Kis Ujság, 1934. július (47. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

H ^ f ............ J J |y|.^ , ... •<» * 41 ;■ , ><\ Va sárnapi szám, képes melléklettel 12 fillér Vasárnap, 1934. julius 1 ♦ 47-ik évfolyam, 146-ik szám j's '^F'fe |J J §**$& £. ] Független politikai napilap» Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre 4Ű"*> Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese SBÉ Telefonszám: 88-6-97 — Levélcím KIS ÚJSÁG Budapest 4 ■MMMHMBBBMMHBBBanHHB ARA C_7 FILLÉR Véres forradalmi események Hémetországban Schleicher tábornok, volt kancellárt a forradalmárok egyik vezérét Hitler agyonlfivette SÜSS Hatezer liter tejet a vasntl kocsikban öntöttek H a Budapestre készülő fejesek, akiket Rákoson harminc rendőr és busz tejellenőr fogadott A Ferencváros nagy győzelmei aratod a cseh Kladno leled Ferencváros-Kladno Középeurópai Kupamérkőzés 6:0 (3 :0) A középeurópai kupamérkőzések során szom­baton délután az Üllői-úti pályán Caironi olasz bfró bíráskodása mellett találkozott a magyar bajnokcsapat, a Ferencváros a cseh Kladnooal. Sáros! a negyedik percben rúgta be az első gólt. A nyolcadik percben Toldi rúgta a második gólt, a 30-ik percben Sárosi a harmadik gólt. A második félidőben a Kladno teljesen vé­dekezésre szorítkozott és a ferencvárosi csatárok állandóan a cseh kapu előtt tanyáztak. A tizenegyedik percben Sárosi újabb gólt rúgott. A tizennyolcadik percben Polgár sze­rezte meg a Ferencváros ötödik gólját. Kemény a 35-ik percben a hatodik magyar gólt rúgta a jól védett cseh kapuba. A mérkőzés után szűnni nem akaró lelkese­déssel tapsolták a győztes Ferencvárost. Bárdion balkáni utjának főcélja a Habsburgok restaurációja volt A világ legdrágább útlevele A- Daily Héráid című angol lap azt írja, hogy Barthou szinészies látogatása alkalmá­val mondott szenvedélyes nyilatkozatai őr­jöngő helyeslést váltottak ki Bukarestben és Belgrádiján. A szövetség valóságos orgiákat ül. Az őrjöngés akkor érte el tetőpontját, amidőn Barthounak átnyújtották a román útlevelet, de mindennek a gyermekes túl­zásnak csak az volt a célja, hogy leplezzék a nagyon sovány eredményeket. Barthou bizonyára azzal a meggyőződéssel utazott haza, hogy gátat vetett Románia és Jugoszlávia német barátságának és leg­alább pillanatnyilag megerősítette a szövet­séget. De ez nem a bukaresti és belgrádi virágzápor műve volt. Az ügyletet készpénz- fizetés alapján kötötték. Mind Romániának, mind Jugoszláviá­nak pénz kell és ezt meg is kapják. Barthou román útlevele a legdrágább útlevél volt, amelyet valaha is kibocsátottak. Barthou útjának egyébként az volt a főcélja, az an­gol lap szerint, hogy rábírja Belgrádot és Bukarestet, egyezzenek bele a Habsburgok restau­rációjába, de olyan határozott elutasító választ kapott, hogy gyorsan elejtette javaslatát, nehogy el­idegenítse vendéglátó házigazdáit. —| ---- -T— , , »■ ■»|.^wt~..^wurr||—i Kémeket fogtak a francia-olasz határon Nizzában a franciák kémkedés miatt el­fogtak több olasz embert. A kémkedés lelep­lezése regényes körülmények között történt. Arról van szó, hogy a velencei Bárrá test­vérek állítólag ellopták az olasz tengerészet több titkos okmányát. Az okmányokkal Niz­zába menekültek. Velük egy időben oda­érkezett egy Dallago nevű olasz ember is, aki utasítást kapott egy Berto nevű olasz embertől, hogy igyekezzék ellopni Bárrá testvérek ok­mányait. Evégből átadott Dallagónak egy hamis gyöngynvakéket azzal, hogy ezzel csalja át a Bárrá testvéreket olasz területre, hogy azt ott majd valahogy értékesítik. A francia rendőrség azt hiszi, hogy messze- ágazó kémkedést sikerült leleplezniftk. A szolnoki személyvonaton, amelyen rendszerint 150—200 tejtermelő és tejárus érkezik hajnalonként Budapestre Nagy- kátáról és kornyékéről, Szentraáríonkátá- ról, Tápiószecsőről és Sülysápról. tegnapelőtt hajnalban olyan események játszódtak le, amilyenekre talán még példa sem volt. A tejesek a rákosi állomáson, még mielőtt a vonat megállt volna, észrevették, hogy harminc rendőr és húsz tejeUenőr igyekszik a még mindig mozgó vonat felé rajvonalba fejlődve. Gyorsan visszavonultak a fülkékbe, magukra zárták azok ajtaját és semmiféle fenyegetés nem tudta őket rábírni arra, hogy az ajtókat a hatóság emberei előtt kinyissák. A rendőrök és a tejellenőrök így tehetetle­nül nézték, amint a tejesek a magukkal ho­zott kannákból a kocsik padlójára öntötték a tejet. A vonat egyéb utasai, akiket a rendőrök természetesen szintén nem engedtek leszállni, fölugráltak a padokra, hogy a tejár ellen védekezzenek. — A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL — Mintegy hatezer liter tejet öntöttek szét a tejesek és a tej csakhamar bokán felül emelkedett a kocsikban, pedig rengeteg mennyiség csur­góit le a réseken keresztül a pályatestre. A tejesek később az üres kannákat is kidobál­ták a kocsik nyitott ablakain. A vonatot, amelynek alkalmazkodnia kel­lett a menetrendszerű időhöz, a rákosi állo­másfőnök csakhamar elindította a rendőrök­kel és a tejellenőrökkel együtt. A budapesti keleti pályaudvaron azután megismétlődtek a zűrzavaros jelenetek. Az elkeseredett tejesek a még meglévő tejjel végigöntötték a tejellenőröket, kiabálás, könyörgés és szdtkozódás verte fel a pályaudvar környékét. Komoly összeütkö­zésre azonban a rendőrök, illetve tejellenőrök és a megrendszabályozott tejesek között sze­rencsére nem került sor. A rendőrség tizenkét embert állított elő a kerületi kapitányságra, ahol az esetről jegyzőkönyvet vettek fel. A tejesek elkeseredetten védekeztek, azt mondták, hogy jogosan öntötték ki a tejet, mert nincs rendelet arra, hogy az utasok maguk­kal hozott tejét a vámhatár előtt elko­bozzák. Azt mondták még, hogy itt csak kihágás kísérletéről van szó és így sem az 6 meg* büntetésüknek, sem hatósági beavatkozásnak! helye nem lehet. Nincs az az ügyvéd, aki a tejrendelet sza­kaszait és rendelkezéseit a tejeseknél jobbani ismerné, ami nem is csoda, mert az előállí-i tott tejesek között több olyan van, akit máif nyolcszor-tízszer elítéltek kihágás miatt. Az eljárást jogi okoskodásaik ellenére is megindították mind a tizenkettő ellen és ennek során dől el majd az a kérdés, joga van-e a hatóságnak, rendőröknek és tejellen- őíöknek már a vonaton, a határsorompó előtt elkobozni a vidéki tejesek tejkészletét, Újra feléledt az osztrák terror Az osztrák horogkeresztes terror újra feN éledt. A pénteki napon a stájerországi Fohnsdorf* bán egy nemzeti szocialista több revolverlövéssel megölte Muskerr csendőrőrsvezetőt. Az eset a kővetkezőképpen történt: egy nem­zeti szocialista bányász, névszerint Briickl La­jos, mikor Schager János nevű barátjának la­kásában házkutatást tartottak, rálőtt a csend­őrökre. Az egyik csendőrt jobb karján megse­besítette. Brücklt azonnal elfogták, Schager el­menekült. Muskerr csendőrőrsvezetönek sike­rült őt megtalálni, előállítás közben azonban revolverével kétszer a csendőrre lőtt. A csend- őr a helyszínen meghalt. Leitendorf és Hirtenberg között, továbbá Mürzuschlag és Neuberg között több helyen fel­robbantották a vasúti síneket. Az anyagi kár jelentékeny. — Karinthiában Seeboden köz­ségnél a Dráva hidat levegőbe röpítették. A hidat most utászkatonák ideiglenesen meg­építik. Villach közelében egy parasztház ellen kö­vettek el pokolgépes merényletet. A bécsi XVI. kerületben egy házban bomba robbant és súlyos anyagi kárt okozott. Vorarlbergben, Dornbirn és Hohenems kö­zött, azon a • vonatszakaszon, amelyen Dollfuss szövetségi kancellár Dorbirn városkába köze­ledett, pokolgépes merényletet követtek el. A vasútvonal megrongálódott és a forgalmat átszállással bonyolítják le. A tiroli Mutters közelében ismeretlen tette­sek az áramvezeték vasoszlopait robbantották fel. v-y­A német ellenforradalom SCHLEICHER tábornok l Hltler-ellenes forrada- om egyik vezére, akit agyonlőttek HITLER, iki személyesen leplezte e és tartóztatta le az összeesküvők vezéreit RÖHM rezérkari főnököt az Isszeesküvés miatt letar- tartóztattak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék