Kis Ujság, 1934. január (47. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

V' SZERDA, 1934 Január 3 * 47. Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre ; 6 P, egy hónapra 2 P. « Külföldre az előfizetési ár kétszerese Ara Független politikai napilap ~ Főszerkesztő; APOR DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 Telefonszám: 88-8-10 ~ Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 1NTEZSV * 1 'JfliVVVTÁ^> Bevallotta rémfettét a gyilkos alagi hentesné A tótok az egész Felvidék / Kegyelmet kapott visszacsatolását követelik/ a halálraítélt Pípás Pista Újév napján temették Cegléden Zakar Károlyt, a luri­ni 100-as küldöttség utolsó élet­ben volt tagját. I Görögországban nj polgárháborntól félnek Újból fellángolt Görögországban a pol­gárháború vihara. Egyformán hirek van­nak jobb- és baloldali államcsínyekről. Ve- nizelosz miniszterelnök életét állandóan száz rendőr őrzi. Testőrség veszi körül és amerre elhalad, rendőri és katonai őrsze­mek állanak. A kormány több tagja le­mondott és senki sem tudja, hogy mi lesz holnap. A monarkisták is erősen szervezked- ,sk. Hire jár, hogy György volt király válik a feleségétől és el is utazott Buka­restből. A királyné tudvalevőleg a román király nővére. A szovjet uj ötéves tetve megint mindent megígér Ujeszlendőre közzétették Moszkvá­ban a szovjet második ötéves ter­vét. Az első ötéves terv nem vált be és a szovjet földjén elképzelhe­tetlen a nyomorúság. A mostani má­sodik terv azt Ígéri, hogy ennek az it évnek letelte "után az ipari és a mezőgazdasági fejlődés már eredmé­nyeket fog elérni. Magasabb béreket és életszínvonalat is Ígérnek az oro­szoknak. hiszen a szovjet és a bol- seviki uralom Ígérni mindig tud. Puji márciusban lesz Mandzsúria m Japánban döntöttek: Puji márciusban ve­szi fel a mandzsu császári címet. A volt kínai császár nem veszi fel régi :inai óimét, vagyis nem lesz »a mennyei tirodr’om fia«, de azért hatalmát Észak­inára is ki fogja terjeszteni. ito japán miniszterelnök kijelentette, m.,> Japán 1934-ben minden erejét az íj mandzsu állam erősítésére fordítja. A cél azonban az, hogy békében éljen Szóv­jetaraazarazásaal la. A csodaszép kémnő meg akarta mérgezni a finn hadsereg egész vezérkarát Ellopta a katonai titkokat ás a „csodafegyver“ terveit Finnországot rendkívüli izgalom­ban tartja egy óriási arányú kémke­dési ügy, amely közvetlenül az ün­nepek előtt pattant ki. A rendőrség és csendőrség éjjel-nappal folytatja a vizsgálatot, hogy teljes világossá­got derítsen erre a veszedelmes ügyre. A kémszervezet vezére egy Antilla nevű gyönyörű nő, aki előkelő ve­zérkari tisztek bizalmába férkőzött, többeket elkábitott különböző ká­bítószerekkel és aztán fontos okmá­nyokat, nagyjelentőségű katonai ter­veket rabolt el áldozataitól. Kitűnt az is, hogy a szép. Antilla és kémekből álló bandája egész sereg előkelő' tisz­tel akart méreggel elpusztítani, legelsőnek Asplund ezredest, a töl­ténygyár parancsnokát, de ezenkí­vül is a finn hadsereg számos ma- gasrangu műszaki tisztjét. A Lappo városában lévő tölténygyár minden fontos okmányát és tervét hatal­mukba kerítették a kémek, többek közt annak az egészen uj német ta­lálmányit fegyvernek a mintáját és terveit is, amelyeket valóságos cso­dafegyvernek neveznek a szakembe­rek. A finn nacionalisták, az úgyneve­zett »lappo-mozgalom« egyik vezére kijelentette, hogy. a vezetése alatt ......................... K ét elvetemült asszony álló tábor izgalma a nagyarányú lopás miatt igen nagy. úgyhogy parasztfelvonulás készül Vasa városába, hogy az ottani fog­házban őrzött Antillát meglin­cseljék. Rengeteg rajzot fényképet és ello­pott okmányt találtak a házkutatás alkalmával Antillánál és már eddig is rengeteg embert tartóztattak le a kémkedési ügyben való közre­működés miatt I i Halálos szerencsétlenség történt vasár­nap reggel a nógrádmegyeí Ludány és Nógrádszakáll községek közötti vasúti őr­háznál. Székely Magda 17 éves megszállt te­rületi losonci leány, Székely Jenő ismert felvidéki vendéglős leánya, autón indult Budapestre, hogy rokonai társaságában itt töltse a Szilveszter estét. A gépkocsit Surárryi József soffőr vezette. Amikor az autó a ludányi sorompónél- küli vasúti átjáróhoz ért, épen akkor ro­bogott arra Balassagyarmat felől a reg­geli személyvonat. A vonat a sínek kö­zelében elterülő akácerdőtől nem volt lát­ható, az autó is teljes sebességgel rohant az átjáró felé, a vasúti őr jelzését Su- rányi József nem vehette észre, így rá­hajtott a sínekre. A mozdony középen Kapta el az autót, 60 méternyire tolta maga előtt és telje­sen összetörte. Székely Magda, mire a vonatvezetőnek sikerült fékeznie, már meg­halt, a soffőr pedig súlyosan megsebe­sült. A vasúti őr értesítésére mentők ér­keztek a katasztrófa színhelyére és kór­házba szállították a Sérült Surányit. A vizsgálat szerint a vasúti ő-* terheli felelősség. A katasztróf? galmat keltett a környéken, ar kóssága többször kért már MÁY-tól a ludányi (irhás á* a férjgyilhos Bognárne, aki Alagon megölte és földára- boltit hitvestársát Anusa, az ártalmatlanná tett finn kém­„ na védőjével Előtti; a vonat az ait: eov halott és eov sebesölt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék