Kis Ujság, 1933. február (46. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

/)/ m is a... l'f1 SZERDA, 1933 február 1 <* 46. évfolyam 26. szám Mpfití Független politikai napilap~Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre RV SzerKesztöség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P. egy hónapra 2 P. * Külföldre az előfizetési ár kétszerese g. v Sfogit • Telefonszám: 88-8-10 ~ Levéicitn: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 W*BHKBaü^**MHH*******8^B Ára Of fiiiáer BiWfflBflKIMiMBBBSBMMaB » Pia lépnek éleibe az uj adórendeletek leszállítják a közalkalmazottak fizetését, ft sajóvámosi kántortanitő / A szép Lilikénél emberölésért a csendffrség őrizetében / állítják a törvényszék elé ■ 30.100 főnyi japán sereg indul Petiim ellen Északkinában újabb hatalmas ja­pán ütközet áll küszöbön. A japánok döntő akcióra készülődnek Te hol tar­tomány ellen. Az utóbbi napokban lázasan foly­nak a csapatszállitások Japánból Ko­reába és egy hét alatt három teljés hadosztályt szállítottak partra Korea fővárosában, Szöulban. Összesen harmincezer japán ka­tona áll készenlétben a konea-mand- zsuriái határon, hogy a hadvezétő- ség utasítására megkezdje az elő­nyomulást Mandzsúrián keresztül Je- hol tartomány és Pcking ellen. A japán repülőgépek ismét bom­bázták Kaibu -s árosát és egyéb Jehol- t ártománybeli városokat. Avől gény és a menyasszony együttvéve 1S8 esztendős Berta Pál a napokban tartotta eskü­vőjét Stock Karolinával. Berta 77, menyasszonya pedig 81 éves. A ki­váncsiak és jóbarátofc serege mo­solyogva kisérte őket az aay.ikönyv- vezetőhöz, ahonnan boldog örömmel jött ki a "/fiatat: pár. A Hitler-korffláoy betiltja a kommunista pártot Hosszú hónapokra biztos ivá van az uj nemzeti kormány sorsa Németországban Hitler kormányának sorsa egyelő­re biztosítva van. Kedden nagy tár­gyalások folytak Hitler kancellár és a katholikus középpáll centrum vezére, Kaas dr. prelátus között. Bár a középpárL egyelőre nem támogatja a pai-fameutbéu a jobboldal! kor­mányt és igy Hitlerek még nem kap­nak parlamenti többséget, arra mégis hajlandónak mutatkozott a cent- rumpárti vezérek tanácsa, hogy nem akadályozza meg Hitlerek kormányzását. A Hitler-kormány több hónapi parlamenti szünetet javasol rnanjd a német birodalmi gyűlés .jövő heti ülésén és az elnapolás tartamára tel­jes hatalmat kér az államügyek ve­zetésére. A centrumpárt bizónyosbiz- tositékok mellett lehetővé fogja tenni, hogy a kormány a legközelebbi hó­napokat a nyugodt munkának szen­telhesse, az ország újjáépítése érde­kében Most már bizonyosnak ve­szik német politikai körökben, hogy rövidesen még teljesebb lesz a cent­rum és a kormány megegyezése, ami végeredményben azt fogja eredmé­nyezni, hogy a Hiller-korniány a parlamenti bemutatkozás után megkapja a felhatalmazást a parlamenttől. Németország számos városában vé­res összeütközések voltak kommunis­ták és nemzeti szocialisták között. A kommunisták több helyen megtá­madták a tüntető nemzeti szocialis­tákat, Berlin egyik külvárosában pe­dig sortüzet is adtak rájuk, amely­nek két emberélet esett áldozatul. Boroszlóban két rohamosztagbeli em­bert megsebesítették. A verekedések során később rendőri riadókészültség érkezett és néhány riasztólövést adott 1c. Amikor a kommunisták a rend­őrökre támadtak, $á ázsión is tüntetnek már a Franciaország és főképen fővárosa Párizs, eddig nem nagyon érezte a gaz­dasági válságot. Talán az egyetlen városa a világnak, ahol eddig még alig volt munkanélküliség, most azonban Párizs is kezdi érezni azt a nyomorú­ságot, melyet elsősorban « szabadított rá a világra. 3Iint képünkön is látható, az utóbbi időben már többizben heves összeütközésre kerüli a sor a francia főváros utcáin is munkanélküliek és rendőrök közölt. — Párizs is megtanulja majd a maga példáján, hogy két vége van minden botnak. a rendőrség éles lövéseket adoll le. Egy kommunista meghall, két másik súlyosan megsebesüli. A nemzeti szocialisták berlini új­ságja bejelenti, hogy az uj kormány erős rendszabályokkal fog véget vetni a kommunisták garázdálkodásainak. A hétfői és keddi napon történt vé­res események döntő elhatározásra készítették a kormányt. A gyilkossá­gok sorozatát nem lehet megtorlás nélkül hagyni, — írja Hitlerek új­ságja — és a kormány olyan erélyesen fog eljárni a kommunista mozga­lom letörésére, ahogy eddig egyellen kormány sem merte megtenni. A tervbe vett intézkedéseket —« írja a lap — a minisztertanács a legrövidebb időn belül jóváhagyja és Németország végre megsszabadul a moszkvai idegenlégiók vért és dög- vészt terjesztő áradatától. Berlinben a nemzeti szocialisták hivatalos lapjának ebből a feltűnő cikkéből arra következtetnek, hogy a kormány a kommunista pártot a le­hető legrövidebb időn belül be fogja tiltani. Daladier elnökletével megalakult az nj francia kormány A francia kormányválságnak vége. Daladier megalakította kormányát. Az uj kormánynak azonban nehéz, a helyzete. Egyrészt a francia állam zi­lált anyagi viszonyainak rendbehozatala miatt, amelybe az előző kormány be­lebukott, másrészt a Hitler kinevezése folytán előállott külpolitikai lielyz-et folytán, nem éppen rózsásak az ui Kor­mány kilátásai. A szocialisták máris szembehelyezked­tek Daladier-ral. A szocialisták azt kö­vetelik, hogy az államháztartás rend- behozásához- szükséges megtakarításokat a hadügyi költségvetés csökkentésével kell elérni. Ezzel szemben Daladier arra hivatkozik, hogy amikor Hitler a kan­cellár Németországban. Franciaország nem szerelhet le. * w I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék