Kis Ujság, 1933. június (46. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám

CSÜTÖRTÖK, 1933 június 1 * 46. évfolyam 128. szám Független politikai napilap ~ Főszerkesztg: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dahnady-utca 3 6 P, egy- hónapra 2 P. » Külföldre az előfizetési ár Hétszerese fc~g T^t Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcim: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 ISBKBBnHMHMMí Ara C_jA fillér ■HMBHanBHUMaMM Híres külföldiek Budapesten Szerdán délután érdekes vendégek érkeztek Budapestre. Bécsből autón jött Miller Gilbert, az ismert lon­doni és ncuujorki színigazgató, a fiatalabbik Vanderbilt dollármillio­Vanderbilt 'mos társaságában. Vanderbilt azért kereste fel Budapestet, hogy szép­ségeit megismerje. Az amerikai vendégek érkezése után nem sokkal későbben < nagyobb osztrák-német müvészkülönitmény érkezett repülőgéppel: Krauss Wer- ner, a hírneves néniét színész, to­Werner Krauss ■ vábbá Gregor Nóra filmszinésznő és Wegener Hilda, a bécsi Burgszin- ház fiatat művésznője. A muvésztársaság két napot tölt Budapesten, azután meglátogatják a Balatont is. A kisantánt hallani se akar a békerevizioról A londoni Press Association jelen­ti, hogy csütörtökön a négy nagyha­talom. Anglia, Franciaország, Olaszor­szág és Németország képviselői előzetesen alájegyzik a négyha­talmi egyezményt, Nagy feltűnést keltett az a Prá­gából ” érkezett hir, amely szerint a négyhatalmi egyezményt a kisánlánt konferenciája sem el­lenzi, ha az a mai európai te­rületi helyzetről szóló okmányo­kon alapszik. Kimondotta a konferencia azt is, hogy békét akar, de a határok kér­désében sohasem fogja nézetét mó­dosítani. Kitört a gazdasági háború Ausztria és Németország között f Borzalmas családi dráma: a férj / Megdöbbentő vallomások megvakult, az asszeny meghalt / az ínségesek kenyeréről é ♦ _ Meglepő fordulat a szentesi rablógyilkosság körül A meggyilkolt asszony béresét gyanúsítják a borzalmas bűnnel Szentes város lakosságát még min­dig nagy izgalomban tartja az a borzalmas rablógyilkosság, amely­nek Varga Györgyné 66 éves jómódú szentesi asszony az áldozata. A- törvényszéki orvosszakértőmeg­állapította, hogy a szerencséden asszonyt baltá­val ütötte le a gyilkos, azután letépte fejéről a kendői és azzal fojtotta meg. A helyszíni vizsgálat adatai sze­rint az elvetemült gyilkos, miután végzett áldozatával, a kamrában egy zsák lisztet kiszórt a padlóra és az üres zsákban vitte el magával Var­gha Györgyné ékszereit és egyéb értékes holmiját.-A rendőrség gyanúja kóbor cigá­nyokra terelődött. Kedden el is fog­tak négy cigányt, akiknél megtalálták az elrabolt tárgyak egy részét. A cigányok azt állítják, hogy egy szentesi embertől vették a holmit és személyleirást is adtak. Szerdán a csendőrök kutatni kezdtek az el* adó után. é§ . meglepetésre az derült ki, hogy ? • tj azonos a meggyilkolt asszony volt béresével, alti még kedden este eltűnt Szentesről. A nyomozás most erélyesen folyik az eltűnt béres felkutatására. nHiiiiiiiiiiiitiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii!iiiiEiiimiiis9iiisiimii:iiiiiimiiiiiiiiii:iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii A pácsvidéki bányászok munkabérét ismét leszállította a Dnnagfizhajázási társaság A Dunagőzhaj ózási Társaság pécs- vidéki bányatelepeinek munkássága körében szerdán délután futótűz­ként terjedt el az a hir, hogy a bányatársaság, a négynapos mun­kahét bevezetése után, újabb bér­csökkentést tervez. A szomorú hirt az esti órákban a bányatelepek vezetősége is meg­erősítette. Hivatalosan közölték a munkások megbizottaival, hogy a bányatársaság junius elsejétől, te­hát a mai naptól kezdődÓleg, a napibéres bányászok havi fize­tését 6 százalékkal, a szakmány- béresek fizetését pedig 8 száza­lékkal szálíitja le. A munkabéreknek ez az újabb csökkentése azt jelenti, hogy a pécs- vidéki bányatelepek munkásainak jövedelme rövid két hónap alatt negyven százalékkal zuhant a régi fizetések alá. A négynapos munka­hét bevezetése ugyanis 32—34 szá­zalékos munkabércsökkentést jelen­tett. A Kis Újság munkatársa érdek­lődött a bányatársaság pécsi veze­tőségénél az újabb bérleszállitással kapcsolatban. A bánya vezetősége szerint a társaság — "mint ahogy a négynapos munkahetet: is a szén­piac katasztrofális helyzete által okozott kényszerűségből vezette be, — az újabb bérleszátlitást is kény­szerűségből tette. Kijelentették, hogy két lehetőség állt csak a társaság előtt és pedig a munkabérek megnyirbálása, vagy az egyik telep üzemének beszüntetése. Mivel az üzem leállítása esetén 1000 bányászt kellett volna elbocsátani, ezért gondoltak az ideiglenes bér­csökkentésre. A bányakapitányságon kijelentet­ték, hogy a társaságnak jelenleg egymillió hatszázezer mázsa tárolt szene hever eladatlanul raktáron, ez a szénmennyiség őszig három-- millió mázsára fog emelkedni, ezért a szén árát mázsánkint 20 fil­lérrel . leszállította a társaság. A munkásság — mit tehetne egye­bet — kényszerüleg belenyugodott a junius elsejei bércsökkentésbe, mint ahogy két hónappal ezelőtt megalkudott az áldatlan viszonyok­kal és munkába állt a négynapos munkahét bevezetésekor is. lakókompot, ahol a szerencsétlen­ség helyén dolgozó kotrómunkások laktak. Néhány ember megsebesült, de szerencsére mindenki elmenekül­hetett, mielőtt a katasztrófa nagyobb méretűvé vált. A szerencsétlenség helyén ezer ember dolgozik. A nemzeti szocialista műszaki ősz- ■ tagokkal együtt legnagyobb erőfeszi- • léssel három méter széles árkot ás- * nak. amelyen keresztül a Saale ví- , zét vissza akarják vezetni régi med­rébe. ' . y ) : Amerre a szem ellát, a rétek és a mezők viz alatt állanak. A vetés nagy, területen teljesen elpusztult. I Folyóba zuhant a msszbánya, azárviz elöntötte a környéket Szerdán a németországi Latdorf község "mellett szinte elképzelhetet­len katasztrófa történt. Egy mész- bánya 500 méter szélességben bele­zuhant a Saale folyóba, úgyhogy annak medrét teljesen elzárta. A folyó uj medret vágott magának. Az egész környéket nagyarányú ár- vizveszedeleip érte. A "katasztrófát a legutóbbi' napok óriási esőzései okozták. A hegycsuszamlás után az egész vidék a teljes pusztulás képét mutatta. A beomlott mészbánya helyén óriási ür mutatkozik. A ‘folyó med­rébe zuhant kőtömeg kettétört egy,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék