Kis Ujság, 1932. június (45. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-01 / 119. szám

4 Garibaldi Holnap, junius 2-ikán lesz ötven eszten­deje,: hogy az olasz szabadság nagy hőse, Olaszország egységének egyik megalapí­tója, Garibaldi József. meghalt. Legen­dás dicsőség övezi Olaszországban Gari­baldi nevét, de mi magyarok is szabad­ságunk egyik harcosát látjuk benne, Kossuth Lajos barátját, aki a magyar szabadságért is küzdött, amikor Auszt­riát megtámadta* Olaszországban és on­nan kiverte az osztrák önkény zsoldos csapatait. Seregében több ezer magyar is harcolt. gazdálkodási rendszert ország-világ előtt leleplezte. Minthogy Európa valamennyi nagvhalalma, továbbá mindazok az álla­mok, amelyeknek román adósaik van­nak, sőt az Egyesült Államok is tilta­koztak a rablórendszer ellen, nem ma­radt más hátra, mint a kormány távo­zása. Titulescut általán »Bománia eszének* tartják. De a panamáknak azzal a min­dent behálózó rendszerével, amely a győztes* románokat jellemzi, még az ö ’ furfangja sem fog bírni. Betyárból még csak lehet jó pandúr de az olyan pandúrból, mint a regátbeu román, min­dig kitör a — panamista. Az a hosszú válság, amely a trianoni szerződéssel betegre puffasztott Románia életnedveit úgyszólván már egészen ki­szívta, kedden n y i. kor? mányvóTság-1 bán robbant’ ki: .lorga mi-i nisztereinök és : egész korma-f nya benyúj­totta lem.ndá-, sál Károly ki s ráiynak. Aj döntés a ki- j fály elnöklete albtt tartott mlniszterta- \ nácson tör-’ (ént. Jorga azt: mondta . a • lemondása hí­rére össze-: gyiilt újság­íróknak, hogy Titulescu Titunseu, a Londonból táviratilag hazarendelt volt külügyminiszter lesz az ni miniszterel­nök. A kormányválság közvetlen oka Ttist francia pénzügyi szakértőnek az a meg­döbbentő jelentése, amellyel a román Amerika résztvesz a jóvátétel konferencián Hivatalos angol jelentés szerint az Egyesült Államok kormánya hajlandó elküldeni képviselőjét a lausanne-i jóvá­tétel! konferenciát követő utőtanácsko- zásra. Edén angol külügyi államtitkár ki­jelentette, a parlamentben, hogy vala­mennyi érdekelt kormány hajlandó olyan egyezményt aláírni, amely az Ame­rikával szemben fennálló tartozások törlesztésének módozatait rendezi. Embereket ölt meg és falukat fföntött romba a forgószél Szlavóniában Szlavóniában nagy forgószél pusztí­tott, amely több falut teljesen romba döntött. Az Ítéletidő mintegy száz há­zat döntött be és még többet rongált meg. A forgószélnek eddig hat halálos áldozata van, de számos faluból még nem érkezett pontos jelentés. Huszon­négy súlyos sebesültet az eszéki kórház­ba ápolnak. Az anyagi kár legalább 45 millió dinár. A jorgószéi által sújtott vidékein a vetés teljesen elpusztult. Megírtuk, hogy borzalmas szerencsétlenség érte a Georges Philippar nevű fran­cia óriásgőzhajót: a Vörös tengeren kigyulladt és többszáz utas vesztette életét rajta. Az utasok nagyobbik részét és a hajó szeinéiyzeténiek egyrészét sikerült megmenteni. A megmenekült szerencsések közül elsőnek a hajó kapi­tánya érkezett Marseille francia kikötőbe, ahol boldogan ölelték keblükra felesége és édesanyja. Gorgulovban felismertei a szovjet egyik pribéljét Azt áliilja, hogy öngyilkos akad lenni Deuiner elnök megölése ölön Gorguiovot, Doumer francia elnök gyilkosát hétfőn a vizsgálóbíró elé ve­zették szembesítés végett. Gorgulov az erőszobában a következő­ket mondotta őreinek: — Amikor rálőttem az elnökre, utána magammal akartam végezni, de a fegy­vert kicsavarták kezemből. A gyilkost ezután szembesítették La- zarov volt kozákkal, aki kijelentette, hogy Gorgulov Östrovbao a csefca meg­bízottja volt és őt több hónapon át kí­nozta. Lazarov még a szembesítés előtt fel­ismerte hangjárói Gorguiovot, akit az­után két hozzá hasonló termetű és nagyságú rendőr közül habozás nélkül felismert. Egyébként a Gorgulov elmebeli álla­potának megvizsgálására kiküldött elme­gyógyászok elkészültek jelentésükkel és azt a vizsgálóbíró elé terjesztették. A je­lentés szerint Gorgulov felelős az elkö­vetett bűntettért, mert elkövetésekor ép­elméjű volt. Négyezer kínai esett el a Karbin melletti többnapos ütközetben Napról-napra élesebb az ellentét Japán és Oroszország közt A mandzsuriai Karbin város közelé­ben napokig tartó, óriási ütközet volt a Honjo tábornok vezérlete alatt har­coló japán hadsereg és a Ma kiinai tá­bornok főparancsnoksága alatt harcoló kínai fölkelő csapatok közt. Az ütközetben a japánok 17 nagy bomhavető repülőgéppel vettek részi és teljesen megsemmisítették a kínai had­sereget. Japán forrásból származó hírek sze­rint több mint négyezer kínai esett ei a véres ütközetben. Ezzel a - győzelemmel a japánok egész Szibéria határáig nyomulhatnak elő, ami rendkívüli izgalmat keltett Szovjctorosz- országban. Igen harcias a hangulat és bizonyos, hogy a mandzsuriai esemé­nyek a világ egyik legvéresebb háború­jára fognak vezetni. Érdekes, hogy közben az európai orosz határokon is nagy hadikészületek folynak. I f 9 SZERDA, 1932 jmrius 1 ^ 45. évfolyam 119, szám jÜjf MIST Oj Független politikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre W ~ \ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P.Külföldre az előfizetési ár-kétszerese. . Lú. JXM . • • Telefonszám: 88-8-10 <•< Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 Ara miér Hindenburg kinevezte az uj kancellárt Örökrabságra ítélte a Kúria / Littke Kálmánná elmondja a vésztői arzéngyilkos asszonyokat / Rnttkay százados tragédiáját Lemondott a román kormány Tituleszku az uj miniszterelnök Borzalmas robbanás Franciaországban Délfranciaországban borzalmas robba­nás türíént. Garüaana városka határában cdd'g még ismeretlen okból felrobbant az ottani aluminiumgyár és maga alá temette az üzemben dolgozó munkáso­kat. A gyárépületből csak üszkös rom­halmaz maradt. Az esti órákig hat ha­lottat ástak ki a romok alól. A ha­lottakon kívül csak két súlyos sebesült került elő. Az áldozatok pontos számát még megközelítően sem ismerik. A Kis Újság l házassági postája a 8=ik oldalon! Hazaérkezett az elégeli oriáshajó kapitánya

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék