Kis Ujság, 1933. április (46. évfolyam, 75-97. szám)

1933-04-02 / 75. szám

1 ......................üsagi— ----------------— Me glincseltek Kiéiben egy vérengző zsidó ügyvédet Ottó több hetes párizsi tartózkodás ytán visszautazott a belgiumi Steenockerzellbe és szombaton részt vett a családi gyászmisén, amelyet IV. Károly király ha­lálának 11-ik fordulóján tartot­tak. ■I ■ I.II1W—r-jgM II. Letartóztatásakor agyonlőtte magát Uruguay forradalmi elnöke A délamerikai, Uruguay állambeli egynapos forradalmat leverték. A forradalom egyik vezére, Brum Bal­tazár. a köztársaság volt elnöke, a letartóztatására érkező rendőrökkel tűzharcba keveredett. Két rendőrt súlyosan megsebesített. A volt el­nök végül, amikor látta, hogy nem tud menekülni, főbelőtte magát és azonnal meghalt. Felesége pár órá val később szintén öngyilkos lett. , A n m tor. z igi zsidcell n.s mozgalom Ausztriára is átterjedt. Szombaton a parlament épülete előtt tüntető nemzeti szocialisták követelték a bojkottot. A rendőrség megakadályozta a felvonulást. Innsbruckban is zajos tüntetést rendezték a zsidók'- ellen. Ez a rendelet úgyis csak Becs te­rületére szorítkozott. Az eseményekből arra következtet­nek, hogy a kormány és a szociáldemokra­ták közöt! folytatódnak a tár­gyalások. mint ahogy a bizalmas tárgyalások az osztrák helyzet megoldására ál­landóan 1 tartanak. A kommunisták lapját, amely szombaton megint Iz­gatott, betiltották. A bécsi horogke­res z te se V, utcát akarnak elnevezni Hitler Avrdfról, de ennek egyáltalán nincsen lehetősége a bécsi községta­nács .-mostani összeállítása mellett. Kiél nemei kikötővárosban — a különben csaknem mindenütt Nyu­godtan eltelt — zsidóellenes bojkott­nap vérontásba^ fulladt. Asthalter horogkéresztest a zsidó- ellenes bojkott végrehajtóbizottsága Schumm Ármin ügyvéd szüleinek butorkereskedése elé állította, hogy onnan a vásárlókat elküldje. A fia­talember a rendelkezéseknek meg­felelően járt el, amikor Schumm ügyvéd, aki a bojkott megindítása­kor szülei üzletében tartózkodott, kirohant és az őrtálló Asthaltert éles szavakkal illette. A szóváltásra Asthalter egyik baj­társa is odasietett és csillapítani igyekezett Schumm ügyvédet, de az haragjában revolvert rántott és méllhelőlfe Asthaltert. Ez rövid szenvedés után a kórházban meg­halt. Schummot azonnal beszállították a Szombaton nyugodtabb napja volt Ausztriának és Bécsnek, bár min­denki érzi, hogy valami van a le-; rendörségre, ahová a felbőszült tö­meg betódult és több revolverlövés­sel agyonlőtte a gyilkos ügyvédet. Az egészeset olyan hirtelen történt, hogy a rendőrség nem tudta meg­akadályozni. A tömeg ezután beha­tolt Schumm szülőinek üzletébe és azt szétrombolta. vegében és valaminek történnie kell. Az osztrák városokban és fal­vakban egyformán teljesítik a kor­mány akaratát és a szocialista köz- társasági védőszervezetek, amelyeket a korihány feloszlatott, eleget teltek a rendőri intézkedéseknek. Egyedül Kremsben akartak a szociáldemok­raták ellentállni, de amikor a katonaság gépfegyverekkel ki­vonult, Zsidóellenes tüntetés Becsben Dollfuss megvédte a Heimwehri eleget tettek a feloszlaiási rendelet­nek. Ugyanekkor a DoHíuss-kormánv érvénytele­nítette Seitz bécsi főpolgármes­ter rendeletét, amellyel a Heim- wehr-szervezetet feloszlatta. KISlíJSÁfi VASÁRNAP, 1933 április 2 * 46. évfolyam 75. szám Független politikai napilap - Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre W- ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 p egv hónapra 2 P. - Külföldre az előfizetési ár kétszerese ILI ^ » Telefonszám: 88-8-10 « Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 ■BHmmmHMHMmaMHi Ára O miér mmmmmmmmmmmmmmmmmmaamm f‘Vasárnapi' 1 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék