Kis Ujság, 1932. április (45. évfolyam, 73-95. szám)

1932-04-01 / 73. szám

PÉNTEK, 1932 április 1 ~ 45. évfolyam 73. szám Független politikai napilap - Főszerkesztő : APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 ti P, egy hónapra 2 P. ~ Külföldre az előfizetési ár kétszerese Ql^p Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 Mai mellékletünk : RÁDIÓ VILÁG telles Háborúra készül az orosz szovjet Kelet-Ázsiában Tizenegy napig hevert a szakadékban a lezuhant katona A romániai Jassy közelében egy húsz méteres szakadék mélyén halálosan ki­merült, éhségtől elgyengült, ájult kato­nára bukkantak. A katona már tizenegy nappal ezelőtt zuhant a szakadékba, de azóta senki sem vette észre, mig most egy kutya megtalálta és ugatásával fel­hívta rá az arra járók figyelmét. Re­mélik, hogy a katona életben marad. Olcsóbb lesz az utazás a nagyobb állomások között Fordulat a becsiemét! gyilkosság ügyében Hatvan halálos ítélet eoy attikai varázslónő “ megölése miatt A keletafrikai Kenyában a Wakalba- törzs hatvan emberét egy » orvosink megölése miatt hatálra Ítélték. A kal- jíarí*i bíróság előtt az elítéltei! azt mon­dották, hogy varázslónőről volt sző, aki (••vikiik feleségére súlyos betegséget ol­vasott rá. Amikor azután látták, hogy a varázslatot nem tmlja feloldani, ha­lálra verlék. ivols napi fogház egy fényképért Jellemző a csel ek ijedtségére az alábbi eset, melyet Prágából" jelentenek. A rossz lelkiismeret mindenben rémeket lát: még a legártatlanabb szórakozásban is kém­kedést keres. A csehországi bömisch-leipai esküdt- bíróság még januárban nyolcnapi fog­házra itéite Jcansch berlini diákot, meri a rumhurgi pályaudvaron engedély nél­kül lefényképezett egy régi mozdonyt. A főügyészség az Ítélet ellen semmiségi panaszí jelentett be és a legfelső bíróság az Ítéletei csütörtökön felfüggesztette. Nyolcnapi fogház egy régi mozdony lefényképezéséért! Ez a * modern, de­mokratikus nyuga'európai« cseh politika. Kirabolták a Serényi grófok putnoki sírboltját A Kis Újság házassági pósíájaí a é -ik oldalon! Vakmerő sirrabíók garázdálkodtak szerdán éjszaka a borsodmegyei Putno- kon, a Serényi grófok családi sírbolt­jában. Az elvetemült rablók felfeszilctiék a sírbolt vasajtaját és behatolva, feldúlták a koporsókat, rengeteg értékes és régi gyűrűt, uvakéket, fejdíszt és karperecét rabolva el a főúri holttestekről. A sirrabíást csütörtökön reggel a kas­tély parkjának felügyelői vették észre és jelentei tek az esetet a csendőrscgnek. A kriptában a legnagyobb rendellenség uralkodott, koporsófedelek egymásra do­bálva, holttestek kifordítva a koporsók­ból és mint megállapították, az egyik nemrégen eltemetett Serényi grófnőnek a karját is eltörték fosztogatás közben a gyalázatos hullafosztogatők. A nyomozás azonnal megindult. A gyanú öt legényre terelődött, akik közül, kettőt őrizetbe veitek és mindketten be­ismerő vallomást tettek. Valószínűnek tartja a csendőrség, hogy rövidesen kéz- rekcrülnek ezen a nyomon « többi sír- rablók is. Egész városokat pusztítóit e az amerikai forgószél dühe A (lélfranctaországi Cannesben szerdán este izgalmas esemény játszódott te. Egy bálteremben, amelyben körülbelül (>0í) vendég.gyűlt össze, nagy estélyt ren­deztek- Az estély különös attrakciója egy oroszlán volt, amelyet ketrecében a te­rembe száüiíoüak. A nagy nyüzsgés­forgás és a fényáradat felizgatták a ha­talmas nőstény oroszlánt, hirtelen nrki- tsgroü a ketrec gyenge rácsozatának, azt széttörte és a vendégek között termett. A teremben óriási izgalom támadt. A vendégek a kijáratok felé rohantak, ahot veszedelmes tolongás keletkezett. Néhány vendég szerencsére nem vesztette el a lélekjelenlétéi, hanem az állatra irányí­totta az összes fényszórókat és az orosz- lánszeliditő segítségére síeltek- Az erős fény megfélemlítette az oroszlánt, ame­lyet könnyűszerrel sikerűit megkötözni és visszaszállítani ketrecébe. A vendégek közül senkinek sem esett baja, csupán néhány aő kapott kisebb ideg-rohamot. Statáriális in Iliiig! I banditát Calks hadügyminiszter rendeletire pén­teken ?.ícsikóban agyonlőnek 48 bandi­tát, akik március 19-én kísérletet tet­tek arra, hogy Laredo és Mexikó város között k-rabolják a nemzetközt ex- pre ü-ívoiia'oí. Á kivégzést a Guan-ayuato államban tevő Célújában hajtják végre. A banda 12 tagját március 26-án már Kivégezték. A vakmerő vasulrablási kí­sértei így összesen 65 bandita életébe kerül. Ilii® ÍÉÉIifÉS az Iliül Drezdában csütörtökön délután 3 óra előtt a Kreuzstrassc-i városi adóhivatal ellen rablótámadást hajtattak végre. Kél idősebb adótisztet, akik szembe* szálljak, a rabló lövésekkel megsebesí­tett, úgyhogy kórházba kellett szállítani őket. Egyikük fejlövést, a másik váll- iövést kapott, azonban egyikük sebesü­lése sem életveszélyes; A rabbi, akr zsebkendőt kötött arcára, egy csomó bankjegyet fölkapott és el­menekül*. Ausztria felmondta a kereskedelmi szerződést Az osztrák kormány szerdán elhatá­rozta, hogy a Magyarországgal fennálló kereskedelmi szerződést április elsejével 4632 .július elsejére felmond?;! és uj szerződés megkötése .végett h 1 d :.’;t a- uui megindítja a tárgyalásokat. Az osztrák minisztertanács jóváhagyta az olasz—osztrák kereskedelmi szerző­dés pótegyezményét és hozzájárult' a Romániával létesült keresfcedeiempolili- kai egyezmény meghosszabbii fiáról szóló egyezményhez. Amerika délnyugati államaiban ször­nyű vihar pusztított, amely egész váro­sokat rombolt össze és több mint 408 emberéletet követelt, nein szólva a löbb- ezer sebesültről. Képeink megközelítően mutatják csak be a borzalmas pusztu­lást : ahol azelőtt virágzó községek vol­tak, most romhalmaz hever, melyei kétségbeesett szomorúsággal szemlélnek a hontalanná lelt károsultak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék