Kis Ujság, 1933. augusztus (46. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

Az óriás agyar A londoni British-Muzcumba be­szállítják egij elefánt-óriás agya­rái. A három munkásnak ugyan­csak erősen keli a talpán áll­nia,~ hogy a hatalmas elefánt­csontot fei tudja emelni. A paradicsom=kiráIynő Az egyik nagy amerikai zöld­ségpiacon megvá’asztották a pa­radicsomkirálynőt Bungarder Callie személyében. Miss Para­dicsom maga is olyan ennivaló, mint az áruja. Gömbös rádíószózafa Gömbös Gyula miniszterelnök — rnint megírtuk — olaszországi útjá­ról hazatérve, elhatározta, hogy rá- diószőzatot intéz az ország népiéhez. A beszéd időpontját ma este 9 órá­ban állapították meg. .. . Briinnben felrobbant a négyemeletes Európa-szálló: sok halott a romok alatt Az öreg subetnéma házaspár /Fejszével öli meg egy gazdag megrendítő tragédiája / asszonyt a makói szobafestő .... ... ..........— Ma gyar búzáért osztrák tát! Az osztrák kereskedelmi miniszter tanácskozásai Budapesten Vasárnap dél óta Budapesten idő­zik Stockinger Frigyes, az osztrák kereskedelmi miniszter, aki azért jött a fővárosba, hogy a magyar bú­za kivitelének és az osztrák fának behozatali ügyét megbeszélje a ma­gyar kormány tagjaival. ........ Ez eket a gazdasági kérdéseket tu­lajdonképpen még Bécsben kezdte tárgyalni Gömbös Gyula miniszter- elnök és remélhető, hogy kedden, a ma­gyar minisz erelnökS el való meg­beszélés során el is készül a megállapodás. S’oek inger o*zt:á; n i iszter egyéb­ként a budapesti látogatása alkal­mából igy nyilátkozott hétfőn: — Meg akarom erősíteni és ki aka­rom mélyíteni a Magyarország és Ausztria között fennálló hagyomá­nyos kapcsolatokat, mert enélkül egyik ország sem boldogul. Ha a két ország gazdasági ösz- szefogását céltudatosán megva- Iósi juk, h taluras helyzetid ny- re teszünk szert. A mostani tárgyalásokon konkrét kérdéseket kell rendeznünk, a ma­gyar gabona és az osztrák fe be hoza­tal lehetőségeit. Tárgyalunk a magyar-osztrák közlekedés gyorsításáról, ezért megtekintem a bánhidai centrá- lét is, a Fertő-tó lecsapódásának tanulmá- nyozására pedig szakbizottságot kül­dünk ki. Politikai háttere nincs bu­dapesti tanácskozásainknak. Fabinyi Tihamár dr. kereskedelmi miniszter a következőket mondta a Stoekingcrrel folytatott tárgyalások­ról: fi felrobbant briinni szálloda — A tárgyalások előterében a ma­gyar gabonának Ausztriában való el­helyezése áll, de tanácskozunk a köl­csönös kereskedelmi forgalom egyéb cikkeiről is. Az osztrák miniszter ur személyesen fogja kipróbálni pél­dául a fázisváltó-rendszerü villamos mozdonyokat. Hétfőn délután az osztrák minisz­ter előbb a Rómába készülő Fabinyi miniszterrel .tárgyalt, maid utána Im- rédv Imre és kállay Miklós minisz­terekkel. Később időt szakított arra, hogy a póstavezérigazgatóság budai palotájában megtekintse a magyar posta világhírű bélyegmúzeumát. Stockinger osztrák miniszter ugyan­is él-hal a bélyegekért és ő maga is szenvedélyes bélyeggyűjtő. Nagyon örült, mikor. Budapesten több ritka bélyeggel meglepték. Kedden délelőtt igen fontos tár­gyalásra jelentkezik Stockinger osztrák miniszter Gömbös Gyu­lánál. Szó lesz ekkor a hegyeshalom-bé- csi vasúti szakasz , villamosításáról, amely esetben a bánhidai centrálé adná az osztrák résznek is az ára­mot. A cseh uralom alá vetelt Morvaország fővárosában. Brünnben levegőbe repült az Európa-szálló négyemeletes épülete. Rengeteg halottja és sebesültje van a szerencsétlenségnek'’ Angol bombavető repülők a lázadó algán falvak fölött Az India északnyugati határvidé­kén fellázadt afgán törzsek ellen in­dított angol hadjárat hétfőn nem ju­tott előbbre. A felkelő törzsek harcosai a va­sárnapi első légitámadás után ismét összeszedték magukat és hétfőn már többhelyütt támadásokat intéztek az előnyomuló angolok ellen. A szét­rombolt hidak újjáépítését is meg­akadályozták. Az angolok bombavető repülőgé­pei hétfőn csak arra szorítkoztak, hogy röpcédulákat dobjanak le a benszülöltek falvai fölött és figyel­meztessék a lakosságot, hogy legkö­zelebb már légi támadás következik, ha nem; szüntetik be az ellenállást. A felkelők többhelyütt géppuska- tüzzel fogadták az angol gépeket golyóik- .azonban nem találtak.; J 0 A LS ■■ ti jt j mKMmSm ^ *! ^ fj I KEDD, 1933 augusztus 1 » 46 évfolyam 172 szám Független politikai napilap - Főszerkesztő: APOR DEZSŐ 'Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre IP* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P. ^ Külföldre az előfizetési ár kétszerese ■»>-£ éSm jfcJ. . Telefotiszáffl: 88-&10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 ■wmnmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ara C9 fillér mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék