Kis Ujság, 1934. február (47. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

^^^*4 iC j-t "^SÍ"^ y y E|i|| pipi illflf' .4Í0P**^ IS ÜTÖRTÖK, 1934. február 1. • 47. évfolyam 25. szám Független politikai napilap * Főszerkesztő; APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre ^JsSvf Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-uU* 3 6 P. eev hónapra 2 P. <•» Külföldre az előfizetési ár kétszerese |h^—^ iui Telefonszára: 88-8-10 • Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 ■■inun................■mii......... Ar a ® fillér mmmmmmmmmmmmmmmmtmm Gy ermekek farsangja Nem olyan vidám a farsang ezekben a nehéz időkben, jhiiit valamikor volt, mégis ‘ akadnák, akik még ma :is farsgnöólriak. A kisgyermekek, fiuk és lányok, ,;ném tudják mi a gond, az ő tán­cuk éppen eiért vidám és gond- 1 tálán. ' 1 rí...- .......IMI a Mn AISj lelet kérni ^ Fontos rendeletet adott ki szerdán az igazságügyminiszter. A‘rendelet szerint azok a birtoko­sok, akik saját hibájukon kívül a kitűzött határidőre elmulasztották a védettbirtokká nyilvánítás kérését, még kérhetik védettbirtokká való nyilvánítási eljárás megindítását. E- végből az igazságügyminiszter meg­engedi az igazolási " eljárást. Helye van az igazolási1 eljárásnak akkor is, ha a gazdaadós á kérelem meg­alapozására szolgáló bizonyítékokat j csak később szerezhette meg: A fel­folyamodásban ki kell mutatni, hogy á védetté nyilvánítás ' előfeltételei megvannak. Az igazolást február 15:ig kell be­adni. lapban naponta száz áldozatot szed a nátbaláz Japáni jelentés szerint különösen Tokióban rendkívüli mértékben ter­jed a nálhaláz. - 1 Január első felében naponta átlag száz ember esett a járvány áldoza­tául. Számos politikai személyiség igy Araki volt hadügyminiszter, a belügyminiszter és a pénzügyminisz­ter is megbetegedtek. Az iskolák leg­nagyobb részét be kellett zárni. A rendkívül sok megbetegedés miatt a lecsökkent számú tisztviselők alig tudiák el ^jezni a minisztériu­mokban munkáikat. 20.000 méter magasságban szörnyet­halt az orosz léghajó három utasa Az üllői postamester családot / Megfojtották és kirabolták 1 börtönbüntetésre ítélték / a 67éves elmebajos asszonyt 7 —————^——■■SBS—^———t Belgrádiban mégis meg szeretnék csinálni a magyar elienes Balkán-szövetséget Négy Külügyminiszter találkozója a szert fővárosban Miután a kisántánt Bulgáriát nem tudta becsábitani a revízió ellen ter­vezett Balkán-szövetségbe, most meg­csinálják nélküle. Természetesen igy az egész szövetség sánfikál- ni fog, de a kudarcot most még nem vallják be. Peniekcn tartják meg a Balkán­szövetség létrehozására a nagy ta­nácskozást Belgrádban. Jeftics szerb külügyminisztert meglátogatják Tev- fik Rüzsdi török és Maximos görög külügyminiszterek. A negyedik, aki­nek Belgrádba kellene utaznia, Ti- tulescu. de még kérdés, hogy a bukott ro­mán külügyminiszter el tud-e utazni. A török külügyminiszter ugyan szer­dán Bukarestbe érkezett, de Titu- lescu.még ágyban fekszik és a fülét újból megoperálták. Ha felgyógyul, akkor csütörtökön éjszaka ő is Bel­grádba utazik. Ez lesz különbén leg­utolsó akciója, mert aztán »pihenni« megy. Titulescu bukását ugyanis lep­lezni akarják: egyelőre nem mond le, hanem csak szabad­ságra megy. Zátonyra tutott az angol hajóhad vezérhajója Az angol hajóhad 35,000 "tonnás páncélosa, a »//. M. S. Nelsoni nevű vezérhajó, Portsmo'uth közelében zátonyra jutott. A dagály beálltával vontatóhajók vették körül a bajbajutott óriáshajót és sike­rült azt a homokzátonyról elvont atm. Belgrádban. hir' szerint, el fogják határozni, hogy Athénben Írják majd alá a balkáni szerződést. A törö­kök ezzel kapcsolatban ' azt szeret­nék, ha- Konstantinápolyi szabad ki­kötőnek nyilvánítanák, -hagy Sztam- bul halott sorsán segítsenek. A román képviselőházat különben csütörtökön nyitják meg és hir sze­rint ott is szóbakerül a Balkán-szö­vetség. • I ■■■!■■ II. JOCJ 1111 3 nyilvánosságra hozták Mussolini és Simon megállapodását A Rómában január 3-án és- 4-én Mussolini és Simon angol külügy­miniszter között folytatott megbeszé­lések során Mussolini miniszterelnök Nagybritanni'a külügyminiszterének átadott-, egy okmányt, amelyet most nyilvánosságra hoztak. Az okmány összefoglalja Olaszor­szág felfogását a leszerelési helyzet­ről és annak kilátásairól. Földrengés Amerikában Az Egyesült Államok nyugati ré­szén — Utah, Nevada és Kalifor­nia kormányzóságokban — erős föld­rengést éreztek, amely több másod­percig tartott. Az anyagi kár több- helyütt jelentékeny,. ‘ emberéletben nem esett kár. '. . "-------- í;*..i * . . . i, ' -C ' '. Al aptalan cseh hírek Németországról Prágából olyan . híreket terjeszte­nek, hogy Németország Csehország­gal és Jugoszláviával megnemtáma­dási szerződésről tárgyal. Persze, en­nek a hírnek nincsen semmi alapja, csak a kisántánt-kormányok álmá­ban létezik. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék