Kis Ujság, 1931. december (44. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-01 / 273. szám

Elleniét az angolok és franciák közöli A Magyar Nők Szent Ko­rona Szövet­sége vasárnap Szegeden fel­olvasó ü/ést tartott, ame­lyen1 Budapest­re» Cdescalchí Káro vné her­cegné,' leány- nevén And- rássv K ára grófnő, Zichy Chiíán Móric gróf és Mlafc'.ts Alajos nyugamazoit ezredes vstl részt. Az ii és erdebes ége az az előadás volt, amelyet Odescalchi hercegné, néhai Andrássy Gyua gráf leánya tartott. A hercegnő képzett szónok, a vá'asziáscn — mint emlékezetes — képviselőnek, is fellépett és csak kis szótöbbséggel maradi le. ügyminiszlcrrel és kereskedelmi minisz­terrel tanácskozott a sérelmes angoi vámokról, továbbá annak a kölcsönnek a 'meghosszabbításáról, amelyet-Fran­ciaország nem. ég adott Angiénak Hír szerint az angolok og.v a vám, mint a német jóvá étel kérdésében hajthatatlanok marad ak. Ragaszkod­nak ahhoz, hogy a hűhóra« tartozáso­kat végérvényesen törölni kell. ; ifaoorus Kitüntetés I 13 ét után Schulz Károly becsü­letes fodrászmés'er a németországi Srhn idc- mühl városában. Nagy meglepetésre ébiedl az emuit héten: megérke­zett címére a háborús első osztályú Vask reszt. Schutz az 1918. évi má­sodik Marne melletti csatában érdemelte ki ezt a díszes kitüntetést, de mivel az — a visz- szavenu ás folytán — nem érkezett ineg csa­patához, nem is tud a, hogy kitüntetésre van íö’t'rlcsztve. Gtiica román fcötűgymlni*zí@r és a magyar térkép A bukaresti képviselöház hétfői ülé­sén Gluca külügyminiszter felháborító tanúbizonyságát adta a vakmerő ro­mán pökhendiségnek. A napokban egy képviselő bejelentette, hogy a csanád- rnegyei Apátfalva magyar határállomá­son olyan térkép van kifüggesztve, tamely Magyarországot összes volt or­szágrészeivel ábrázolja. Gluca minisz­ter most erre válaszolva, azt a kije­lentést tette, hogy a román kormány megvizsgálta az ügvet és a budapesti követségnek utasítást adott, hogy a hasonló térképek elíávolitására szólítsa fel a magyar kormányt. Rémé jük, hogy a kormány a legeré- Jyesebb visszautasításban fogja részesí­teni ezt a szemtelen követelődzést. Dilit a pénztáros a spóregylet pénzével A fővárosban, á Jókai utca 2. szám alatt lévő Valatin Sándor-féle vendég­lőben volt a Búr asztaltársaság spór- egytete. Most. hogy a kormány a s pór egy­letekéi nicgszfin ettc, az asztaltársaság pénze is fe’osztásra került. Többen meg is kapták pénzüket. Német Ferenc segédházíeiügyelö. azonban csak más­nap ment el megtakarított pénzéért és ekkor megdöbbenve értesült Vala- tin Sándor vendéglős apjától, hogy fia, aki a spöregy.et pénztárosa volt, nyomtalanul eltűnt hazulról és csak egy búcsúlevelet hagyott hátra, amely­ben azt írja, isoj® 'élbnldo* fe, mert p, spóreryet psnnSMl nagyobb ős szeget elköltött-. ' _ Német !öl}e!«atéft tett s MitfSfféjógj Többezer ember balt meg ezekért a sínekért! Mandzsúriában, a Nonni folyó m ellett véres harcok foylafe kínai és japán csapatok közt a vasúti vonal birtokáért. A japánok maradlak a győztes k és a kínaiak visszavonultak, de a véres ‘sínek. sorsa ezzel még nem dőlt el, A kínai íó'parancsno k*ág erős had­sereget ven össze és megkísérli s vasúti vonal víssza- fog'alását, mert a harc-éren 9 gFöíeíem? «kis » vgtyt, IW/isy Gyula leánya előadást tártéit A politikai Összeesküvők merényletre készültek ,, Horthy kormányzó, Károlyi, Bethlen István és Gömbös elleii A kormány bivata'os Jelentése megdöbbentő részleteket kézét a puccsra szövetkezett lázadók felforgató terveiről Handln francia pénzügyminiszter szombat esté.öl hétfő délutánig Ang­liában tar ózkodo.t. A nyi vánosság számára csak any- nyit mondott, hogy fácánvadásza'.ra megy, az újságírók azonban csakha­mar megá lapilóllák, hogy a vadásza­ton kívül még mással is szórakozol! a ti kolózó, JFíandin, aeveze espn azzal hogy az angol külügyminiszterrel, pénz­A nép jó éti rntfliszlérium lisztviseiii szigor« vízsrálalot kémek maguk cl en Közei egy esztendeje folyik a vizs­gálat a népjóléti szabálytalanságok ügyében, de a kormány érthetetlen módón még mindig nem hozta nyil­vánosságra a teljes adatokat. Hétfőn maga. a minisztérium tisztviselőkara fordult Ernszt miniszterhez és kérte, hogy a vizsgá'atot sürgősen és kímé­let nélkül, mindenkire terjesszék ki, mert a hosszú huza-vona az ártatla­nok becsületét a sárral fröcsköli be. Lelőtt egy tisztviselőt, mert rossz hírt közölt vele A németországi Hambornban Grosse- Schaeper városi főtitkárt nyílt utcán, lakása közelében három revolverlövés- »»1 leterhelt Hollt fodrász, aki nem­régiben támogatást kért a várostól, a rossz üzletmenetre való tekintettel. Az a rögeszméje támadt, hogy Grosse- Nchaanar, aki az elutasító doniéi* hi­vatalból volt kénytelen vele közölni, intézte el kedvezőtlenül az ügyét. A sz«r«ief.4tls! tiyJS'teió hglásiiifc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék