Kis Ujság, 1932. október (45. évfolyam, 220-245. szám)

1932-10-01 / 220. szám

0/ <J v MKW ÜSSBm 7/ Gömbös megalakította az uj kormáayt Vitorsauszás a legújabb sport fagyon kedves és olcsó sport terjedt el, egyelőre csak Amerikában, a vitorla- úszás. Ar úszó egy magacsinálta könnyű vitorlát tart erősen és ilyen módon : hosszú ideig tud fönnmaradni a hullá­mokon. 1 • Magyarország júliusi és augusztusi pénzügyi helyzetéről most tett je­lentést Tyler népszövetségi kikül­dött. A jelentés szerint a költség- vetésben az állami üzemek és a bolettaalap veszteségei miatt olyan hiányok mutatkoznak, amelyek könnyen a mesterséges pénzszapori- tás (infláció) veszedelmével járnak. A költségvetésben tehát további ta­karékosságok szükségesek. Három jelűit kimaradt — Puky Endre külügyminiszter, Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter, Héman Bálint küzoktatási miniszter Kenyérpósta és házassági posta a 10*ik oldalon! Csütörtökön este jelentette be Göm­bös Gyula az egységespártban, hogy az államfő megbízta őt a kormány, megalakításával és 24 óra múlva, pénteken este már meg is alakult a kormány. Gömbös miniszterelnök az egész napot tárgyalásokkal töltötte. Dél­után elkészült kormányának név­sora, mellyel kiment Gödöllőre a kormányzó­hoz, aki a miniszteri listát jóvá­hagyta. A' miniszterelnök ezután ismertette kormányzati programját. Az előter­jesztésekhez a kormányzó teljes mértékben hozzájárult és ismételten bizalmáról biztosította a miniszter- elnököt. Másfél óra hosszat tartózkodott Gömbös a kormányzónál, ,aki előtt a bel- és külpolitika ösz- szes időszerű kérdéseire vonatkozó felfogását kifejtette. Este háromnegyed 9 órakor ér­kezett Gödöllőről az uj miniszter- elnök az egységespárt Esterházy- utcai helyiségébe, ahol vagy 60—70 képviselő gyűlt akkorára egybe, köz­tük Bethlen István gróf is. Nyomban érkezése után megjelent Gömbös Gyula a párthelyiség kis­termében, iahol az újságírók elé lépve, a következőképpen jelentette be a kormányalakítás sikerét: — Közölhetem, hogy kész a lista, a kormány, névsora a következő: Miniszterelnök és honvédelmi mi­niszter: Gömbös Gyula. Külügyminiszter: Puky Endre. Belügyminiszter: Keresztes - Fi­scher Ferenc. Pénzügyminiszter: Imrédy Béla. Kultuszminiszter: Hóman Bálint. Igazságügyminiszter: Lázár An­dor dr. Kereskedelmi miniszter: Fabinyi Tihamér. Földmivelési miniszter: Kállay Miklós. Megjegyezte a miniszterelnök, hogy a honvédelmi tárcát azért tart­ja meg egyelőre, mert, mint mond­ta, ott elintéznivaló munkája van, melyet el akar még végezni. Közölte még azt is, hogy a vál­ság folyamán felmerült különböző nevek, melyeket miniszteri kineve­zésekkel hoztak kapcsolatba, kitalálások voltak, kivéve Koz­ma Miklós nevét, aki nem vállalta a kereskedelmi tár­cát, mert betegen fekszik. Azt is elmondta még, hogy a dél­előtt folyamán Ernszt Sándorral és Wolff Károllyal tárgyalt, mint a ke­I reszténypárt vezetőivel az együttmű­ködés dolgában. A kereszténypárt vezetőitől azzal vált el, hogy, azok Isten áldását kérték az Ő miniszter­elnöki működésére. Az uj kormány, kinevezéséről sző­lő kéziratok a hivatalos lap vasár­napi számában jelennek meg. A? esküt az uj kormány tagjai kedden; teszik le a kormányzó előtt. „Le kell nyakazni a jelszavakat” mondja az uj földmivelési miniszter Az uj minisz­terek a hivata­los lapban való kinevezésük és eskütételük előtt — mint a Kállay Miklós sajtó képvise­lőinek kijelen­tették — nem szándékoztak nyilatko­zatot tenni. Mindössze Kállay Mik­lós földmivelési miniszter mondotta a Kis Újság tudósítója előtt a kö­vetkezőket: ( — Egyelőre nem tehetek érdemi nyilatkozatot. De egyet már most is megemlíthetek. Az az álláspontom, hogy. le kell nyakazni a jelszavakat, Azt, ami megtehető, meg kell csinál­ni. Ez az, aminek jegy ében dolgozni akarok és dolgozni fogok, ( Meglepetések a miniszteri névsorban Gömbös Gyula kormánya több meg­lepetést hozott. így elsősorban meglepetést keltett Puky Endre kül- ügyminisztersége, melyre senki sem számított. Puky Endrét nyelvismeretei és nyugodt tár­gyalási módja teszik alkalmassá erre az állásra. Kitünően beszél olaszul, ami fontos Olaszországgal való baráti kap­csolatunk miatt. A másik meglepetés, hogy Hóman Bálint múzeumi főigazgató lett a közoktatási miniszter, Hóman, mint történelmi irö és mint ember is, erős hive a Habsburg-háznak és hangsúlyozottan legitimista érzelmű, mig Gömbös Gyuláról köztudomású, hogy a szabad királyválaszlók egyik vezére volt. Hóman miniszteri kineve­zése azt bizonyítja, hogy alaptalanok voltak azok a föltevések, amelyek azt hiresztelték, hogy a Gömbös-kormány szabad királyvá- lasztó lesz és szemben fog állani minden legiti­mista törekvéssel. j . , A harmadik meglepetés Fabinyi Tiha­mér dr. részvétele a kormányban. Fa­binyi Tihamér a Ganz-gyár igazgatója volt, akit erős küzdelem után válasz­tottak meg Dorozsmán képviselővé. Kozma Miklósi betegsége folytán lett ő a kereskedelmi tárca vezetője. Egy gróf sincs a kormányban Különös és nagyon figyelemreméltó érdekessége a Gömbös-kormánynak, hogy egyetlen gróf vagy mágnás tagja sincs. Eddig- még ne® volt felelős kor­mánya Magyarországnak, amelyben ne lett volna egy vagy több mágnás. A’ Gömbös-kormány az első tiszta polgári kormány. (Még a népköztársasági kor­mány élén is gróf állott: Károlyi Mi­hály.) A kormány tagjai fiatal emberek, csak ketten vannak ötven éven felüliek: Ke- resztes-Fischer Ferenc és Puky Endre. . ,Az egységes pártban valószínűnek tart­ják, hogy Gömbös Gyula a párt kis­gazda elemeire fog támaszkodni. De egészen bizonyosan tudják, hogy erő­teljesen népi, demokratikus politikát fog folytatni, Üdvözli az ország a Gömbös-kormányt Az u) miniszterelnök máris üdvözlői táviratok és levelek százait kapja kine­vezése óta az ország legkülönbözőbb ré­széről. i Csongrád vármegye törvényhatósági bizottsága pénteki ülésén vitéz Batkay Gyula bi­zottsági tag üdvözölte Gömbös Gyulát miniszterelnökké történt kinevezése al­kalmából. Indítványozta, hogy a me- gyegyülés biztosítsa legteljesebb bizal­máról az ujj miniszterelnököt. A tör­vényhatósági bizottság az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta. Nagykőrös város huszonhét társadalmi egyesületének ve­zetői gyűlést tartottak, melyen elhatá­rozták, hogy Gömbös Gyulát, mint a TESz elnökét, táviratilag üdvözlik mi­niszterelnökké történt kineveztetése al­kalmából, I Mai mellékletünk: MÁrip^f|l képes élUa® kis msír. SZOMBAT, 1932 október 1 * 45. évfolyam 220, szám Független politikai napilap ~ Főszerkesztő; APOR DEZSŐ Az előfizetés óra: Eg^sz évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre R* vlvöj Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2P. -> Külföldre az előfizetési ár kétszerese K. V X Q Telefonszám: 88-8-10 — Levélcím: KIS ÚJSÁG. BUDAPEST 4 wmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm Ára QP miér mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmi A csendőrtiszthelyettes gyilkosa a miskolci statárium előtt ——————1—— ------------; : A üépszővelség megbízottja takarékosságot ajánl Magyarországnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék