Kis Ujság, 1932. március (45. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

J 45. évfolyam Budapest, 1932. kedd március l 49. szám Dréhr államtitkár véres kardpárbaja Kankó Elemérrel Hirtelen haragjában I Villany-sztrájk Abonyban agyonlőtte a sógorát / a drága egységárak miatt Albrecht főherceget nem ennedíék Pozsonyba a csehek Kina négy ellenséges hadserege egyesült Mandzsúria visszafoglaláséra A cseh kormány ttom adta meg a beutazási engedélyt Albrecht főherceg­nek, aki részt akart venni Pozsonyban elhunyt udvari titkára, Ma jer János temetésén. Az engedély megtagadásához fűzött In­dokolás szerint a eseti törvény kifeje­zetten tiltja, hogy a Habsburg-dimaszlta tagjai cseh területre lépjenek. Albrecht főherceg sajnálkozását fejezte ki, hogy a cseh kormány megtagadta a beutazási engedélyt és igy nem tehet eleget em- »w, ||HH «pm lehetett volna ok nyugtalan­főherceg egyébként kijelentette, hogy az engedély megtagadásából nem csinál politikai ügyet. Maya alá temetett s hólavina egy kiránduló csoportot Kínában, mint ismeretes, evek hosszú sora -óta helháboru villong. Négy tábornok harcol egymás éllé),' mind a négynek külön hadserege van és tüzzel- vassal irtották elütés területét é$ katonáit. A Japánok támadása most kibé­kítette az eddigi ellenségeket és a négy hadvezér (balról Jobbra a képen): Csang-Kai-Sek, Jen-Hszi-San, Feng-Siang ‘ (a keresztény tábornok) és Csatig - Hszü-Liang most szövetkezett, hogy egyesült erővel foglalja vissza Mandzsúriát a kínai birodalom számára. Hétfőn délután bezárták1 Anglia összes kikötőit Hétfőn délután 5 órakor bezárták Anglia összes kereskedelmi kikötőit és ezzel Anglia megszűnt szabadkereske­delmi ország lenni. Az uj vámvédelmi javaslat értelmé­ben vámköteles tesz Anglia élelmiszer- behozatalának körülbelül a fele, nyers­anyagbehozatalának egyhatoda és az iparcikkek hétnyolcada. A 5>dumping-arinoda«, ahogy az utolsó pillanatban Anglia felé siető szállító- gőzösöket nevezik, nagy torlódást okoz a Thcmze folyó torkolatában. Még az Időjárás is a vámvédelem szövetsége­sének bizonyul, mert heves vihar nehe- íztti meg a hajók versenyfutását a má­sodpercmutatóval. A hajók nagyobb ré­sze már elkésik és ez a késés majd nagy gondot okoz a biztosító intézeteknek, amelyek vállalták a késedelmi kocká­zatot” Vasárnap egy hat férfiből és egy hölgyből álló prágai társaság si-kirán- dulást tett a cseh fővárost környező hegyekbe. Két csoportban vágtak át egy völgyön. A felső csoport egy menedék- ház közelében mozgásba hozott egy el­vált hőtömeget A síelők lesiklottak a völgybe, de közben már lavina képző­dött. amely elkapta az alsó csoportot és 599 méter mélységbe magával ra­gadta. A betemetett turistákat csak hosszabb idő múlva sikerült kiásni. A társaság egyik tagfát, Kleinbekler prágai keres­kedőt, holtan ásták ki a hóból. Lemondott fizetésének egy részéri a szerit király Szocialistaellenes forradalom tört ki Finnországban A kis Finnországban, amelyet a vi­lágháború után az orosz birodalom ni;i műt testéből hasítottak ki, a szocia­listák vannak kormányon. A föld népe már régen elégedetlen a városi lakós- ságot képviselő szocialisták uralmával és nem egyszer mozdult meg, hogy le­rázza magáról. »Lappo« a neve a szó­rta Ltstaelienes áramlatnak, amely most ismét nagy erővel tört ki. Fegyveres lappo-eso portok alakultak a vidéken, amelyek utón vannak Helsinki főváros felé. Karmi us volt vezérkari főnök a forradalom vezére, akit másfél évvel ezelőtt megfosztottak állásától, mert Stahlberg volt köztársasági elnököt több társával elfogta. A lappo-csapatok el akarják foglalni a fővárost és kénysze­ríteni akarják a kormábVt' kőve'é'Iesefc < Ifcgp fására. Mandzsúriában, melyet teljesen megszálltak a japánok és most már önálló köztársasággá kiáltottak ki, heves harcok folytak. Képünkön egv szétlőtt és aztán ideiglenesen helyreállított vasúti hid látható, melyei a Karbin körüli har­cokban szálltak meg a japán csapatok, dermesztő hidegben, véres harcok után és minden esetleges támadás ellen védenek. Sándor szerb király udvari miniszté­riuma levelet intézeti a szkupstina el­nökéhez, amelyben Sándor király tud- tűt adja, hogy az állami kiadások csök­kentésére való tekintettel fizetéséből évi 4 millió dinárról lemond. Eltűnt egy repülőgép négy utassal A francia Aero-Posfiale légiforgalmi társaság egyik repülőgépe Délamertká- bán, Montevldeo és Peloíes között két nappal ezelőtt nyomtalanul eltűnt. Való­színű, hogy a repülőgép viharba ke­rült és a rajta levőkkel együtt a ten­gerbe esett. A repülőgépen két pilóta, egy szikratávirász és egy utas foglalt helyet. Harmincnyolc halottfa van az amerikai itányakatasztrúfönak Az amerikai Virginia államban a hozták. A katasztrófának még tizen- szombati bányarobbanás alkalmával j hat halottja van a betemetett tárriá- szerenosétlenül járt bányászok közül bán, de ezeket még nem találták huszonkettőnek holttestét felszínre!meg a kutatók. Tizenkét lakodalmas vendéget ölt meg a villámcsapás A délafrikai Breifensben (Transvai ál-1 saság gyűlt össze. A villám 12 vendéget lambán) becsapott a villám egy paraszt-1 agyonsujtott. Huszonötén súlyos sérü- ttáeba, ahöl éppen nagy lakodalmi tár- j leseket szenvedtek. Tömegesen rabolják ki svaitokat Lenoveiországíian Az utóbbi Időben rendkívül nagy mér­tékben megszaporodott Lengyelország egész területén a vonatrablások száma. A kitünően megszervezett rablóbandák különösen sok szénszállitó vonatot fosz­tottak kf. A rendőrség az elmúlt na­pokban Felsősziléziában egy' 150 főnyi rablóbandát leplezett ie, amely fegy­veres támadásokat Intézett szénszállitó vonatok ellen, amelyeket többször si­kerüli teljesen kifosztani. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék