Kis Ujság, 1933. november (46. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

**r» m n '■*" "I f - 3 ^'^|JÍp]l \ '“' < <———«L .- *■'*' '"■ ■—■—'*.■■—'" 1 ' I ' /■ ^ j ' |' ^ , ' .. /■ /'* Mai mellékletünk: RÁDIÓ VILÁG, teljes heti műsorral iiiniiniinrr* —BBS*^ MBpB JBEr S®^^Mr8m| ^wgEí^S hw^hh 2JfiCHgQSPfi^|HE« iiBwinBfCTt^Mg tJ NflK bwMB|W8m h8bhsb«^^m ffOTrm ■HWIHHink EmKsHBBmBb ^WAjrÁjBUf vKfi|||l láBx^BrSRgy *8 wKSHHlw U|^ ^WHIBV Jm PÉNTEK, 1933 november 3~ 46 évfolyam 249 szám ÜLff\$ ujfmy Függetlenpolitikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DÉZ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre ^vjSs ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utc 6 P, egy hónapra 2 P. « Külföldre az előfizetési ár kétszerese ém BiJ Prij£ '*-* Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDÁPES' MMMMMMMi Ara O fillér Agyon akarta lőni a főorvost, mert / Tömeges arzénmérgezés nem adott mérget az öngyilkossághoz / bűntette Biharmegyében Nő a gépfegyver mellett Az amerikai tengerparton ké­szült ez a kép, a hot egy ismert moziszinésznö fürdőruhában szórakozik a strandon ^ gép­puska mellett. A fürdőzők ijed­ten menekültek- a rájuk irány­zott. pusztító fegyver csöve elől, pedig a »játéka csak arra szolt gált, hogy magára vonja a fi­gyelmet a szép színésznő, és hogy nevét szárnyra vegye a hir,. •ojgfcv A kisánlánt elismeri a szovjetet _ Benes cseh külügyminiszter csü­törtökön bejelentette a szenátusban, hogy Csehország rövidesen felveszi a gazdasági és politikai kapcsolato­kat Szovjetoroszországgal. A szenzá­ciós hirt kiegészíti az a moszkvai távirat, amely szerint a szovjetkor­mányhoz közelálló körökben bizo­nyosra veszik, hogy a három kis- ántánt állam a legközelebbi jövőben bejelenti Szovjetoroszország elismer rését. A három kisántánt állam együttes követséget állít fel Moszk­vában. Lehet, hogy a közeli hetek­ben megérkezik Moszkvába Titules- cu román külügyminiszter és eláirja a három kisántánt állam nevében a diplomáciai viszony ujrafelvételé­ről szóló megállapodást. Felakasztotta magát az ember­öléssel vádolt szülésznő Séhmidt Istvánná, leánynevén Ba- yer Rozália 46 éves baranyamegyei hosszuhetényi községi szülés nő szer­dán este házuk padlásán félakasz­totta magát és mire férje rátalált, már halott volt. A csendőrök a nyo­mozás során megállapították, hogy a szülésznő azért követett el öngyil­kosságot mert a pécsi ügyészség gon­datlanságból okozott emberölés miatt vádat emelt ellene,. A bíróság pén: leken tárgyalta volna bűnügyét, ÜSStmm Százötvenezer ember lép sztrájkba Amerika bányavidékein Az amerikai bányamunkások szak- szervezetének elnöke ultimátumot nyújtott át az Egyesült Államok kor­mányának. Az ultimátumban felszó­lítják a kormányt, hogy huszonnégy órán belül ’ határozza él magát arra. hogy a szénbányászok követeléseit az acélipari munkaadókkal szemben támogassa. Kijelentik, hogy ameny- nyiben a kormány ennek a követe­lésnek nem tesz elegét, százötven- ezer szénipari munkás lép sztrájkba. Aranyéi egy svájci erdőben Bázelből egy repülőgép 239 kiló aranyat szállított Párizsba a francia nemzeti banknak. A gép svájci te­rületen, egy erdő felett lezuhant, személyzete pedig életét vesztette. A repülőgépen lévő aranyrudacs­kák szerteszéjjel gurultak az össze­tolt ládákból. A környékbeli fal­vak lakóssága mitsfem sejtve ro­hant a katasztrófa színhelyére, amikor azonban meglátták az aranyat, nekiestek és össze akarták azt szedni. Egy-két csendőr is nyomban a velyszínére érkezett és — természe­tesen — vissza akarta szorítani a íüílekedőket, ezek azonban annyira erőszakosak voltak, hogy katonasá­got ‘kellett kivezényelni, amely az­után ‘körülzárta az erdőt és össze­gyűjtötte az aranyat. Kélszáztiz kilogram aranyat si­került összeszedni, mig 29 kilo­gram elíünt. A lezuhant repülőgépen négy; gazellát is szállítottak a párizsi ál­latkert számára. Az állatok közül kettő elpusztult a szerencsétlenség­nél, a harmadik sujyósan megse­besült. mig a negyedik felhasználta a kedvező alkalmat és megszökött az erdőbe, ahol eltűnt. Jíat wn&er pusztait d a (ezuficml repűíőgépw Megemlékeztünk arról a borzalmas repülőkatasztrófáról, amely a franciaországi Bordeaux városa mellett történt. A: utasszállitógép lezuhant és roncsai alól holtan húzták ki két vezetőjét, meg négy j ... .. v .i , . .... utasát, ... Chaplint is elrabolták a banditák Csak most derült ki, hogy Chaplin, a világhírű filmszínész is az ame­rikai banditák kezére jutott és csak 20,000 dollár váltságdíj ellenében bo­csátották szabadon. "A .rablás állí­tólag még augusztusban történt és most véletlenül jutott nyilvánosság­ra. Chaplin ugyanis annakidején a követelt összeg megfizetésével gon­doskodott szabadulásáról, de nem ér­tesítette a hatóságokat. Hogy titko­lódzásának mik voltak inditó okai, eddig nem derült ki. Családirtó asszony A németországi Wuppertal város­ban egy asszony meg akarta ölni négy gyermekét és .önmagát. A szerdára virradó éjszakán meg­fojtotta. három éves gyermekét, majd kinyitotta a gázcsapot, hogy végez­zen a többi gyermekekkel és ön­magával. A szomszédok észrevették az erős gázszagot és értesítették a rendőrséget, amely behatolt a la­kásba. Az asszonyt és a gyermekeket még idejekorán sikerült megmenteni a gázhaláltól. Az asszonyt letartóztat­Fflggetlenpolitikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IV. Dalmady-utca 3 Telefonszára: 88-840 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék