Kis Ujság, 1931. szeptember (44. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

Az előfizetés Ara Egész évre . 24 pengő I Negyedévre . . 6 pengő |- '- Félévre ... 12 pengő | Két hőnapra . . 4 pengő »WOT? iW»i Hetenként öt ingyenes képes melléklet Mindennap: KÉPES REGÉNY-ÚJSÁG Pénteken: RÁDIÓ VILÁG heti műsorral Minden hétköznap: TANÁCSADÓ Szombaton: MÁTYÁS DIÁK képes éldap Vasárnap : KÉPES CSALÁDI LAPOK szépirodalmi hetilap Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST IV. DALNADY-VTGA 3 Telefon: 88-8-10 Merényletet akartak elkövetni Apponyi és Walké ellen Mermere lord a magyar nemzet súlyos megpróbáltatásáról A magyar békerevizió lelkes elöhar- cosa, Roihermerc lord érdekes nyilat­kozatban mondott véleményt a ma­gyar kormányváltozásról és ezzel kapcsolatban az uj kormány felada­tairól. — Meggyőződésem, — mondotta a lord — hogy az a kormány, mely Bethlen István gróftól átvállalta a sú­lyos felelősséget, képesnek bizonyul majd arra, hogy megvédje Magyar- ország létérdekeit a jelenleg világszerte uralkodó kétségbeejtő időkben Is, ame­lyek még a leghatalmasabb nemzetek erőforrásait is súlyosan igénybe veszik. Az elkövetkező tél kétségtelenül igen kemény megpróbáltatásokat tartogat minden nép számára. Mégis erős a bizodalmám, hogy ez a nemzet, amely- annyi keserves válságból vágta ki ma­gát, most sem fogja elfeledni, hogy a belső rend megőrzése elengedhetetlen feliétele a gazdasági helyzet javulásá­nak. — A magyar nemzet, hála a munka­bíró és edzett magyar népnek, a vi­lágra szakadó nehéz időket könnyeb­ben fogja túlélni, mint sok más, eddig látszólag szerencsésebb nép. A magyar faj egészséges és romlatlan jelleme alig felbecsülhető nemzeti érték. Az uj kormánynak kedvező kilátása van arra, hogy kivárja az idők jobbra- fordulását, ha a nemzet hősies áldo­zatkészségére támaszkodva? magabizóan áll ellen a megpróbáltatásoknak. A ma­gyar táj több század óta most első ízben újból a maga egyéni életét éli és a megnyilatkozó kiváló tulajdonsá­gai egyre több megbecsülést és értéke­sebb barátokat szereznek számára a világ népei között. — Ennek a lénynek a felismerése Magyarország és uj kormányának az elkövetkező nehéz időkben lelki táma­szul szolgálhat és megkönnyíti kivárni a jobb időket, midőn a Magyarország­nak kijáró igazság clkövetkezik és Ma­gyarország kivívja méltó helyét a nap platt. 3 százalék tesz a forgalmiadé, 25 százalék I a házadé, letemetik az örökösödési illetéket és a magánalkalmazottak kereseti adóját Pusztító jég és felhőszakadás után áradás öntötte el Szekszárdot Hétfőn délután öt órakor jégesővel vegyes felhőszabadás vonult ei Szek- szárd fölött. A lezúdult víztömeg olyan nagy volt, hogy a szőlőhegyekről alá­rohanó áradat tiz perc alatt elöntötte az utcákat. A város mélyebb fekvésű részein levő utcák, a Szent István-, a Szent Imre-terek és a Vásártér víz alatt állanak. A viz a Garay-téren több üz­letbe is behatolt. A Séd-patak a Báíhory-uleánál több helyen áttörte feltöl­tött pariját, szennyes, iszapos víz elöntötte a KosSulh-utcát és a Csonka­utcát. A viz számos alacsonyabban fekvő házba behatolt és nemcsak a pincéket árasztotta el, hanem a lakásokat is. A zivatar megrongálta a villamosáramot szolgáltató mázsaszászvári vit- lamoserőlclepet és a vezetékeket is, úgyhogy Szekszárd este világítás nél­kül maradt. Öngyilkosság a repülőgépen A hágai törvényszék döntött: a német-osztrák vámszövetséB nem Ütközik a békeszerződésbe A Népszövetség körében elterjedt hírek szerint a hágai döntőbíróság Németország javára és Ausztria hát­rányára döntött a német—osztrák vám­szövetség kérdésében. A törvényszék kimondta, hogy a terv nem ütközik ugyan a békeszerződésekbe, de ellen­kezik az 1922. évi genfi jegyzőkönyv­vel. A Népszövetségnél igen nagy fel­tűnést kelteti a döntés, mert a bíró­ság nem gördített elháríthatatlan aka­dályokat a vámszövetség elé. A bíró­ság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vámszövetség terve akkor is megvalósítható, ha a népszövetségi ta­nács és a genfi jegyzőkönyvet aláíró négy nagyhatalom beleegyezését adja. A döntésnek azt a mondatát, hogy a vámunió terve a genfi jegyzőkönyvbe ütközik, 15 bíró közül csak $ fogadta el. Hét biró nem volt hajlandó el­fogadni ezt az álláspontot. A nép- szövetségi tanács e hét végén kezdi tárgyalni a vámszövetség kérdését. A párizsi diadal izgalmas pillanata A 400 méteres gyorsuszók a vízbe ugranak. A' 2-es Ugróhelyen a győztes Bárány indul a világra­szóló küzdelembe. A versenyzők mö­gött áll az inditó, kezében még füs­töl a kezdetet jelző pisztoly, T a r i s francia világbajnok, akit Bárány karcsa- pással legyőzött, a 4-es elugró he­lyen áll. OsiúálysorsiáAéh hnási jegyzéke a 7, oldatot XXXXIV. Év Budapest, 1931. kOlM szeptember 1 197. szám korán elfojtotta a tüzet, amely könv- nyen az egész repülőgépet lángba- borithatta volna. Nagynehezen lefogták az öngyilkosjelöltet, majd megérkezés után lakására vitték, ahol néhány órával később másodszor is öngyil­kosságot követett el. Balkezén feetté- vágta az ütőeret és mire a mentők a kórházba értek vele, már meghalt. Szokatlan módot és helyet válasz­tott az öngyilkosság végrehajtására egy németországi fémköszörüs. Jegyet vál­tott a münchen—berlini, repülőgépre és a többi utassal együtt ő is felszállt. Mikor már 1200 méter magasban vol­tak, a repülőgép kabinjában benzinnel leöntötte a ruháját és meggyujlotta. A többi utas szerencsére még ideje­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék