Kis Ujság, 1932. május (45. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-01 / 96. szám

VMmdiéMMtá: 3Céoed Családi £apc4 Ua&cMrftapi 5^dm ára 12 {ifi. — ~‘r: I” ■■■—-™gg»-----------------------— -----------------------­A M Kerevizió sorsa a francia válaszfásokon Betegsége elől a halálba mene~ 1100 ezer elíilézetlen hadi Iliit egy körmendi százados I kölcsön-iigy a népjóléti A két ellenfél Tardieu n NépsMséö magyaforsági negbizollia az állami üzenet eladását sünéi Herrict Az elsó a mostani francia miniszter­elnök és a túlzó nacionalisták vczéro, a második a laí-iídali pártok feje, aki­nek győzelme ut lehet a békerevizió fe'é. Royall Tyler, a Népszövetség pénz­ügyi bizottságának magyarországi megbízottja, az ország pénzügyi hely­zetének alakulásáról a Népszövetség pénzügyi bizottságához negyedéven­ként jelentést tesz. A Népszövetség most hozta nyilvánosságra az 1932. év első negyedére vonatkozó jelen­tést. E jelentésben Tyler megálla­pítja hogy az utóbbi három hónap alatt a magyar kormány az állami pénzügyek egyensúlyának helyreál­lítása terén jelentékeny haladást tett. Tyler szerint a bevételeket óvato­san számította a kormány. Igen nagy eredmény, hogy a pénzügvminiszter 3 hónap alatt képes volt a bevételek és. kiadások egyensúlyát biztosítani. Az államháztartás azonban jnég mindig küzd az előző évek­ből fennmaradt adósságokkal, úgyhogy körülbelül 45 millió pengő belföldi kölcsön! kell fölvenni junius végéig. Reméli, hogy a kormány ta­karékossági politikája érvényesülni fog a deficites üzemeknél és a hely­hatóságoknál (vármegyék, városok, községek) is. Maid igy folytatja Tyler: A vármegyei és városi közigaz­gatási kiadások az állam hasonló kiadásainak felét teszik és a főváros üzemei hasonló arányban állnak az állami üzemekkel. Tyler nem tartja megengedhe­tőnek, hogy a helyhatóságok to­vábbra is ugyanolyan színvona­lon tartsák kiadásaikat, mint a virágzás éveiben. Ezt még, akkor sem tartja níeg- engedhetőnek, ha ezzel kapcsolatban komoly alkotmányjogi intézkedésekre volna is szükség. (Tyler itl nyilván a vármegyék egyesítésére, illetve az ország uj"” közigazgatási beosztására céloz.) Az üzemekre visszatérve meg­jegyzi hogyha a kormány nem teszi jövedelmezőkké, vagy egyes üzeme­ket nem ad magánkézbe, a veszte .éget tovább is a kincs­tárnak keli viselni. A Kis Újság házassági postája a 8=ik oldalon! A helyzet ugyanis egyre rosszabb. 1931 november végén öthavi deficit 5 millió 60!) ezer pengő volt. a múlt 3 hónap alatl ez a hiány 26 és fél mit i 'ra emelkedett. állam nem tudja máskép értékesí­teni. Az államvasutaknál kereskedelmi szellemet sürget a bürokratikus módszerek helyett. Az állam pénz­készlete az üzemek veszteségei miatt majdnem olyan alacsonyra sülyedt, mint októberben volt. Majd súlyos bírálatot mond a vár­megyék, városok, főleg Budapest gazdálkodásáról. Mind a 23 fővárosi üzem meg­szüntetését ajánlja a közönség érdekében. Megállapítja azután, hogy a bo- letta-alap vesztesége 28 millió 300 ezer pengő, a Futuráé pedig 17 mil­lió 600 ezer pengő volt. Az áU*nii vasgyárakat be kell zára’, — jelen!i ki Tyler — amennyiben az Az aradi árvíz pusztítása A Maros áradása elöntötte Arad külvárosait és mintegy 13IMI ház dőli össze. Mikelaka községben alig maradt ép ház és a szegény lakosság rettenetes nélkü­lözések közi hajtékialanul maradt. Ehhez tárul hozzá az a bukaresti jelentés, amely arról számol be, hogy az árvíz-segélyből Áradni kihagyták, meri azt az összeget, amely részükre volt szánva, — ősi román szokás szerint — ellopták. ——■«mTvmmmrnmmmmt Halálra kínszták a gyermeket, Ét is Katáira Ítélt A délfranciaországi Aix le Provence- ben az esküdtszék halálra ítélt egy fia­tal asszonyt és annak barátját, az asz- szeny négyéves kislányának halállal vég­ződött kínzása miatt. A gyermek példátlanul emberiden kiu. zásnak eselt áldozatul. A kislány holt­testén nem kevesebb, mint 75 régi és uj sebet állapítottak meg az orvosok, me­lyek részben ütéstől, részben égéstől származtak. Az asszony barátja ugyanis azzal szokta büntetni a gyermekei, hogy gyufával vagy cigarettával égette. A gyer­mek fején és egész testén azonkívül szá­mos teljesen elhanyagolt fekély volt. Az esküdtszék rendkívül szigorú íté­lete bizonyos meglepetést kebelt, de a nyilvánosság annak ellenére megelége­déssel fogadta az esküdtszék verdiktjét. Kirahoifák a volt poripái király kastélyát Manuei volt portugál király London közeiében Tévő kastélyát betörők fc'finz- tották. A betörök .arany- éS-ezüsínrmüi, műkincseket vittek magukkal. A hr'iinik nagy Süzdtflmel folytathatták a k ü ;-, ; őrző két hatalmas íaraaskirtviiva!. i ku­tyákat reggé! e’alfalv i találd:. Az ».y k • kutya alaposan megharaphatta valame­lyik betörőt, mert szőre csupa vér volt. ♦ VASÁRNAP, 1932 május 1 ^ 45. évfolyam 96. szám 52® 3 Független politUai napilap * Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre Pv jSli Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P. ^ Külföldre az előfizetési ár kétszerese frnl m Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcim: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 feli üli részívesz g|;Épes!!öaríl|fsl(fi-íínnepen Most v.m 50 esztendőié annak, hogy az , nagy nemzeti hőse, Olaszország h !• dtadUóia, a vöriHngés Garibaldi, K v-'i Lajos barátja meghalt. ' ';avtbaidi halárának 50-ik évfordu­ló aü aímából tartandó ünnepségsoro­zat maenyüámkéat Mussolini ünnepélyes U; 'síi égek között a római kiállítási pa­lotáién" megnyitotta a Garibatdi-kiálli- tást. A 21 teremben összegyűjtött rend- kivüi érdekes anyag feltárja Olaszország nagy szahadsághősének minden emlí­tésre inéiíő cselekedetéi úgy Olaszország hsüv aiü belül, mint külföldön. Garibaldi Eztó képviselő, a nagy Gart- ! ! leszármazott ja, örömét fejezte ki az ünnepségen megjelent Hóry András kvi: (né H magyar köveinek, hogy junius végén megjelénheUk a Budapesten tar­tandó Garibaldi-euilék ünnepen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék