Kis Ujság, 1933. március (46. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

«5£*fc5 11! „ ' p-11 tasmsir. SZERDA, 1933 máretos 1 - 46. évfolyam 49. snSm [AjfvSjLLS^l] Független politikai napilap * Főszerkesztü: A PO R DEZSŐ tt^t^ív^rASisas-tass: sssssüssncs?te5 ■"""■■■■■■■■■■w® Ára VJ fillér ■MHHMiHnÉaM Halállal bünteti Hitler kormánya a kommunista hazaárulókat I gyöngyösi hitvesgyilkos régi bűnei / Egymillió a vasút kára az után kutatnak Székesfehérváron / Imperíál-panama miatt A Kommunistán berlini ostora : Gőring rendörminiszter Hitler kancellár kormánybiztosa Kilónak akarták ekdiii a hirtenbergi fegyverekt, A hirtenbergi tölténygyár vezér igazgatója. Mandl. nyilatkozott a pá­rizsi Journal munkatársának és azt mondotta, hogy teljesen téves az az állítás, mintha a fegyvereket Ma­gyarországnak adták volna el. Egé­szen másról volt szó: arról, hogy a fegyvereket Kína vásárolja meg, vagy esetleg egy másik ország. Elrabolták Ford autókirály titkárát Eord Henrik amerikai autókirály főtitkára Liebold Ernő hétfő óta nem adott magáról életjelt. Attól tarta­nak, hogy martalócok elrabolták. Az egész detroiti rendőrséget mozgósí­tották az eltűnt felkutatására Lie­bold húsz évig volt Ford munka­társa. A kommunista forradalom fészkét Bécsbe akarják áthelyezni A vörös lázitól! vezérkara a magyar határvidék közelébe! a dacai államok létét veszélyezteti Bécsből jelenti a késő esti órák­ban a Kis Újság tudósítója, hogy a németországi kommunista vezérkar letartóztatásának hírére az osztrák kormány igen messzemenő védelmi rendszabályokat léptetett életbe. Az összes középületek szigorú rendőri őrizet alatt állanak. A rendőrség razziákat tartott az összes éjjeli menhelyeken és a népszállókban: mindenütt összefogdosták a gyanús embereket. A határon szigorú vizs­gálatot rendeltek el, hogy a német kommunisták Ausztriába való menekülését megakadályozzák. A német-osztrák határon számos utast feltartóztattak és sokat még szabályszerű útlevéllel sem enged­tek be az országba, A rendőrség ugyanis megtudta, hogy a német kommunisták a helyzetre való te­kintettel Bécsbe akarják áthelyezni egész középeurópai forradalmi, és agi- tációs szervezetüket. A nyugati pályaudvaron rendkívüli Az utolsó viharos fl és a leégett német parlamentben A kommunista gyuj ogatás kö­vetkeztében a nemet birodalmi parlament pazar fényűzéssel he­rendezett óriási ülésterme tel­jesen elpusztult A megsemmi­sült, törten sírni nevezetessegu teremben az utolsó viharos ülés négy héttel ezelőtt volt, amidőn az újonnan választott birodalmi gyűlés tagjai mutatkoztak be. izgalmat okozott, hogy 64 ládában 6700 kilogram súlyú kommunista propaganda nyomtatványt foglaltak le. Ezek a lázitó iratok a Schenker és társa szállító cég vagonjaiban ér­keztek és Berlinben mint gyermek- meséskönyveket adták föl. A Schen­ker és társa cég kocsijait nem vá­molják el a határon, hanem csak Bécsben. Ugv látszik, valakinek tudomása volt a küldeményről, mert a vám­őrség pályaudvari kirendeltségét előre értesítették a gyanús szál­lítmány érkezéséről. Azt hiszik, hogy a szerdai két órás tüntető vasutassztrájk lezajlása után a vörös vasutas szervezetek minden téren szembe akarnak szállni az igazgatóság intézkedéseivel. A Kis Uiság bécsi tudósítója kér­désére a rendőrfőnökségen a kom­munista veszedelemről a következe felvilágosítást adták: — Az osztrák kormány eddig nem adott utasítást a kommunisták párt­jának feloszlatására, mert felfogá­sunk szerint könnyebb védekezni a nyílt szervezet, mint a titkos társa­ságok földalatti aknamunkája ellen. A végsőkig el vagyunk azonban j szánva arra, hogy a külföldről jövő agitátorok forradalmi működését ke- | mény kézzel elfojtjuk és nem en- I gedjuk hogy a kommunista vezé­rek miatt Bécs Középeurópa, főként pedig a dunai államok letét veszé- ' éreztető tűzfészek lehessen.- - in ijfl[ —s lezuhant a bányalift: 14 halott A dé’.a'rikal Jo’iann shargegyik ál­lami szénbányájában súlyos szeren­csétlenség történt. A bánya felvo­nója a mélységbe zuhant. A felvonó tizennégy utasa, két európai és ti­zenkét benszülött bányász életét vesz­tette. A katasztrófát az okozta, hogy hirtelen megszakadt az áramszolgál­tatás, amelynek segítségével műkö­désben tartották a felvonó fékberen­dezését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék