Kis Ujság, 1933. szeptember (46. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

Megölte szüleit a 18 éves leány Párizsban, mint a Kis Ujsáp megírta, Hozieres Ibqlijn, 18 éves ^ fiatal leány . megölte szüleit, WL még r pedig a legkeggetlenebb el- szánts ággal, Előbb meg mérgezte ' őket. magi kinyitotta gázcsapot a hálószobában, hogy megfullad­janak. Egy vendéglőben fogták L *8— Bécsbe akarják vinni L IV. Károly F király holttestét ■ IV. Károly király holttestét Bécs­ibe akarják vinni, hogy a kapucinu­sok kriptájában helyezzék örök nyugalomra. A szeptember 7-én kezdődő bécsi katolikus nap alkalmából nagysza­bású akciót kezdenek a király holt­testének Bécsbe szállítása érdeké­ben. A terv az, hogy az összes ha­zafias ünnepségeken, amelyeket a katolikus nap alkalmából rendeznek, egy-egv szónok megemlékezik a Ma­deira szigetén elhunyt királyról és Indítványozni fogja, hogy Funehal- ból vigyék haza a monarkia utolsó uralkodójának haló porait a Habs­burgok családi kriptájába. Ezt az indítványt valamennyi gyű­lésen felveszik a határozati javas­latok közé. A kormánynak igy köny- nyen módjában áll majd, hogy lé­péseket tegyen az illetékes nemzet­közi tényezőknél IV. Károly király hamvainak Bécsbe való szállítása ér­dekében. Ha a tervei meg tudják valósítani akkor ősztől kezdve a kapucinusok sírboltjában piheni örök álmát Ká­roly király. A francia rádióban 1$ szárnyra kelt a magyar igazság Első eset a békekötés éta, hogy a párizsi rádióban a trianoni szerződés revízióiét kivárták A tavasszal Budapesten tartott uj- ságirókongresszuson számos előkelő francia ujságiró is megjelent. Ezek­nek. a kiváló embereknek a lelkét annyira meghatotta a magyar fájda­lom, hogy magyarbarát csoportot ala­kítottak Magyarország érdekében in­dítandó propaganda" céljából. Első cselekedetük az volt, hogy a párizsi városházán Duveau György szerkesztő előkelő közönség előtt tartott előadást Magyarországról. Most pedig Gandrey-Retv kiváló 'randa ujságiró a párizsi rádióban beszélt Magyarországról és szóba hozta a revízió ügyét is. A rádfóilőadás Franciaország­ban óriási feltűnést keltett, mert Trianon óta nem volt példa ar­ra. hogy valaki a francia rá­dióban a magyar igazságról be­szélhetett. Gandrey-Rely először a magyar ci­gányzenéről szólt, amelyen keresztül mélyen megragadta a magyar fájda­lom. Azután az elragadtatás hang­ján emlékezett meg Budapest szép­ségeiről. Végül igy folytatta: — Magyarország békét akar, mert Aratóönnep Déltranciaországban Franciaországban is megünneplik a termés betakarítását. Kendők­kel, virágokkal és egyéb tarkabarka dísszel ékesSik a megrakott szekeret, amellyel az aratók a templom elé vonulnak, ahol a falu lelkésze megszenteli és megáldja a gabonát. nem tartja szükségesnek, hogy a ma­ga igazságos követelései érdekében az erőszak eszközeit vegye igénybe. Aki Magyarországon járt, annak nem lehet tudomásul nem vennie a ma­gyarok tiltakozását a trianoni béke- szerződés rendelkezéseivel szemben. Mialatt hajónk közeledett Budapest felé, úgy éreztük, hogy a tiltakozás igazságát maga a Duna suttogja felénk, amely a magy ar határ különböző bonyo­dalmait a legkézzelfoghatóbban bizonyítja. Nem akarok részletesen foglalkozni ez alkalommal e kérdésssel, — foly­tatta, — de meg kell még monda­nom, hogy e ponton a magyarok nemzeti érzésé megingathatatlan. Itt csak azt tehetem hozzá ehhez a meg­állapításhoz, hogy az ilyen látogatás, mint amilyent mi teltünk Magyaror­szágon, nem múlik el nyom nélkül azokban, akik Magyarországról, mint a magyarok barátai távoztak. E kér­désre vonatkozóan mi magyar bará­taink figyelmébe ajánlottuk, hogy őrizzék meg azokat az erénye­ket, amelyek különben is leg­főbb erényei a magyarságnak. — A hidegvért, a türelmet, a böl- cseségét, ami méltó múltjukhoz és hagyományaikhoz és. méltó ahhoz a jövőhöz, amelyet elő' akarnak készí­teni. .i.i Boszniában havazott Az időjárás egész Jugoszláviában téliesre fordult. Még az Adriai-tenger partján is liz fokra esett a hőmérő, noha más években augusztus végén még har­minc fok fölött áll a higanyoszlop. A középboszniai hegyvidéken a csütörtökre virradó éjszaka havazott. Szarejevó utcáit csütörtök re<ígd ’i nőm 'hótakaró box-itotta. 1 ; \ j 7 f TIC'T""’ r ■■ J pia; az o^tátipwajáték hazámnak teljes fogyzékc ' PÉNTEK, 1933 szeptember 1 ~ 46 évfolyam 198 szám B3|3 njOy Független politikai napilap » Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre W gs*?' -S Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P. - Külföldre az előfizetési ár kétszerese ém fSfer? Telefonszám: .88-8-10 - Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 maammma\a r a vj fillér iimwawiini'wiiiiiii CsGluáli 11 ion a Uftereszteseft 1 elmei nőit egüei tanért / Fegvházra ítélték a szombat- / Futballmérkőzésen fogták el helyi zálogház igazgatóját / egy régi gyilkosság tettesét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék