Kis Ujság, 1934. március (47. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

\ '"* MKu - 1 I i ^v^:' j :', .r.var*. ~~~~n---Jlí£LLJ]£!S2L^2í2f£ííi2Í2Í-—— VBBP* mSUBjBBBi jSHRnSB MM nn bhbbb . ^4^pbtc3Ihm M b^hbs^ 59^h■ . Csütörtök, 1934. március 1 ♦ 47-ik évfolyam, 48-ik szám I «, ff^Tcfc U jS^j jH Független poíitikal napilap# Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára fcgy hónaira 2 pengő, negyedévre ti pengő; iélóvre P^ J&i ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV Dalmady Győző-utca 3 12 pengő egész evre "/4 pengő. — Külföldre az előfizetési ár kétszerese F^(m rí eiefonszám:. 88-8-10. 88-6-07 — Leveleim: KIS ÚJSÁG, Budapest 4 ARA < 7 fillér Arvízveszedelem fenyegeti a meg­szállt Felvidéket Kassán ktílrltették a város alacsonyan felevő részeit Erdélyben és a Délvidéken is fenyegető méreteket Oltott az áradás A megszállt Felvidéken.,;? Kárpátalja vi­dékét nagy árvízveszedelein fenyegeti. A Hernád, Ondava,. Bodrog,.vUng, Tisza é; Latorca folyót kiléptek medrükből. A Hernád Igló mellett közel két méter­rel .emelkedett, Kassánál másfél méter­rel, Szentistván községnél, pedig 2 és fél méterrel. Szentistván mellett a katonai utászcsapatok kénytelenek voltak egy alagutat robbantani, hogy a, vasúti'közlekedést biztosítsák. Az Öndava .folyó 2-és fél-méterrel emelke­dett s a Tárcái szintén 2 cs fél méterrel. A Bodrogközben az árvíz súlyos káro- ' kát okozott. Bodrogszcrdahely környékén 2 és fél méter- rei emeiiadett-a Bodrog vize,- Ezt- a -vidéket minden évben ellepi az árvíz. A többi folyó tavaszi áradása szintén veszedelmesnek mu­tatkozik. . Kassán a katonai barakkok környékén fekvő- úgynevezett ..szegényházakat" kiürí­tették s a házak lakóit,a. város felső részé­ben helyezték el. Szerdán délután az áradások még mindig nem érték el a legmagasabb pontot. Különösen a Hernád áremelkedése je­lent veszedelmet. A Hernád hídját elárasztotta már a víz és ■j szántóföldeket métermagas víz. borítja. Pusztító árvizek Erdélyben A hóolvadás és az árvízvédelemnek, az oláh megszállás óta. történt teljes elhanyago­lása következtében Erdélyben ismét fenye­gető árvizek keletkeztek. Szilágy megyében á Kraszna folyó kilépett medréből és több községet elöntött. Kisderzse ' és Milak községek - teljesen víz alatt állanak. A Szilágysomlyő és $ármaság között lévő vasúti Ihtdat az ár elsodorták úgyhogy, a for­galmat átszállással bonyolítják le. ­Nagy pusztításokat okoz az árvíz a Bánátban A' szerb megszállás alatt, levő Bánságban a hirtelen olvadás nyomában mindenütt árvízveszedelem lépett fel. Martohos községben több, ház összeomlott. IJjitebe községben összeomlóit Vdrga Imre háza. Varga, feleségét és . lányát a leomló falrészck agyonnyom- > fák.;' Ugyanebben ’a faluban összeomlottá ma­gyar népkör épülete is.­összeesküvés flolland-lndiában ' *■ '• !, ■ > ' ", '. '• Hollandia indiai gyarmatországában össze­esküvést lepleztek le. A rendőrség Jáva sziget fővárosában. Batáviában ■ többszáz bennszü­lött forradalmárt letartóztatott. Megállapították. hogy véres lázadást ké­szítettek elő. hogy rt hollandusok uralmát megtörjék. A földalatti akciónak kommu­nista jellege volt. A hatóságok kézére került Mohamed Haffa, a lázadók vezére is. ~ *• 1 ­Óriási vámcsalás a traktorok behozatalánál _ . t . . é ’ ' . f . . .. • . . ­Házbeomlás Rákoscsabán f Rejtélyes gyilkosság áldozata két halott, három sebesült/ lett 1 diósgyőri CllkráSZ Százmilliókkal panamázoít egy szerb miniszter Nagy botrány tört ki a szerb Szkupstinában. Szlanics volt közlekedési miniszter leleplezte Kadivojcvics közlekedési minisztert, aki a dik­tatúra kezdete óta áll a szerb közlekedés élén, hogy százmilliókkal károsította meg az álla­mot. A miniszter külföldi vállalatoknak olyan vasútépítési megbízásokat adott, amelyek több­százmillió dinár jogosulatlan hasznot juttatnak ezeknek az épitöváljalatoknak. . . ­Uzunovlcs miniszterelnök nem Védte meg minisztertársát, hanem elismerte a vádak jo­gosultságát és felszólította Radivojevicsot, hogy a képviselőház előtt terjessze elő védelmét Ez azonban egyelőre nem történt meg. . - .. Kizuhant a pilóta, tOOO méter magasból sér-1 tétlenül leérkezett a tűidre A prágai katonai repülőtéren különös baleset . történt. A repülőtéren a katonai kísérleti intézet új, ‘ejtőernyőket próbálta. főtt ki. :Néhány repülőgép felszállt és a- repülök" ejtőernyőkkel ellátott bábákat dobtak le. Egy. Brabénee nevű repülő felszállt körül* belül ezet méter magasságba és onnan el* kezdte ledobálni a bábukat. Munka közben egyik bábuval együtt ki. esett a gépből. : i; : -. 1 Az ejtőernyő szabály-szérűén kinyílt és Brabenec a bábuba kapaszkodva, sértetlenül földet ért. . Fent, :ri< baloldalam Bescndorfer Ferenc, akinek rettenetesen összelőne mit holttestét most találták meg a bányában. Mellette jobbról felesége Lent, a baloldalon: Besem dórferkis árvái, a 3 éves Elvira és a 2 éves Ferike. .A .jobboldalom ■ Cscrny Ignác, ■ J 1 • • • <• • akinek holttesté t'■ínég ncni ^ siker üli elők'eritcni. Feketeálarcos banditák elraboltak 200,000 dollárt Az amerikai-Cansas-Gitybén világos nap* pál, a belváros egyik forgalmas utcáján négy autós bandita megleste egv gyár a lkai* mazottját. amint, kijött a bankból vá.4koá bőrtáskájával. A rablók leugrottak' a kocsiról, szempil* lantás alatt leütötték a gyári alkalmazottat és kísérőjét, a börláskát elvették és az autó* val elrohantak: > Olyan'hirtelen történt a rablás, hogy iniro a járókelők magukhoz tértek a meglepetés* tői, a banditák már messzire járták. A szemtanuk, csak annyit, tudnak, líogy négyen voltak az- autós . banditák és fekete álarcot,, viseltek. Az'elrabolt összeg megha­ladja a 2Ö0.Ö00 dollárt. , , Pulit ma koronázzák császárrá a Mennyei Templom márványtornyán Szerdán' délben kezdődtek Szingkingben. Pujl koronázási , ünnepségei. Egész , Mandzsúria zászlódíszben ünnepel. Fuji szerdán este fogadta a- világsajtó képviselőit és'-bejelentetté, ’högy birodalmának új korszaka kezdődik, amelynek neve Kang Dch, a békés erény korszaka lesz. Á mandzsu fővárosba többszázezer ember ér* kezett és húszezer zarándok pap ütött tábort á város körül,, Pujit a Mennyei Templom lég* felső tornyán pontban délben tizenkét órakor kiáltják ki császárnak; Ez a fából készült ha* tatmas templom hat térraszból áll, amelyek­hez mind a négy világtáj irányából hatalmas máryánylépcsök vezetnek. Puji éjfélkor lép az Oltár elé, imádkozik. A papok ezalatt borjút áldoznák égő máglyán. ,V: Az új császár fogadja a liálalmak küldött- ségét, elsősorban á japán és a kínai küldöttsé­geket. A császár; előreláthatólag újra bevezeti & gopf viseléséi* A pílisvörösvári áldozatok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék