Kis Ujság, 1932. január (45. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-01 / 1. szám

fillér fillér Fasíszíaellenes olaszok robbanó csornaiakat adtak fel A pápa nemesi fesíörségé- nek uS egyenrssiiáSa IWIt-hen olnpitothik a' pápai nemes testőrcégéi, melynek. tagjai régi-' kattan* Ifku- nemesi családok fiatal tagjai.' A nemesi (estőrség, részére aj egyenruhái terveztettek az eddigi helyett, amelyet hj évtől kezdve viselnek. a testőrök. 1 munkás lisztéi esi osztrák vasgyáriján Az ausztriai donavvitzi kohómüvek vasfinomitó telepén súlyos szerencsétlen­ség történi. Az egyik gázszellőZletőben repedés támadt és mérges'gázok árasz­tották el a munkatermet. Hét munkás eszméletlenül rogyott össze. Egyikük a kórházbaszálliíás után meghalt, egy m' munkás a halállal vivődik. A lő apota is aggasztó. Borzalmas szerencsétlenség szín­helye volt az Egyesült Államok­beli Eastou város (Pennsylvania) postahivatala. A hivatalban az pj- évi postaküldemények közölt egy kisebb csomag átrakás közben föl- robhant. V szerteröpködö szilánkok égj. posUhivaíjt.miAii inegöutü. hetet súlyosan megsebesítettek. A sebesültek közül az egyik, aki a robbanás következtében mindkét karját és szeme világát elveszítette, néhány órával kórházba Szállítása után meghalt. Mialatt az épen maradt csomago­kat ártalmatlanná tették, egy má­sik bomba is fölrobbant és egy posta hivatalnoknak mindkét lábát ICszakitóüa. 1 I ^ Mrgálíapilollák, hogy a címzettek kivé*él nélkül olasz hivatalos szer- vezeickl Vagy iasiszíawzeimü óla. szók. Ebből arra következtetnek, hogy a merénylet tetteseit anti­fasiszta körükben kell keresni. Ed­digit gyanús embert tartóztattak lé, köztük két asszonyt. Három se­besült állapota reménytelen. Feloszlattak Hémetországtsan egy kartell, mert nem akarta abbahagyni az árdrágítást Németországban a kormány űr­iekkel ezelőtt elhatározta, hogy az általános gazdasági helyzet javítása érdekében a drágaságot az egész vonalon szigorú rendszabályokkal letöri. Németországban komolyán veszik a közérdeket és szigorúan teljesítik a rendílelebet. Vz árdiktátor sem II erilyi fii üli a Szamos írása Erdélyben, a Szamos völgyében szer­dán hír!ele i megeuyhüít az Időjárás és megkezdődött az olvadás, aminek következtében a Szamos több helyen kiáradt. Szamosíaiva és Bonchida köz­ségeket az árvíz elöntéssel fenyegeti. Gyulafehérvárról árkászosztagokat ren­dé Üek ki a lakosság segítségére. Hideg- számos és Szászíeiies községekben szá­mos házat már el is öntőit az árvíz. A kár rendkívül nagy. Kolozsvárról is segítő csapatok, karhatalom és polgári hi o.lság menl ki élelmiszerekkel az ár­víz színhelyére, hogy a hajléktalanná vált lakosság segítségére legyen. , W, , fcifordufch 1932: Szop kis Örökség'-, mond­hatom... 1931: Xc morogj, kisöccsém... En Is úgy kaptam ezt az üres bukszái “ajándékba ■ J 930-tól. Nacia .ezredé?. a spanyolországi Katalónia állam fej* válságot idézett elő . Katalánjában. Ma. cin ezredes hajlik a szélsőségek felé és pártjába akarja tömöríteni az anarkis- lákat és kommunistákat is. Rmjait he­ves összeütközése támadt a mérsékel- febb elemekkel. Katalónia polgárháború előtt áll és egész Spanyolországban fel­toltban! a belső harc. amely végzete* lehet az uj köztársaságra nézve. ismeri a tréfát és minthogy a eso- koládckarlel nem volt hajlandó az árcsökkentésre irányuló kívánsá­gait teljesíteni, 21 óra alatt tueg- szüníelte a kártel működéséi. A német esokoládégyárak között ezentúl tehát a szabad verseny fogja diktálni az árakat, a verseny pedig mindig az olcsóságra vezet. Gratz Ossztáv leSifíli táriyali jiioszláy poliisollal Gratz Gusztáv dr. képviselő, volt ma­gyar külügyminiszter december 29-én és ;>ó-án Betgrádfían tartózkodott. A belgrádi lapok nem Írlak látogatásáról. Politikai körökben úgy hírlik, hogy Gratz Gusztáv dr. több vpzpíö jugoszláv politikai személyiséggel lépett érint­kezésbe. Ebből a szempontból főleg azért tulajdonítanak nagy jelentőséget belgrádi látogatásának, mert Gratz dr. nemrégiben Párizsban, majd Prágában folytatott bizalmas tanácskozásokat Dé­nes külügyminiszterrel a csehszlovák- magyar gazdasági közeledésről. Grálé Gusztáv régi harcosa a dunai államok vámszövetkezésének. ■ — ' " lettes a nyomorúság Ipsééi Megdöbbentő cikket közöl egy angol újság Jugoszláviáról. A lap szerint a szomszéd államban rettenetes nyomorú­ság van, aminek főként az az oka, hogy megszűnt a jugoszláv kivitel az ország két legjobb vevője, Ausztria és Magyar- ország fe.’é. Mindenütt óriási szegénység és munkanélküliség uralkodik, még a falvak lakossága is fekete kenyéren ten­gődik és a gyermekek éjszaka lopni járnak. A legsúlyosabb kirobbanás fe­li veget. ha a helyzet nem javul. A poli­tikai diktatúrát is francia tanácsra azért enyhítették, mert ki akarták szélesíteni a felelősség alapjait a mai veszedelme* időkben. Budapest, 1932 Az elttSízetfés éra Egész évre . 24 pengő | Negyedévre . . e pengd Félévre . . 12 pengő Két bönapra . . 4 pengő I Hetenként fit ingyenes kénes maeBBéklet Mindennap: KÉPES REGÉNY Pénteken: RÁDIÓ VILÁG heti műsorral Minden hétköznap: TANÁCSADÓ Szombaton: MÁTYÁS DIÁK képes élclap Vasárnap: KÉPES CSALÁDI LAPOK szépirodalmi hetilap Szerkesztőség és Kiadóhivatal] BUDAPEST IV. DALMADY-UTGA 3 Telefon 88-8-10 Károlyi miniszterelnök bízik a revíziós jövőben Hagy kavarodás a nagyhatalmak / Szörnyű gyilkosság közt a német hadisarc miatt / a szikszói Mél csomag felrobbant egy amerikai postahivatalban és öldöklő pusztítást vitt véghez

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék