Kis Ujság, 1934. december (47. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-01 / 271. szám

Rendőrön őrzfk a bécsi cseh követséget rA bécsi egyetemek ifjúsága heves tüntetés­sel válaszolt a prágai német, egy etem - ellen intézett cseh támadásra. Az ifjúság a cseh követség ellen is tűntetni akart, de a rend­őrség megszálltai a követség környékét, fiogy a tüntetést megakadályozza r. i *i - . . ( .:/*♦* •'/ I i • ' ■ LCÉpctfí a v’lonyai gőzmalom Vilongán a Riedl-féle malom teljesen le­lett. A tüzet az okozta, hogy a malom alkal­mazottai elmulasztották a sikosítót megola­jozni' s a csapágyra Hulló liszt-" és olajkeve­rék robbanásszerűen kigyulladt - s rövidzár­jától okozott, egy villamosvezetőkben. A tűz pillanatok alatt 7 ellepte a malmot, amely - teljesen leégett, a benne levő egy yagón liszttel és gabonával együtt. Elszántan, Konokul védekezik az njszeijedl felcséggyiikos Vizsgálóbizottságot küld / Ai eliten malomigazgatöt a Népszövetség Magyarországra ? / halálba Kergette a szegyen Egy öregasszony borzalmas öngyilkossága Erős földrengések Európában és a távoli Keleten Elképzelhetetlen elszántsággal vetett véget életének a borsodmegyei Királdbányatelepen Schuster Márkusáé 62 éves öregasszony, egy bányamunkás özvegye. A bányatelepen levő kis házának konyhájában nagy tüzet rakott, odaült a tűzhely elé, kikaparta belőle a parazsat és azt saját ölébe szórta. Az izzó pará’Mló! csakhamar tüzet fogott a szerencsétlen asszony ruhája, majd a teste is. Később a lángok átcsaptak a konyhabúto­rokra, amelyeket szintén percek alatt fel­gyújtottak. Azután tüzet fogott a tető és kigyulladt az egész , • , ház. Erre lettek fig3-elmesek a szomszédok, akik a tűz oltására siettek. Mire a lángokat el­oltották éá behatoltak a házba, ott találták az öregasszony szénné égett holttestét. Katonasággal dobatlak Hl vajda volt román miniszterelnOKOt egy megyegyoiesroi A szolnok-dobokamcgyei közigazgatási vá­lasztáson a román nemzeti parasztpárt és a kormánypárt egyforma számarányt értek el és ennek megfelelően a megyebizottsági ta­gok száma is azonos volt Egy héttel ^ezelőtt került sor a megyei tisztségek betöltésére. A parasztpártiak na­gyobb számban jelentek meg a tisztújító közgyűlésen és sorra saját jelöltjeiket választották meg. .. A liberális párti Oltcánu prefektus látva, hogy az ellenzék győzelmét nőm tud ja, tör­vényes eszközökkel megakadályozni,, váratla­nul felfüggesztette az ülést A parasztpárti bizottsági tagok nem akartak eltávozni, mire a prefektus rendőrökkel vezettette ki a bi­zottsági tagokat, akik között Vajda volt miniszterelnök Is helyet foglalt A rendőrök Vajdát nem merték kivezetni, mire a prefektus katonaságot hozatott és úgy vezettette ki a volt miniszterelnököt. Az erő­szakoskodás miatt a nemzeti parasztpárt je­lentést tett a belügyminiszternél, aki felfüg­gesztette állásától Oltenaut, azzal az indo­kolással, hogy a nemzet megbecsülése ellen vétett, amikor azt a politikust, aki négyszer volt miniszterelnöke az országnak, karhata­lommal vezetteti ki a tárgyalóteremből. A stuttgarti és dabenbergi földrengés-* kutató intézetek készülékei pénteken haj-i nalban erős közel) rengést jegyeztek fel. A közeli rengés fészke valószínűleg a ke­leti Alpok területén volt. Ugyanekkor, pon­tosan délutáni négy órakor heves közeli föld­rengést jeleztek a bécsi intézet földrengés, jelző készülékei is. . Egyidejűleg jelentik, hogy a csendesóceáni Hawai szigetén a Kizaue tűzhányó földren­gésjelző készülékei szokatlanul súlyos földrengést jeleztek. A földlökések oly hevesek voltak, hogy e jelenségből szökőárra következtetnek. A helyőrség egész éjjel készenlétben állott. Tltislescu átutazott Budapesten Titulescu román külügyminiszter pénte, ken este keresztülutazott Budapesten. Vo­nata 9 óra 35 perckor érkezett a Nyugati pályaudvarra és 10 óra 5 perckor indult tovább, Bukarest felé. Titulescut a pálya­udvaron a budapesti román követség vezetői üdvözölték, a nagyközönséget a rendőrség elzárta kocsija elől. ‘ . ! " 1 ‘ , . 1 ■ ' ‘ _ . Pazar nászajándékok az angol királyfi lakodalmán Rengeteg ajándékot küldtek az angol világbirodalom alattvalói a világ-minden részéből György kenti herceg és Marina hercegnő esküvőjére. Szegények és gazdagok egy­aránt elküldték szeretetük jeleit, de'különösen drága ajándékokat küldtek az egyes tartományok és gyarmatok, versenyezve egymással. Sok millió pengőt érnek az aján­dékok, amelgcket a Buckingham-palota-különtermében állítottak ki és a közönség is megtekinthette őket. Reggeltől estig nagy tömegek várakoznak a palota előtt, hogy bejuthassanak és megtekinthessék a gyönyörű kincseket TYÁS DIÁK képes éle lap Szombat, 1934 december 1> 47-lk évfolyam 271. szám í Független politikai napilap* Főszerkesztő; Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese r -> Telefon: 888-10, 888-18, 888-19 — Levélcím: KIS ÚJSÁG Budapest 4 mmmmammmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmammm A K A O FILLÉR m mm WM , ,, ,, ,,M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék