Kis Ujság, 1934. november (47. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

A clgdnyklrály Megírtuk, hogg Kwiek Mihály lengyel- országi cigángt „cigánykirállyá" válasz­tották Lodzban. Mihály király nem elég- ' szik meg címmel, trónust is akar hozzá. Ezért perbe akarja fogni az angol kor­mányt bizonyos uralkodói jelvényekért, ' őrhelyeket a cigányok állítólagos ősei­től, az indiai Ganges folyó partján lakó hinduktól vettek el a hódító angolok és most múzeumban tartják. „Mihály királynak" az a térve, hogy egész népé­vel tfídtába vándorol. Csak az a kérdés, hogy ennek a tervnek , a hinduk örül­ne k-et Pestis Afrikában A Gibraltárral szomszédos afrikai part­vidékről veszedelmes járványt jelentenek. Tanger városában, Marokkóban bubópestis ■ütötte fel a fejét. A városban egyszerre három pestlses megbetege­dés történt, A betegek közül ketlen egy élelmiszerüzlet tulajdonosának a fiai. A bubópestis híre nagy pánikot keltett a tangeri nemzetközi telepen s messzemenő intézkedésekre késztette a gibraltári angol hatóságokat is. Tangeri jelentés szerint az ottani összes orvosok tanácskozásra ültek össze, hogy megvitassák, ' milyen Intézkedésekkel lehetne meg- > akadályozni a pestis terjedését. A tangeri nemzetközi telep egészségügyi szakosztálya baraktábort rendezett be s itt fogják elhelyezni a betegeket. A tábort tel­jesen elszigetelik a várostól. A gibraltári angol hatóságok azzal a terv­vel foglalkoznak, hogy vesztegzárt rendel­nek el Marokkó felé.- ........................iQTQf Timii——t Sz övetségre léptek a Balkán-egyezmény aláírói A Balkán-paktum szignatárius hatalmai: Törökország, Görögország, Jugoszlávia és Románia pénteken este jóváhagyták a Bal­kán-szövetség politikai szabályzatát, amely a kisántánthoz hasonló államszövetségnek nyilvánítja ennek a négy hatalomnak az együttműködését. A politikai szabályzatot Titulescu román külügyminiszter dolgozta ki s ö reá vár most az a feladat is, hogy megpróbálja rávenni Bulgáriát a szövetsége hez való csatlakozásra. Titulescu Ankarából nem lér vissza Buka­restbe, hanem Szófián keresztül Párizsba utazik. A bolgár fővárosban Györgyien mi­niszterelnökkel és Ratalov külügyminiszterrel tárgyal, Párizsban pedig Doumergue minisz­terelnökkel és Laval külügynvniszterre!. A 84 éves gazda irtózatos élethalál harca a gullhosohhal ­Nagyszabású szeszadó-csalás /Lelőttek és kiraboltak r Debrecenben és Miskolcon / egy gyalogpóstást Ulabb Összeesküvőket halszél a francia rendőrség A francia rendőrség újabb terrorista cso­port után nyomoz. Megállapították, hogy szeptember utolsó helében, 23-tól 25-ig há­rom gyanús férfi tartózkodott a Lausannetól mintegy tizenöt kilométerre fekvő Mion vá­roskában. A három férfi szeptember 23-án esle érkezett Mionba és két éjszakát töltött az ottani szállodában, majd szeptember 25-én tovább utaztak. A bejelentőlapot a követke­zőképpen töltötték ki: 1. Kaljman Sámuel, 38 éves cseh állam­polgár, pozsonyi kereskedő. 2. Kraus Alex. 38 éves cseh -SHorn polgár, pozsonyi kereskedő. A francia belpolitika válságos óráit éli. A kulisszák mögött lázasan folynak a ta­nácskozások, amelyeknek célja a minisz­terelnök és a radikális párt között felmerült ellentétek áthidalása. A helyzet pénteken délután még teljesen bizonytalan volt s nem tehetett tudni, sikerül-e elkerülni a párt- politikai fegyverszünet felborulását és a kormányválság kitörését. A radikális párt vezére, Herriot pénteken délelőtt Lcbrun elnökkel tanácskozott a 3/^ZvoIenski Wiily, 25 éves román állam- polgJt, mármaroszigeli kereskedő. A szállodatulajdonos előadása szerint a három férfi egymás közölt valamilyen isme­retlen szláv nyelven beszélt, a személyzettel pedig német nyelven érintkezett. A hatósá­gok véleménye szerint különböző- jelekből arra kell következtetni, hogy ez a három állítólagos kereskedő hármas terrorcsoportot alkotott és azért jött annakidején Francio- országbn, hogy merényletet kíséreljen meg a jugoszláv király ellen. Egyelőre még nem akadták nyomukra. helyzetről s több mint egy órát töltött az Elyséc-paiotában. Beavatott körök értesü­lése szerint Herriot újabb javaslatot ter­jesztett az elnök elé és arra kérte, vegye rá Doumergue miniszterelnököt a javaslat el­fogadására. Délután öt órakor (középeurópai időszá­mítás szerint este hatkor) összeült a minisz­tertanács, hogy újból megvizsgálja az al­kotmányreform kérdését, de nem jutott megegyezésre. NŐI minisztere lesz Angiidnak Angliában kormányválságot várnak. A népegészségügyi miniszter posztjára Atholl hercegnőt jelölik, aki a parla­ment tagja és nagy érdemeket szerzett a nép jólét terén Meghalt a Rotschiid-ház fele A francia főváros közelében fekvő kas* télyában kilencvenéves korában meghalt a Rotschild-család legidősebb tagja: Rotschild Edmond báró. Az elhunyt a híres Jacques Rotschild báró legfiatalabb fia volt. Két fia gyászolja: Rotschild Maurice báró francia szenátor és Rotschild James báró, az angol felsőház tagja. Az elhunyt a jövő hét ele* jén ülte volna meg kilencvenedik születés­napját. Az utóbbi években teljesen vissza­vonultan élt Boulogne sur Seine mellett fekvő kastélyában. Tüntetés Dolllnss gyilkosának sírjánál Mindszentek napján a dornbachi temető­ben nemzeti szocialislák tüntetést rendeztek Planéta Ottó sírjánál. Mint emlékezetes, Planéta Ottó gyilkolta meg Dollfuss osztrák kancellárt és a gyilkost a katonai bíróság kötéláltali halálra ítélte. Az Ítéletet végre is hajtották. Planéta sírjára csütörtökön számos ko­szorút helyeztek és a szalagokon politikai felírások voltak. A koszorúkat emiatt el­kobozták. Időnként a sírnál nagyobb nemzeti szocialista csoportok verődtek össze és tüntettek. A rendőrök számos tün­tetőt letartóztattak. A tüntetés Pécsben nagy feltűnést keltett A fasizmus tizenkettedik évfordulója Olaszország hatalmas ünnepségekkel ülte meg a fasizmus és Mussolini diadalra- jutásának tizenkettedik évfordulóját. A fasiszta forradalom hősi halottainak holt­testeit az ünnepség soráp kiemelték eddigi sírhelyükből, az egyik florenzi temp­lomból és átszállították Őket az egyik nagy római templomba fíÍé20§6S$6lí a belpolitikai válság Franciaországban $ ♦ Ma, RÁDIÓ VILÁG és MÁTYÁS DIÁK —————---------;--------------------------— ---------------------------------&------------i—_ - - - ----- -......... ......................................................................————» Szombat, 1934 november 3 ♦ 47-lk évfolyam 247-lk szám HMST1IJ33H2 Független politikai napilap*Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre ti pengő, félévre A- > Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest. IV Dalmady Győző-utca 3 12 Dengő. egész évre 24 pengő - Külföldre az előfizetési ár kétszerese hrf fr-’B pffik Telefon 8887-IO. 888-18. 888-lw — Levélcím KIS ÚJSÁG Budapest 4 A a A (7 rlLLUR OBniOMBMSBHOBinnqBmmBapMMBBV

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék