Kis Ujság, 1932. december (45. évfolyam, 270-294. szám)

1932-12-01 / 270. szám

Oláh pahulárok Kolozsvár piacán 0{S} Kincses. Kolozsváron, Mátyás ki­rály és Bocskai István szülőváro­sában, a magyarságnak ebben a gyönyörű, történelmi hagyományok­tól megszentelt sasfészkében, tüntet­tek a magyarok ellen. Bukarestből odarendelt oláh hordák gyalázták meg a magyar nemzetet, Titulescu parancsára leköpködték a magyar becsületet. A vasárnapi nagyváradi revizióel- lenes tüntetésen azt követelték az oláh szónokok, hogy Nagyrománia határait tolják ki a Tiszáig. Nékik nem elég Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Temesvár, meg a többi, magyar" város, nem elég Er­dély és a Bánság földje, ők a Tiszán­túlt is akarják. És hogy bebizonyít­sák, mennyire komolyan gondolják ezt, most elmentek — a Dunáig. Mert a kolozsvári magyar kon­zulátus épülete ép olyan magyar te­rület, mintha Budapesten állana. Nemzetközi jogszabályok és kultur- népek erkölcsi parancsa szerint az a magyar hivatal, melyet az oláhok megbecstelenitettek, szent és sért­hetetlen Európai kulturemberek ezt igy tudják és igy értelmezik, csak talán a legsötétebb Afrikában és Ro­mániában van ez másképpen. Az a kolozsvári magyar épület a magyar államot jelenti. Szent Ist­ván koronájának fénye ma már csak ezt az egyetlen épületet védelmezi ebben a gyönyörű magyar város­ban. A magyar állam fennhatóságát' tekintélyét és méltóságát bántották meg az oláh bitangok, amikor orv módon, mintahogv már ez a bal­káni népség szokta, újból -győzött*. Bosszúálló, kegyetlen nép az oláh. Jelmondata: »Cine mintye«. Magya­rul: Tartsd eszedben! Ne felejts! A magyar nemzet nem bosszúálló: nagylelkű, nemes, megbocsátó. Le kell szoknunk erről. Ne felejtsük azt, ami most Ko­lozsvárott történt. Ma még összeszoritott fogakkal, ökölbefeszült kézzel tűrünk, szenve­dünk és — várunk. Mert eljön még a mi időnk is. De addig is, jegyezzük meg: Ciné mintye! Ne felejtsük, mi történt Kolozsváron 1932 novem­ber 30-án. Begyültek a magyar műveltség Í jyönyörü városáha a havasok ál- ati sorban élő fiai, a hegyi mócok, a pakulárok. Szemüket • bántotta a fényes magyar múlt emléke és osto­baságukban azt hitték, hogy ezer évet* el lehet tüntetni, semmivé tenni. A pópák és dászkálok meg­vadult báránykái, a nagyromán álomtól megrészegült bukaresti kó- tyagosfejüek azt képzelték talán, hogy egy, csapásra eltüntethetik Ko­lozsvár ősi "magyar voltát. Somogyudvarhely községben Kis­marton István pajtáját és istálló­ját ismeretlen tettesek fölgyujtották. Miközben a lakósság a tüzet oltot­ta, a közelben sortüz dördüli el. A nyomozás megállapította, hogy a gyújtogatok lövöldöztek a tűzoltók­ra. Szerencsére a lövések senkit sem találtak, de a tűz oltásánál ketteu súlyos égési sebeket szenvedtek. A csendőrök keresik a lövöldöző gyuj- togatókat. Hitler döntő tanácskozása Weimarban Schleicher hadügyminiszter, allé­mét birodalom kancellárjelöltje, sza­kadatlanul tárgyal a politikai pártok vezetőivel a válságból való kibon­takozás módjairól. Hitler Adolf, a nemzeti szocialisták vezére, szintén meghívást kapott hozzá abból acél­ból, hogy Schleicher megalakítandó kor­mányában veigyen részt. Hitler, mielőtt elmenne, szerdára tanácskozásra hívta össze pártjának vezetőit Weimarba, a történelmi ne­vezetességű német városba, ahol a háború után a -német köztársaság alkotmánytervét törvényerőre emel­jék. A horogkeresztesek döntő tanács­kozása szerdán a késő esti órákban ért véget, de a határozatot nem kö­zölték a nyilvánossággal. Lehet, hogy Hitler el sem fogadja Schleicher meg­hívását. A párt weimari lapja azt írja, hogy hiába várnak Berlinben Hitler­re, amig nem adják kezébe a hatalmat. Ha Hitler ma, csütörtökön való­ban elmarad a Schleicher által ter­vezett megbeszélésről, akkor Hinden- burg- elnök valószínűleg meghozza végleges döntését és Schleicher tá­bornokot kancellárrá nevezi ki. OsztjáR az ingyenekédet II francia elnök gyilkosának j édesanyját a szovjet kivégeztette Doumergue francia köztársasági elnök orosz gyilkosának, Gorgulov- nak édesanyját halálra Ítélte a szov­jet. A kommunizmust szolgálta Gór- gulov és a sorsnak milyen borzal­mas, szörnyű ujjmutatása, hogy a kommunista gyilkosnak 81 éves édesanyját éppen a szovjet vértörvényszéke végeztette ki. Gorgulov gyilkos merénylete után négy héttel az édesanyját tolvajlás büntette miatt tartóztatták le a kis ukrajnai falucskában, ahol lakott. Az volt a vád ellene, hogy, az elárusító bódéból kenyeret lopott. T. A szerencsétlen asszony nem Is ta­gadta a bűnét. Bevallotta, hogy az éhhalál elől akart menekülni, azért követte el a lopást. Miután a szovjet a lopást halállal bünteti, a 81 éves asszonyra kimondták az ítéletet és végre is hajtották. Moszkvából cáfolni próbálják ezt a rettenetes hirt és azt állítják, hogy, Gorgulov anyja a bánatba halt bele, mikor megtudta, milyen sorsra ju­tott a fia. A kerülő utón érkezett hí­rek azonban beszámolnak róla, hogy, Gorgulov anyját a szovjet végeztette ki néhány deka kenyér miatt. Elindult Amerikába az olasz óriáshajó A génuai kikötőből szerdán elin­dult első óceáni útjára az olasz ke­reskedelmi flotta legújabb óriás- hajója, a 48.000 tonnás Conte di Savoya. Az uj hajót a nemrégiben készült Rex óriáshajó mintájára építették. A Conte di Savoya már élső próbautján a kereskedelmi flotta leggyorsabb hajójának bizo­nyult. Az uj hajó első tengeri ut­jának előestéjén nagy, tengeri ün­nepség volt Génuában, amelynek so­rán Génua érseke megáldotta a ha­jót. A-télies idő beálltával Budapesten megkezdődött az ingyenebéd-akció. A fővá­ros‘különböző kerületeiben/főző és ebédosztó helyiségeket • nyitottak. A rá- sjjorutó'ínségesek ízletes, meleg ebédet kapnak. Nagy a nyomorúság és mind töjjhen- és többen jelentkeznek az ingyenebídérl. Bizony, , nagyon sok • olyan akad’íaz ínségesek között, aki sohase.gondolta volna, hogy tesz idő, amikor a főváros jótékonyságára rászoruld Gyilkos gázbombákat í A cseh katonai körök nyíltan be- ! ismerik,; hogy ’ Csetfország a' meg­fogadott fegyverkezési „szünet elle­nére is nagy mennyiségben gyártja , a pusztító gázzal . töltött repülő­bombákat. A bombákat a Pilsen melletti Skoda-müvek állítják elő, a - gázzal való töltés pedig Olmüc mellett történik, CSÜTÖRTÖK, 1932 december 1 ~ 45. évfolyam 270. szám QÖ !\s Független politikai napilap ~ Főszerkesztő; APOR DEZSŐ * 1 ' ’ "i. ; ,, p fAiAvre 12 P neevedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 *ZP p^kSSmS & Stés2i áV nkftysz= ZmM O Telefohszém: 88-8-10- Levőim: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 Á r a fillér Rombol a csőcselék Erdély fővárosában Beismerte rémtettét a huiladaraboló bécsi gyilkos Sorlüzet adtak a ppogatók a lóikra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék