Kis Ujság, 1933. december (46. évfolyam, 273-294. szám)

1933-12-01 / 273. szám

jljT í fl ' V-. m u I Mai mellékletünk: RÁDIÓ VILÁG, teljes ben mttsérral KIS Vjsir. PÉNTEK, 1933 december 1 ~ 46 évfolyam 273 szám [jí|vS ujofri Független politikai napilap ~Főszerkesztő: APOR DEZSC Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre W [IJ# pl Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca < . 6 P, eev hónapra 2 P. •* Küllőidre az előfizetési ár kétszerese 'i.rf Telefonszám: 88-8-10 •» Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 mmuaaammammmmammammmmi a r » C-P miér maamammaaamamammmmmmaBmammmM A rádió Ázsiában A rádió már Ázsia belsejébe is bevonult. Képünkön egy fürkész- táni apa, kisfiával együtt, egy moszkvai hangversenyt hallgat. Robbanás egy győri gyárban Csütörtökön délután borzalmas erejű robbanás történt Győrben a Grab Mór-féle viaszosáru-gyár tele­pén. A bőrvászonkészitő osztály nagytermében az egyik Spreading- gépben nagymennyiségű nitrogáz gyűlt össze, amelynek a feszültsége szétvetette a gép óriási vastetejét. A robbanás ereje falakat dön­tött ki és kétszáznál több ablak­üveget tört be. A következő pillanatban lángbabo- rult a teremben felhalmozott textil­áru és a tűz életveszedelemmél fe­nyegette a munkásokat. . A gyárvezetőség telefonértesítésé­re Erdélyi Ernő tüzoltófőparancs- nok vezetésével kivonultak a városi tűzoltók, akik a lángbaborult terem­ből az ablakokon át az udvarrado- bálták az égő árut. másik csoport­juk pedig a motoros fecskendővel el­oltotta. A munkások riadtan mene­kültek ki a teremből, igy ezeket bal­eset nem is érte. A fölrobbant gép mellett két munkás járt szerencsétlenül. Markó Gyula 20 éves munkásnak ősszeégett a balkarja, úgyhogy a mentők kórházba szállították, mig Vargha János 27 éves munkást a légnyomás a földhöz csapta, úgy, hogy eszméletlenül feküdt a te­rem padlóján egészen addig, amíg a tűzoltók ki nem vitték. A tüzet köze, egy órái munkával sikerült teljesen eloltani. A kár 2000 pengő. Botrányos verekedés a prágai Képviselőház esd ülésén PipásPÍSta börtönében iliöny / Agyonlőtte vőlegényét az és retteg az akasztóiétól / elhagyott menyasszony Gömbös és Káliay hazaérkeztek az ausztriai vadászatról Gömbös miniszterelnök és Káliay földmivelési miniszter délután 5 óra 20 perckor gyorsvonattal el aláztak Becsből. A délelőttöt még együtt, töltötték Dollfuss kancellárral és vele együtt hagyták el autón a neu- bergi vadászkastélyt. Az ausztriai vadászatokon a sze­rencse elsősorban Gömbös minisz­terelnöknek kedvezett, aki öt zergét terített le. Káliay miniszter három zergét lőtt, StoCkinger osztrák ke­reskedelmi miniszter és Hennet bá­ró budapesti osztrák követ kettőt- kettőt. Gömbös miniszterelnök az osztrák erdőigazgatóság képviselője előtt nagy megelégedéssel nyilatko­zott a vadászatról és dicsérte a va­dászterület szépségeit. A magyar mi­niszterelnök vadászkirándulásán ak pompás időjárás kedvezett, a hóvi­har csak a vadászatra szánt idő le­telte után kezdődött A neubergi vadászkastélyban fontos tanácskozások is voltak. de azokról semmiféle hivatalos közlést nem adtak ki. Este tiz órakor érkezett meg Göm­bös és Káliay Budapestre. A mi­niszterelnök a vonatból kiszállva, a Kis Újság munkatársának a követ­kezőket mondotta: — Nem mint ■ politikus voltam ez­úttal Ausztriában. Vadászni vol­tam. Nagyon kfedves. hogy fogadnak, de politikai nyilatkozatot nem te­hetek. Arra a kérdésünkre, hogy bizo­nyára politikai ügyek is szóbakerül- tek, a miniszterelnök igy válaszolt: — Valószínű, sőt bizonyos, hiszen Mtuktéwca a nmd feámpkio-háll feö-zt Az elesett hősök ünnepén Hindenburg köztársasági elnök szemlét tartott a női sport egyesületek katonailag kiképzett csapatai fölött. Az elnök szigorú vizsgálatot tartott a harcias leánykalonák táborá­ban. éjjel nem lehet vadászni. Minden esetre meg vágyók elégedve, hogy alkalmam volt Dollfuss kan­cellár úrral a két országot ér­deklő ügyeket behatóan meg­tárgyalni. Káliay Miklós földmivelési mi­niszter igy nyilatkozott': — Kitünően éreztük magunkat. Nagyon kedvesek voltak az osztrák ürme. Mulattunk, szórakoztunk, va­dásztunk. Természetesen beszélget­tünk is mindenféle kérdésről; ame­lyek a két országot érdeklik. Franciaországb an fokozódik a hideg Európában sok helyen téli azidő- járás és esik a hó. Nappal fagypont felett mozog a hőmérő, éjjel azon­ban keményen fagy. főleg Lengyel- Német- és Franciaországban. A kor­zikai partokról hóviharokat jelente­nek. Franciabrszágban mínusz 9 fok­ra siilyedt a higany, a hideg féke­ződik, a hó rövid megszakításokkal, napok óta esik; a földet 50—80 oen- timeteres hóréteg fedi. ■ Magyar hajók a tengeren Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi­niszter a képviselőház csütörtöki ülé­sén törvényjavaslatot nyújtott be s magyar tengerhajózási vállalatok kedvezményeiről. A törvényjavaslat meghatározza azokat a kedvezményeket, amelyek­ben a magyar tengerhajózási válla­latok részesülhetnek. Jóllehet a bé keszerződés csak azt a puszta jogot hagyta meg Magyarországnak, hogy a tengeri kereskedelmi hajózásban * saját lobogója alatt továbbra isrészt- vehessen, 1932 elején tizenhárom ma­gyar tengeri gőzös 65,000 tonna hord- képességgel közlekedett a magyar ló- bogó alatt se gőzösökön 108 m agy al­tiszt és* 216 főnyi magyar legénység teljesített szolgálatot. A világgazda­sági válság következtében visszaesés állt be, úgyhogy ma csupán hét gő­zös van magyar lobogó alatt 15,000 tonna hordképességgel, 50 főnyi tisz­ti és 130 főnyi legénységi állományú személyzettel. * > ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék