Kis Ujság, 1931. január (44. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám

* 7 KIS ÚJSÁG 1931 január l Visszakapjuk az elrabolt magyar földet! Újévi üzenet a magyar nemzetnek - irta: Rolltermere lord 1 1931 ■ ■Elmúlott év, örökre megsemmi­sült 1930, most, az aj esztendő [hajnalán, mégis csak bucsut ve­szünk tőled. Az elmuloU éjszakán ligyis bekövetkezett a halálod, amin ■vem lehet változtatni. A te órád rmár elverte az éjféli tizenkettőt Lés abban a pillanatban te is meg­szűntél, hogy átadd helyedet az íeljövendőnek, az ulódnak. az uj- Inalc 1931-nek. 1 Mégis illik, hogy baestit vegyünk Ibiletl. hiszen háromszázhatvanöt "teljes napra szegődtél az oldalunk mellé. Velünk voltál;, mint az ár- Lnyék, vagy mint: a levegő, ami ak­ikor is velünk van, ha nem is aka­■ nk tudomást szerezni róla. Ki­voltál, mini a leghűségesebb' ■■ti. csak éppen barátnak nem ■ ■' 'hmUilkozni De a/.'rí ■ ■|w aívmk idei lenül . e, IK, dm. ■|||B e Sfy^E'mán: §|§« \vi. d. mm1 ■ s/.i< a­■ ■Ui'öM r! a feledés!:; orv. l'» mm emlék keli i 1 ■ s. ■SilBnL á : ■ . • n : "i ; ■I Bt ■ síp í ifmmm. ■U S. I JBí^h ■l Bifj fck flk ■ ■ i n V ön bűztél H .Volta 1 m Wr Br Bt wéuWSm m ■ i ijBS'ivlíai Bff|,Bn!:-ei'ck hálának bőré!)!)! hasit BMrTi. högv iazzai játszadozzék. Szomorúsággal és csalódással tel­jes év zárult le Magyarország szá­mára. Ez volt a Trianoni Évtized. Most uj és vidámabb korszak kez­dődik: a Remény Évtizede. Az egyes nemzetekre; éppúgy mint a férfiakra és asszonyokra, a Sors a szenvedésből aránytalanul súlyos terhet mért. Egy üdvös ellenha­tása azonban van ennek a csapás­nak is: önállóságra nevel, bátor­ságra -.ösztönöz és megedzi a tü­relmei. Ezek ázok a tulajdonságok, ame­lyeket a magyar faj elődeitől örö­költ. A mai nemzedék tel jesen mél­tónak bizonyult a nemzet e nagy tradícióira. Felszegett lejjel alíja a súlyos megpróbáltatásI, amelyet egy'kimékglen és vérszomjas 'béke- szerződés juttatotl osztályrészéül. wj// esztendő voltál csupán, de Belértél a bibliai hét: sovány észtén- Blővel. Huszonnégy óra alatt hosszú "hónapok minden csapását zuditol- íad ránk és egy étien hét alatt olyan alapos inunkat tudtál végez­ni. amihez más rendes esztendő­nek az egész év" kevés lelt volna. Xc csudálkQzzál tehát azon, ha úgy veszünk tőled búcsút, hogy mindörökre el szeretnénk felejteni. Nehezen főg ugyan sikerülni, mert olyan mélyen belerágtad magad az életünkbe, hogy testünk legkisebb mozdulata, szivünk egyeden dob­banása, sőt a lelkünk megrezze- nése is rád emlékeztet. Az örömet, ti boldogságot könnyű elfelejteni, de a gond és. a bánat elkísér az egész élet-utón,.amíg bele nem fek­szünk, a ránk várakozó sírba. Te pedig, 1930, a gond és a bánat esz­tendeje voltál!-.,. Uj esztendő, 1931, tőled pedig Csak egyet kérünk: De ez az egy — minden! Hogy semmiben ne kövesd elő­död példáját! Hogy ne hasonlíts hozzá! Hogy .légy:egészen más. mint 1930 voltXNeiá fatttöse hogy: jobb légy, de: más '{égy!. És mi 'már akkor -nia boldogok Eszünk. ; f­Nekem mélységes hogy meggyőződésem. az az éviized. amelynek útjaira a világ' ina rálépett, tanúja lesz -a magyar igazság elismerésének. Senki sem meri kétségbevonni, hogy a jog .Magyarország oldalán van. Az egyetlen védekezés, amelyet a trianoni szerződés olíalmazói igazolásul előter­jeszthetnek, az, hogy alkalmas megol­dásnak bizonyult. Ezt a becstelen ér­velést egyre gyorsabban ássa alá a mü­veit világ lelkiismerete, amely ma már teljesen ráeszmélt azokra & serelmekre, amelyek Magyarországot érték. Amióta-''én három és lé! évvel ez­előtt síkra szálltam Magyarország mel­lett, világszerte nőttön-nö és még egy­re növekszik a közvélemény ereje "a magyar határok revíziója melleit, Minden országban rájöttek már az értelmes emberek, hogy ez lénye­ges fe'léiéle -annak. hogy. Közép-. Európában államió békés át! apa* ....lök teremtethessenek. Nemc sak el lehetne hárítani ezzel azoknak a nagy háborús veszedelmek­nek egyikét, amelyeknek árnyéka még mindig az európai kontinens felett le­beg, hanem azonnal fel lehetne lendí­teni a nemzetközi kereskedelmei. Ma a helyzet az, hogy három és félmillió mágyar kénytelen akarata el­lenére. mint idegen uralom alatti- ki­sebbség, az európai nyugtalanság té­nyezői közé sorakozni: Abban a pil­lanatban, amint visszacsatolják őket szülőhazájukhoz, a szilárd egyensúly tényezőivé lesznek a nemzetek közösr- ségében. Égy megelégedett, békés, virágzó Magyarország hasznos szomszéd­nak bizonyulna. Végelérnc a kereskedelem lespedése. és az ínség, amely abból fakad, hogy könnyelműen leamputálták Magyaror­szág “természetes piacait. Középeurópá- bau helyre állna a gazdasági egyen­súly és" Magyarország könnyen köz­pontjává válhatna egy olyan vámunió­nak. amely megszűntetné a kereske­delem céljaira önkényes és bosszantó határokat, amelyek ma útjában álla­nák úgy- Magyarország, mint szomszé­dai ipari és ‘mezőgazdasági fejlődésé­nek: Szereucsekivánataimal küldöm mosta magyar nemzetnek ahhoz az önmegta­gadáshoz és józansághoz, amelyet az elmúlt évtizedben tanúsított. Magyar- ország kiérdemelte az egész világ tisz­teletét azzal a méltóságteljes magatar­tással. amelyet nagy bajok közepette .tanúsított. Gyorsan közeledik az iáiéi, amikor a jóindulatot, amelyet itt szer­zett, javára fogja elkönyvelhetni. Magyarország barátainak száma a külföldön -növekvőben van. Nemcsak Mussolini, akivel sok biztató megbeszélésem volt -Magyarország jövő kilátásait illetőleg, hanem más orszá­gok befolyásos államférfiai is teljesen megegyeznek ahlpan, hogy a. lrék-efalté­teleket észszerű revízió alá keli venni. Arra buzdítok minden magyart, hogy ne, lankadjanak egy pillanatig sem és méltósággal, de liatározoliafi tárják ba­jaikat a" világ, elé. Európának el ke-H ismernie, hogy a magy ar nemzettel szemben kel­lős hálatartozása van. Ha á magyarok nem szálltak volna vitézül szembe a törökökkel a XVI. században, a nyugati civilizáció száz évvel mögötte lett volna annak a pontnak, amelyet elért. Ha nem lép­tek volna bátran fél a bolsevizmus vér* szomjas önkényuralma ellen 1910-ben, ez. a halálos betegség megvethette' vol­na lábát az európai kontinens .szivé­ben. . " * Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy jobban tudom, mint bár­ki. aki nem magyar, milyen keserű szenvedéseken ment és mégy keresz­tül még ma is a-, magyar nép. Az önök politikai és gazdasági éícvtéUóíy.an gon­dos figyelemmel kisérem. mint a ma­gam országáét. Mélyen átértem azo­kat a súlyos következméuyekgt, ame­lyeket a gah^nanémüekbep világszerte bekövetkezett áresés az önök mezőgaz­dasági népessége számára jelentett. Ez a- haj nem szorítkozik kizárólag Ma­gyarországra. bár hatásaj sokkal sú­lyosabban jelentkeznek egy olyan or­szágban, amelyet szántszándékkal le­gyengített ók. Mas-nemzetek Ugyancsak . komolyan megérzik a gabona világórá­ban bekövetkezett- példanélküli zuha­nási. Ez a körülmény azt jelenti. hogy egyelőre nem szűnnek meg ;t un héz idők, amelyek miall az önök földmives lakossága szenved, bár ami azt illeti, a helyzet nem kü­lönb más országok hasonjp -fogla ko­zási ágaiban sem. Kokonszenvemet küldöm Magyarország ipari és többi osztálya tagjainak is, akiknek ener­giája számára az önök megcsonkított országa nagyon csekély érvényesülési terel enged. Mégis a múlt csalódásai és a je­len nyomott hangulata ellenére is azt üzenem: kitartás! Azignzgság nagyon gyakran ólomlábakon jár, de tizenkétmillió magyar- tántorít - hálátlan akarata siettetni fogja a rajtuk esett kiáltó igazságtalanság orvoslását. Nem lehel/ bizonyosabb politikai jóslatokba bocsátkozni az elkövetkező évtizedet illetőleg, mint­hogy hosszú idővel az évtized.le­járta előtt Magyarország vissza­kapja három és félmillió idegen uralom alatt szenvedő fiait azzal a területtel együtt, amelyet bené­pesítenek. Kovács ur megnősül Elbeszélés, irta Nagy Lajos Ma a sértés súlyos, akkor könnyű visszavágni. De ha, a sévíé.s. fiiiom. esetleg burkolt akkor csaknem.' tehe­tetlen a nyomban való i nágkor lás • Mivé- i'öteszmél az ember, már késő. írtért azután az embernek nincs -percnyi nyugta s azon töprenkedik, hogy mit kellett volna mondania, .vagy lé'rtpic,, persze nyomban a sértés irtán. És.Julii­kor az ember mái' eltávozott aÉ .tett színhelyéről, mondjuk, hogy. éppen a lépcsőházban lépked lefelej, ókkor jut eszébe a helyes megoldás: valami el­més ötlet, amely túllicitálja a- sértő megjegyzést. így vagyunk ezzel mindnyájan és Kovács ur sem volt sem jobb: sem rosszabb nálunk. Fölszáttl egy autó­buszra. a végállomáson.' Az‘ autóbusz már csaknem meglelt, mindössze két hely volt üres. Kovács ur.' különben rendes külsejű ember, leült a patti]ag szabad helyére. Ebben a pillanatban a hölgy, aki mellé letelepedett,- átült h szemközti helyre. Kovács ur megle­pődött. Micsoda illetlenség ez'.' Talán olyan ember ő, aki mellett nem te­het üin i'i Szó ami szó. ami történt, az csak­ugyan illetlenség. Kovács ur szúró te­kintettél nézte a nőt, amit az,'észre .som. veit. Már pedig-a- nő - .sajnos! — igeit csinos volt. Ez különösen ak­kori tűnt ki, amikor a végátloiirásou leszállts-láthatóvá vált az égési! alakja.' j Kovács tü;“üiegvetö fiüantási vetett ai. ijíetlcu nőre . s azután mit lehetett volna in cg egyebet? — .elindult a törzs­kávéháza felé. de pontosan az el- Jcnkézű irányban. Most hirieJenébeii eszébe jutott, hogy nincs .kisebb pénze, ■mint busz pengő ; nagyobb sem igen ván . Ezzel nem fizethet a kávéháziban, mert valamelyik cimborája, rögtön köl­csön kér tőh két-három pengőt, hol­napig. Fel kelt váltania a huszpangőst. Odament tehát a közeli, tráfikbódéhoz, megállt az üvegablak előtt,: kézében a huszpengössel. A bennülő barriabluzos és sárgásarcu nem egészen fiatal nő: feltolta a kis ablakreteszt. Kovács ur szólt; Kérek öt szlambuft. De csak huszpengösöm • van. A uö letolta a reteszt: és elfordult. Na ja! Öt szlambulérl nem akar ekkora pénzt váltani!:--*— gondolta hir­telen Kovács ur! Képtelen modork ezt is gondolta, de mire itt tartott, akkorára már ő is elfordult az ablak­tól és sietett el a bódétól: És most következett az elmélkedés Öt ez a nő megbántotta. Akár csak az a másik az autóbuszban.) Ez már tűrhetetlen. Az ember nem hagyhatja magát. Egy­szerűen, de keményen azt kellett volna mondania: Ak! az üzletben működik, anhak a vevőivel udvariasabban kell bánnia! Ezt tessék tudomásul venüi! Mire ezt' Kovács nr kigondolta, már busz lépésre járt 'a bódétól." Bement Mi U .legközekbhí. üzl|tbej_ tóivá} : tóttá a huszpengőst s visszasictett a bódéhoz. Terve az volt: Kérek öl sztambult k Amikor megkapja az öt sZtambult s átadja az árát, keményen rászól a nőre: : Aki trafikot tart, an­nak legyen jobb modora!- így. A szö­veg egy kicsit módosult. Lesz, ami lesz. Lehet benn a bódéban férfi is. valami hozzátartozója a nőnek. Hát akkor meg fognak verekedni. Harminc és feles ágyúval fognak egymásra lőni, zsebkendővégről végkimerülésig. De o nem hagyja magát. Egyszer és min­denkorra: nem. Kovács ur kemény léptekkel oda- masirozott a bódéhoz, kezében az öt; sztambul árával, megállt az ablak előtt mereven és villámló szemekkel. A nő feltolta a reteszt. Kovács ur szólt, tompán, sőt rekedten: Kérek öt sztambult! A nő nagyon, de igazán nagyon ked­vesen mosolygott rá és meglepőén kel­lemes hangon (ni. nem is olyan vén az arca, nem is olyan öreg!) ezt mondta: — Miért szaladt el olyan hirtelen az előbb? Visszafordulok az ablakhoz és maga már nincs sehol; Kovács ur vad indulatának egyszerre vége lett: Hát, kérem... kegyed nem. adott cigarettát, hanem ha nem tévedek, le­tolta a reteszt és elfordult tőlem.- Persze. Hogy cigarettát vegyek ki éhből, a skatulyából', ni! Hiszen rögtön nyúltam is a skatulyához; És mond- ,tam is a huszpengőSrc, hogy inéin baj . - ■ (■ ' ■ • ■— Bocsánat, ezer búcsúnak ezt nem hallottam ... . .. A k* 0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék