cserélni kívánó hegyközség (25— 30 km-es) közelében MASzOBSz- vágj' MEGA- pince nincsen, úgy a rézgáliccserét a helyi politikai község, vagy hegyközség, vagy földműves szövetkezet útján vagy más megbízott útján fogjuk lebonyolítani. A bort viszont az ősz folyamán vagy a legközelebbi MASzOBSz-pincébe kell díjmentesen beszállítani, vagy pedig valamelyik helyi, a bormennyiség befogadására alkalmas pincészetben kell átadni. A minőségért, valamint az esetleges hiányokért az előbb említett három testület és a kezesek a bornak a MASzOBSz által való átvételéig teljes anyagi felelősséget vál­lalnak. 8. A rézgálic Budapestről vagonban történő szál­lítása esetén a címzett tartozik a feladáshoz átvevői és kísérőket küldeni (lehetőleg fegyveres rendőröket), akik a rézgálicot a vagonnal a cserehelyig kísérik. 9. Az akcióval kapcsolatos ügyben minden felvilá­gosítás a HESzOSz és MASzOBSz jelenlegi iroda- helyiségében, Budapest, V. Alkotmány-utca 29, a Mező­gazdák székházában, II. emeleten kapható. 10. Egy-egy szőlősgazda a telekkönyvi tulajdoná­ban lévő szőlőterület után legfeljebb holdanként 1 Q rézgálicért vállalhat készfizető kezességet. Hisszük, hogy ezt a sikeres akciónkat számos más hasonló fogja követni. Reményünk van arra% hogy a közeljövőben egyéb növényvédőszer beszerzésére is biztosíthatjuk a szükséges hitelt. Ahol ilyen védekező­szerekre nagyobb mennyiségben van szükség, a hegy­községek megbízottai keressék fel a HESzOSz-t a részletkérdések megbeszélése végett. Reményünk van arra is, hogy védőeszközöket, permetezőgépet, stb. juttathatunk az érdekelteknek. Az a meggyőződésünk, hogy a két érdekképviselet összefogásából alakult, immár egységes szerv a jövőben egyre nagyobb si­kerrel fogja biztosíthatni a termelést és az értékesí­tést s így jelentős tényezője lesz az újraépülő Magyar- országnak. Időszerű teendők a gyümölcsösben A múlt hónapban megkezdett munkákat folytat­juk. Védekezünk a megjelenő kaliforniai pajzstetű el­len 100 1 víz, 1 kg káliszappan és 250 gramm nikotin keverékével. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre nyers nikotin, úgy 100 1 vízhez hozzáadunk 1 liter Shell Dormant Wash olajat, erősen elkeverjük, igen vigyázva arra, hogy a folyadék tetején ne legyenek úszó olajfoltok. Ezeket lekanalazzuk, mert perzselést okoznak. Igen ajánlatos a permetezéshez lágy vizet használni (esővíz, patakvíz). Ha nincsen lágy vizünk, a kemény vízbe egy marék mosószódát, ha ez sincsen, 3—4 liter trágyalevet öntsünk a vízhez. A Shell Dor­mant Wash l%-os oldatával minden állati kártevő ellen tudunk védekezni. (Pajzstetvek, levéltetvek és hernyók ellen.) Igen fontos, hogy permetezésünk áz­tató permetezés legyen, a levelek mindkét oldalát meg­permetezzük. Kifejezetten rágó kártevők ellen ^^-os bordói lé (rézgálic) és 100 literenként 1/4 kg -arzéntartalmú szer (Meritol, Arzola, Darzin, stb.) keverékével ^ per­metezzünk. Ezt a permetezést az előbbivel ellentétben ködszerűen végezzük. Ennél a permetezésnél az a fon­tos, hogy a folyadék a méreggel együtt igen finom szemcsékben kerüljön a levelekre. Főleg az almamoly elleni védekezésben igen fon­tos szerepet játszik a hernyófogó övék elhelyezése. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék