Kis Ujság, 1932. szeptember (45. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-01 / 195. szám

Fgggetlen politikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utea 3 Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 CSÜTÖRTÖK, 1932 szeptember 1 ~ 45. évfolyam 195. szám Az előfizetés ára: Eg^sz évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre 6 P, egy hónapra 2 P. * Külföldre az előfizetési ár kétszerese Emlékezetes, hogy milyen feltűnést keltett, annak idején, hogy Bettiién Ist­ván gráf, volt miniszterelnök' titokban Temesváron Károly, román királlyal ta­lálkozott A titok akkor nem maradt még titoknak, meri. a temesvári újság­írók fölismerték Bethlent, akinek Ká­roly királlyal való találkozója nagy ta­lálgatásokra adott alkalmat világszerte, de különösen itthon. Azt rebesgették, hogy Bethlen román­magyar perszouál-nniót, vagyis a két Kittemére tente hivatalos személyek nem ajánlották te! a magyar iránt Roihermere lord a következő táv.ira- | lót -küldte a magyar újságoknak: — Nemrégiben cikkem jelent meg, i amelyben a monarkista eszmének ál- 1 lalános újjáéledéséről számoltam be. Ez i alkalommal visszatértem azokra az aján­latokra, amelyeket négy évvei ezéföts tellek nekem, hogy egyezzem bele abba, hogy engem a magyar trónra jelölje­nek. Értesülésem szerint ez e:emőhyekrc való visszaemlékezésem nagy érdeklő­dést váltott ki Magyarországon, ahol szavaim értelmezésénél nagyon túlozlak. CCikkcmbm se nem mondottam, sem pedig nem állítottam azt, hogy nekem bárki is a magyar koronát felajánlotta Wagner Katái n a szolnoki kétszeres rablógyilkos társnője, akit ez a gyilkosságra való felbujiással vádol. '■ (Vitéz Solthy László felvétele) Osztrák katonaság vonult fel a magyar mentén A magyar-osztrák határ nyugalma- gyarországi részén az utóbbi hetekben annyira elfajult: a csempészel, hogy a vámhatóságok katonai segítséget kértek. Az osztrák határmenti lakosság több- izben megakadályozta a csempészek le­tartóztatását. Az utóbbi napokban az egész nyugatmagyarországi határ mentén nagyszabású razziát hajtottak végre. Teljes harci felszerelésben katonai jár­őrök vonultak fői és a razzia már ed­dig huszonnégy hivatásos osztrák csem­pész letartóztatására vezetett* összegen kétszáznegyven katona vesz részt tizenöt tiszt vezetésével az akció­ban. A katonák acélsisakkai és szurony­nyal látják el szolgálatukat és állandóan cirkálnak azokon a vidékeken, ahol csempészeket sejtenek. A letartóztatott csempészek közűi ti­zenhatan egyetlen fölfegyverzett banda tagjai. A katonai segédcsapatok egész szeptemberben Nyngatmagyarországnn maradnak, sőt ha szeptember végéig sem sikerül véget vetni a csempészeinek, akkor októberben uj katonai osztagok vallják fel őket. volna. ' *V y — Rákosi Jenő volt az egyetlen fér­fiú, aki az eszmét fölvetette- Az akkor­tájt Magyarországból tömegesen hozzám érkező leveleli. Közül., igén sokban föl­vétették az eszmélj hogy jelöltessem ma­gamat a magyar trónra- De én világo­san láttam, hogy ez lehetetlen. — Az az érzésem — és ennek már g akran ad ani kifejezést — hogy a ma­gyar nép négyJíRftségébón, amely egyike íeg.sodá’atraniéltóblT tut idon ágainak erősen iu o t i azoknak a szolgaiatoknak a jelentőségét. • emelj ékét Magyarország igazságának érdekéiben teljesíteni pró­bában. Roihermere Bellilen István gráf a volt román külügyminiszter vendége Emlékezetes, hogy milyen feltűnést államnak közös. uralkodó alatt való keltett annak idején, hogy Bathlén Ist- együttműködését készjUi elő. A hirt an- ván gróf, volt miniszterelnök- titokban nnU idején- erélyesen megcáfolták és a Temesváron Károly, román királlyal ta- temesvári találkozó körül keletkezett látkozotL' A titok akkor nem maradt szenzáció hullámai elsimullak, még titoknak. mert a temesvári újság- Most Bethlen István gróf, aki nyolc irók fölismerték Bethlent, akinek Iíá- napja Franciaországban időzik, rövid roly királlyal való találkozója nagy la- párizsi tartózkodása után FOintaineb- lálgaiasokra adott alkalmat világszerte, lcatiba utazott, ahol Ghyka herceg volt de különösen itthon. román külügyminiszter vendége. Beth­Azt rebesgették, hogy Bethlen román- len, aki nemrégiben orvosi műtéten magyar perszonál-uniót, vagyis a két cselt át, teljesen meggyógyult. tárnék a birodalmi qufiUeAU A német parlament megnyitása alkalmával a berlini rendőrség riadó- készültségei oszlatták szét á tüntető tömegeket. Az ülés után a berlini nép mégis módot talált arra, hogy a nemzeti szocialisták távozó vezérét, Hit­lert rajongva ünnepelje. , . Ötezer halottja van az Móri forradalomnak Súlyos utcai harcok után, amelyek kedden egész éjszaka tartottak, n dél­amerikai Ekvádor állam köztársasági kormánya leverte a forradalmárokat. A fölkelők és a kormányésapatok fegy­verszünetet kötöttek és á kormány szer­dán ismét bevonult Kvltó fővárosba. A Kviló körüli harcokban ötezer em­ber esett el. Keuyérpósta \ és házassági posta a 6=ik oldalon! A sarkvidéken megtalálták flinta régi jegyzeteit Egy orosz kutató társasá ímely jcg-4 törőlíajóval utazott az északi ü k fcléf érdekes leletre bukkant. Megtalálták Amunkse-nnek, a világhírű norvég sark­kutatónak 1919-bői való jegyzetéit, toj vábbá a jégbe ékelve egy jelzőoszlopot, amely Amundsen táborának a helyét mutatta. A hős sarkutazó, mint emlékezetes, az olasz Nobile-ekszpedició után való mén, tési munkálatok közben pusztult el. Mi­kor hire érkezett, hogy Nobiléc és tár­sait szerencsétlenség érte, Amundsen re­pülőgépen indult el az északi sark felé és többé nem tért vissza. Beleveszett az örök hóba és ködbe. Most az orosz ekszpedició fölfedezése újra fölidézi a tudomány nagyszerű hő­sének emlékezetét. Amundsen jegyzetei­ben bizonyára sok értékes adatot talál­nak. Aranyat vasért - Délamerikában Sao Paolo, a forradalomban levő bra­zíliai állam, amelynek hadserege győztes harcot viv a központi kormány ellen, legközelebb külön pénzt bocsát ki. A forradalmi kormány fölszólitást intézett a lakossághoz, hogy arany- és ezüsttár­gyait bocsássa az uj állam rendelkezé­sére. A lakosság nagy lelkesedéssel tett eleget a felhívásnak. Sok család ékszer­ben és arany evőeszközökben 5 kiló ara­nyat ajánlott föl a kormánynak. Az arany eljegyzési gyűrűk helyett vasgyü- rük kerültek divatba. Úgy, mint ná­lunk a háború elején. Tengerbe veszett tizenhét emberével egy japán gézös Borzalmas tengeri szerencsétlenség tör­tént Hokkaido Északjapán sziget parija közelében: két gőzös összeülközütl és az egyik, a Kumia Maru néhány perc alatt clsülyedt. Legénységéből tizenhetein a tengerbe vesztek és csak hetei sikerült kimenteni. t V iqsiÍJSAfi m Baltával verte agyon az anyós züllött vejét Felmentették a férj gyilkos I Németország megtagadja Baghy Károlynét / a békeszerződést

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék