Kis Ujság, 1933. június (46. évfolyam, 147-171. szám)

1933-07-01 / 147. szám

/Q8&' , / . ■ , -m. ( jül * 2. ) 6 a-(4< p ~* -?'$ » ; Jm Vasárnapi szám, képes mellékleíiel 12 fillér Uistíjsífi VASÁRNAP, 1933 julius 2-46 évfolyam. 147 szám Független politikai napilap ~ Főszerkesztfi; APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre ÍP- t&C* ^ps Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P, * Külföldre az előfizetési ár kétszerese jSgH? pUfc Jaad Telefonszám: 88-8-10 <-< Levélcim: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 MMiamMiiwww——ma Ara fillér mmBammBmmmmmmmmammmmmm Balbo olasz légügyi miniszter, az óceáni repüloraj vezére Mellette áll (jobbról) Salvini ka- pitány, aki a mostani nagy út­ra vele egy gépen utazott. A vezér gépe Ezzel a repülőgéppel szállt fel szombaton reggel Balbo minisz­ter a repülömj élén. Roosevelt elnök nem fogadja el a londoni aranyolap-egyességet A világgazdasági konferencia ame­rikai küldöttsége Roosevelt elnök elé terjesztette azt a megállapodást, amely az ingadozó pénznemek, első­sorban pedig a dollár megrögzítésé­re irányul. Szombaton este érkezett meg Londonba Roosevelt válasza, amely visszautasítja a közös javas­latot mostani alakjában. Ez az el­utasítás végzetes lehet a világkonfe­rencia sorsára nézve. > Ki felelős a tizenegy A pilisszentiváni bányász haláláért ? Az olasz repulőrai amerikai utján /Kiirtotta családját lezuhant az egyik repülőgép / az örökség miatt 335K A német rohamcsapatok lázadásáról irnak az angol és osztrák újságok Ultimátumot intéztek Hitlerhez a Iranhlnrti rohamcsapatok A bécsi lapok hatalmas cimbé- tükkel közük az angol forrásból szár­mazó híreket, hogy Németországba^ a hitlerista rohamosztagok körében általános lázadás tört ki. Az angol beállítás szerint a rohamosztagok kö­rében nagy a harag és elkeseredés Hitlerrel szemben, mert a birodalmi kancellár megígérte nekik, hogy kormány- rajulásakor munkát és kenyeret juttat a rohamosztagosoknak, de eddig semmit sem tudott tenni. A hírek szerint különösen jelen­tős volt a lázadás Münchenben, Frankfurtban, Drezdában és Berlin­ben. Több helyütt egészen fel kel­lett oszlatni a rohamosztagokat, mert Napvilágra került Traján római császár 1800 év előtti palotájának romja Mussolini Rómában a Traján császár egykori erdélyi hadjáratának emlékét hir­dető oszlop körül ásatásokat rendelt el, melyek nagyszerű eredménnyel vég­ződtek. Kiásták a hatalmas római császár volt palotájának és a palota előtti tér­nek romjait, köztük rengeteg nagyértékü műkincset. Traján a Krisztus utáni első évszázad végén uralkodott tehát több mint .1800 esztendeje. megbízhatatlanok voltak, Frankfurt* bán a rohamosztagok tagjai izgatott gyűlést tartottak. A gyűlésről távirati ultimátumot küldtek Hitlernek^ amely szó szerint a kővetkezői _jjt }>A frankfurti rohamosztag-em- berek a szociális négy éves terv- / nek azonnali megvalósítását kö­vetelik. Választ három napon belül várunk. 4 i 4 Ennek a sürgönynek következményi volt, hogy a megbízható rohamos z- tagokat azonnal mozgósították. A la­zadók kaszárnyáit körülfogták és aZ 1800 frankfurti rohamosztagost le* fegyverezték, majd internálták, J A porosz titkos államrendőrség be- tiltotta szombaton az összes katoli­kus ifjúsági egyesületeket. A betil­tást azzal okolták meg, hogy a kato­likus centrumpártnak ezekben a fiók­egyesületeiben államellenes működés folyt, amely rendszeres izgatással akarta megakadályozni a kato­likus nép nagy részeinek beol­vadását a nemzeti Németország keretébe, 1 A centrumpárt »önkéntes* meg­szűnése is befejezett ténnyé válÉ.! Bár még nem jelentették be a párt feloszlatását, a párt délnémetországi! vezérlapja már meghatott szavakban búcsúztatja a pártot, a »sülyedő hajót, amely a viharzó tengerbe me­rül el.« A kisántánt is barátkozni szerelne a szovjettel Amióta Lengyelország szembefor­dult a kisántanttal és Oroszország felé födözi a hátát, a kisántánt is igyekszik a szovjettel összeköttetést keresni. Benes után most Titulescu tárgyal az oroszokkal. A szovjet nemosak azt követeik hogy a kisántánt ismerje el, hanem azt is, hogy Románia véglegesen mondjon le Besszarábiáról. Bene- sék erre rá is akarják beszélni Ro­mániát, amely, erről hallani sem akar. Az angol-orosz megállapodások után Oroszország most úgy játszik a kisántánttal, ahogy a macska szo­kott az egérrel. j * i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék