Kis Ujság, 1934. április (47. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

I I - / $ -WBL;r, ' ------A . \ _/ x [f ^m] Hűswéli szám. Kénes mellékletiéi. ^ V m nnfr Faluay flnflor és Forró Pál regényéuel: *4 Ilim Vasárnap, 1934. április 1 ♦ 47-ik évfolyam, 73-ik szám [Á ITj Független politikai napilapé Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára ügy hónapra 2 pengő, negyedévre b pengő, félévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő. — Külföldre az előfizetési ár kétszerese «■»*- Telefonszám: 88-8-10, 88-6-97 — Levélcím: KIS ÚJSÁG, Budapest 4 A K. A V 7 FILLÉR nBBSWnHHflRSflKeBmeBHHmnBPBBBSSVmBHHKSSngmBBBHHHHHBHHBHI Több százezer pengős pör indul a Fdidbiteliníézet ellen-. • :i .; ; .J 1; t •«< ; ."V » • .-. ' • ' ' i Bolsevista forradalom & KtSOSZfOttdk ül CgÉSZ HÖZSégCt fenyegeti Csehországot f a SCgéiQCgQlet DÜHÖS vezetői--------------- '___asa— ------------­A revízió szükséges és elkerülhetetlen- hirdeti Mussolini A zaiai hősök emléke A zalai volt császári és királyi 48-ik gyalogezred hősi emlékművét Kisfaludi Slrobl Sándor szobrászművész készíti és most kerül öntés alá. A szobor nemcsak a világháborúban, hanem e kiváló magyar ezred­nek 120 éves fennállása alatt hősi halált halt katonáinak emlékét is megörökiti. Ez lesz a háborús emlékművek egyik legszebbike. Az egyik főalak Petőfi Sándor, mint a zöldliajlókás sárga pittykés ezred katonája (a régi császári egyenruhában) jobb kezében az ezred zászlaját tartva, mint szellem irányítja az előtte álló vi­lágháborús kézigránátos bakát. A szobor fel­állítását az ezred volt katonáinak páratlan ál­dozatkészsége lette lehetővé és annak felava­tása nagyszabású országos ünnepség, keretében ez év szeptember havában fog megtörténni Nagykanizsán. Zala vármegye járásaiban, illetve a járási székhelyeken az ünnepség céljából 48-as helyi bizottságok vannak alakulóban. Kánya külügyminiszter a római egyezményről Kánya Kálmán külügyminiszter szombaton nyilatkozott a .római eredményekről és Ma­gyarország külpolitikájáról. — A magyar külpolitikát, — úgymond, t— nemzeti Céljainknak békés úton és békés eszközökkel való tevékenység irányítja. Ma­gyarország a középeurópai nemzetközi kér­dések rendezésének munkájában nem mel­lőzhető. A római egyezmény fontos határ­köve a magyar külpolitika tevékenységének. Mindamellett Rómában nem létesült közép­európai blokk. A megállapodásokban nyitva tartják a csatlakozás lehetőségét más álla­mok részére is. Külpolitikai cselekvési sza­badságunk sincs korlátozva. A megállapodás gazdasági része az első komoly kísérlet az önellátási rendszer gátjainak az áttörésére. Agyonköveztek a hinduk két angol rendőrt Az indiai Tanjoreban a hinduk szembe­szálltak az angol rendőrséggel, amely meg akarta akadályozni a „Szent Szekér" ün­nepét. Ez a szertartás borzalmasan véres, mert a szekér hegyes dárdákkal van teletűzdelve, a hívők körültáncol.ják és a dárdákkal felhasogatják testüket. Az angol rendőrök meg akarták akadá­lyozni az ünnepi körmenetet és amikor a tömeg nem engedelmeskedett, közéjük lőt­tek. Két halott és sok sebesült hindu hevert a földön, mire a vakbuzgó tömeg megtámadta a rend­őröket és behurcolta őket a temp­lomba és kettőt kövekkel agyonvertek. A többi rendőrt az angol katonaság szaba­dította ki veszedelmes helyzetükből. A szokásos húsvéti nyilatkozatok közül magyar szempontból jelentőségében messze kiemelkedik Mussolini olasz miniszterelnöké. Az olasz nép vezére újabb hitvallást tett a revizíó mellett. — A revízió, — mondotta, — szükséges és ez a kérdés mindig idő szert lesz. különö­sen azoknak az országoknak számára, ame­lyek a területi határozatok miatt sokat szen­vedtek. Akik a határmegállapodásokat síny- Iik, azok tudják, hogy a békeszerződések igazságtalanságokat teremtettek. Ezeket a szerződéseket egyébként aláírásukkor egyáltalában nem tekin­tették örökéletűeknek. Nem gondolkozott így róluk Franciaország sem, de Benes és Masaryk ki is jelentették, hogy bizonyos feltételek mellett, politikai és gazdasági kiegyenlítések előfeltételezésével, a revizió kérdését fontolóra lehetne venni. Mussolini azt is kijelentette, hogy nem hiszi, hogy valaha is bekövetkezhetik a leszerelés. A vegyiháború' betiltásának csak er­kölcsi értéke vau, mert hiszen amíg háború létezik, addig az emberek vas­sal ölik majd egymást és ezért a vasat kellene szétrombolni, nie’:‘. az igaz! le­szerelés csak így következhetik be. Ezután hangoztatta a Duce, hogy Fran­ciaország és Olaszország között a feszült­ség enyhült, mert a két ország bizonyos kérdéseket egyformán ítél meg. Kifejezte azt a reményét, hogy immár neki fognak látni a tizenöt esztendő óta függőben levő francia-olasz kérdé­sek megvitatásához és megoldásához. Az általános világhelyzetet Mussolini egy­általában nem tartja katasztrofálisnak és kijelentette, hogy nem hisz küszöböl- álló háborúban. A fasisztakormány semmiesetre sem fogja a tüzet előidézni, mert a ,fasiszta rendszer­nek még sok erkölcsi és anyagi kérdést kell megoldania, amihez hosszú békekor­szak szükséges. A Rómában aláírt jegyző­könyvek senki .ellen nem irányulnak, ha­nem ellenkezőleg, kezdetét jelentik a kö­zépeurópai együttműködésnek. megszabadul a munltássfig a vürbs szak­szervezeten terrorja aldl- A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL ­Már hosszabb idő óta szó van arról, hogy a kormány új munkaügyi törvénnyel lép a nyil­vánosság elé. Ez a törvényjavaslat a munkaszabadság elvét valósítja meg s ezzel gyökersen változtat a mai állapotokon. Túrvalevő, hogy a munkásság szakmánként szakszervezetekbe tömörült és a munkaadók csak szakszervezeti munkásokat alkalmazhat­nak. A munkaadók és szakszervezetek között' ma is ilyen értelmű megállapodás van, amely szakmánál pedig nincsen erre vonatkozó szer­ződés, a munkásság összétrtása biztosítja eít* a rendszert. A szakszerveztek tudvalévőleg szoros kap,: csolatban vannak a szociáldemokrata párttal. A törvénytervezet kiveszi a szociáldemok­rata párt gyámkodása alól a szakszerve­zeteket > és függetleníteni törekszik azokat minden, párt befolyása alól. Az új javaslat az igazság­ügyminisztériumban készül s állítólag már igen: előrehaladtak a szövegező, munkálatok. A közoktatási minsztérium a felső oktatást változtatja meg, mégpedig úgy, hogy a jogászképzést meghosszabbítja és meg­nehezíti. ; Előkészület alatt áll a belügyminisztériumban a gyarmatügyi törvény átdolgozása. A terve­zet kiveszi a gyarmatügyi igazgatást az ön- kormányzatok hatásköréből és közvetlenül * belügyminiszter felügyeleti hatásköre alá so­rozza. Itt említjük meg, hogy április 7-én, szómba-' tón este 6 órakor a keresztényszociálista tznk* egyesületek országos szövetsége az összes ke- resztényszociálista szakszervezetek bevonásával nagygyűlést tart a munkaalkotmány kér­désében. A gyűlés szónokai Hómon Tivadar, Malter An­tal, Petrovácz Gyula, Tóblcr János országgyű- lési képviselők, Lendvay István, Lillin József és Bákóczy Béla. A nagygyűlésen a munkaal­kotmány 12 alapvető kérdésével foglalkoznak, Róma, Berlin és Bécs példájának követésére akarják buzdítani a szakszói vezeti mozgalom híveit, r. L i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék