Kis Ujság, 1933. május (46. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

Kenyérpósta és házassági posta a 12=ik oldalon! ......................»■■■■—■...... ri'"in •' ■-— ■■■a ; Ag yonlőtte a póstaaltisztet az erdöörgyakornok Megdöbbentő gyilkosság történt va­sárnap este Esztergom közelében, a vaskapui menedékháznál. Sztamusz István erdöörgyakornok összeszólal­kozott Halász József Pongrác eszter­gomi póstaal tiszttel. Sztamusz aszó­váltás hevében lekapta válláról a puskáját és rálőtt a póstaaltisztre. A golyó olyan borzalmas roncsolást végzett Halász József testében, hogy a szerencsétlen ember néhány perc múlva kiszenvedett. A csendőrség Sztamusz Istvánt letartóztatta és be­kísérte az esztergomi rendőrkapi­tányságra. A nyomozás tovább fo­lyik a megdöbbentő gyilkosság tisz­tázására. A zsulolt autóbusz - borzalmas szerencsétlensége Csehországban, az egyik brünni egyesület zsúfolásig telt autóbuszát, amely Zlinbe ment a Bata-gyárban tartandó május elsejei ünnepélyre, súlyos szerencsétlenség érte. A gépkocsi nekirohant egy ház­nak és felborult. Az összeütközés következtében négy utas — három nő és egy férfi — szörnyethalt, ti­zennyolcán súlyosan megsebesültek. A többi utas — harminchatan ültek a kocsiban — könnyebb sebeket ka­pott. A ház, amelynek a kocsi neki­ment. majdnem teljesen összedőlt. A szerencsétlenséget valószínűleg fékromlás okozta. Bombákat hajítottak Csikágó üzleti negyedében Csikágó üzleti negyedében hétfőn a kora reggeli órákban egy autóból öt bombát dobtak a legelőkelőbb üz­letek kirakataiba. A robbanásokat rendkívül nagy távolságra lehetett hallani. A merénylet korán reggel történt, így emberéletben nem esett kár. Az anyagi kárt ötvenezer dohára be­csülik. Amerre a bombákat dobták, vala­mennyi kirakat és ablaküveg be­tört. A nyomozás megállapította, hogy a merényletét kommunisták rendez­ték. Általános minkakötelezettség a német birodalomban Kommunista merényletterv / Borzalmas tűzvész Gömbös miniszterelnök ellen / egy vasmegyei községben — 1 --------------------- , K,—------------------------­Go lyózáporral gyilkolták meg Sanhez Gerrot, Peru köztársaság elnökét Két merénylőt a rendőrök agyonlőttek, a harmadikat elfogtak -Halálos sérülték a járókelők között-A19 íK merénylet oltotta ki a délamerlkai államfő eletet A délamerikai köztársaságok for­rongása vasárnap gyilkos merény­letben robbant ki. Az áldozat Sanhez Gerro, Peru köztársaság elnöke, akit három ember gyilkolt meg olyan mó­don, hogy hátulról ugrottak az elnök autójára és revolverekből valóságos golyózáport zúdítottak rá. Limában, Peru fővárosában lóver­seny volt vasárnap, amelyen az el­nök is megjelent. A verseny befeje­zése után Sanhez Gerro autójába ült és palotájába akart visszavonulni. Mellette az autóban Cabello belügy­miniszter és a szárnysegéd, Fortu­nák* Bidorja foglaltak helyei. A merényletet a legkisebb részle­tig előkészítették. Alig hagyta el az autó a lóversenyteret, az egyik merénylő hátulról az elnök kocsijára ugrott, ugyanak­kor kél bűntársa áttörte a rend­őrkordont. Mind a hárman va­dul lövöldözni kezdtek. Valóságos golyózápor érte az el­nök kocsiját. Sanhez Gerrot több lövéstől találva véresen dőlt hátra az autóban. A miniszter és a szárnyse­géd is megsebesültek. A. miniszter zsebkendőjével igyekezett az elnök vérzését elálíitani, de ez nem sike­rült. A golyók többeket eltaláltak a járókelők közül is, egy ember azonnal ineghaíf. A szörnyű riadalomban a rend­őrök kettőt agyonlőttek a merénylők közül, a harmadikat alig tudták megmenteni a dü­hös tömegtől, amely agyon akarta verni." Az elnököt eközben kórházba vit­ték és műtétet akartak rajta végezni, de sebesülése olyan súlyos volt, hogy a műtőasztalon kiszenvedeü. Az egyik golyó a szive tájékán érte, az volt a halálos lövés. Sanhez Gerrot ellen összesen 18- szor követtek már el merényletet, minden alkalommal csak könnyeb­ben sebesült meg. Utoljára az idén márciusban egy templomban, isten­tisztelet alkalmával támadták meg. Az elfogott merénylőnek Abelardo Hurtado de Mendoza a neve, tagja a legszélsőbb ellenzéki pártnak. Vala­mikor iró Amit, később a színészi pá­lyára lépett. A kormány félórával a merénylet után minisztertanácsot hivott össze, továbbá sürgős ülésre liivla össze a törvényhozás mindkét házát. A par­lament 81 szavazattal Benavides tábornokot, a hadse­reg főparancsnokát választotta meg a köztársaság elnökévé. Az uj elnök már el is foglalta hi­vatalát. Peru köztársaság egész területére kihirdették az ostromállapotot. Való­színű, hogy az uj elnök diktatúrát léptet életbe. A világ leghosszabb hídja Most adták át ünnepélyesen a forgalomnak a világ leghosszabb hiúját. A közel tiz kilométeres Ilid Velence és Mestre között épült és a szárazfölddel köti össze a lagúnák városát. é 1 I KEDD, 1933 május 2 - 46. évfolyam 98 szám y| JPgpLm rl|J Független politikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2P. « Külföldre az előfizetési ár kétszerese íLíé Telefonszám: 88-8-10 » Levélcim: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 mBmaamsmmmmmaammmeMmmmamm Ara vj fillér mmammuammmmmmmmamwnttm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék