Kis Ujság, 1935. január (48. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-01 / 1. szám

/T f 7 y f ' '7 <*• Kedd, 1935. január í ♦ 48-ik évfolyam 1. szám U J ~1 Független politikai napilapé Főszerkesztő: Apor Dezső Aa előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ér kétszerese (fcáL*3 stt __ “M* Telefon: 888-10, 888-18, 888-19 — Levélcím KlS ÚJSÁG Budapest 4 ÁRA V 7 FILLÉR 7. 4? Meghall egy kiváló Japán államlórfl ' Hosszabb betegeskedés után meghalt í Adacsi japán államférfi, a hágai nem- í zetkázi bíróság volt elnöke. Japán nép- í szövetségi megbízottja, Borzalmas összecsa­pások és merényletek a Saar-vídéken ■ A küszöbön álló népszavazás izgalmai egyfe több összeütközésben robbannak ki. Saarbrückenben a hétfőre virradó éjszaka mintegy 30—40 főnyi csoport próbált be­hatolni záróra után a malstadii városrész egyik vendéglőjébe, hogy politikai megbe­szélést tartson, majd amikor a vendéglős, tudta, hogy a csatlakozás ellenségei akar­nak gyűlést tartani, kiüzent, hogy záróra után senkit sem engedhet be, a csoport tagjai az ajtón és az ablakokon keresztül mint­egy 30—40 golyót lőttek be a helyi­ségbe. Az összes ablaküvegek betörtek és szinte csoda, hogy a helyiségben tartózkodó al­kalmazottak közül mindössze egy pincér sebesült meg és ő is csak könnyebben. Blieskastel városkában hétfőn délután szintén izgalmas jelenetek játszódtak le egy népgyfllésen, amelyet a csatlakozás ellen agitáló keresztényszocialista munkaközös­ség hívei tartottak. Imbusch szakszervezeti titkár arról beszélt, hogy a saarvidéki mun­káságnak a mai állapot fenntartása mellett kell szavaznia, ami a jelenlevők egy részé­ben heves tiltakozást váltott ki. Imbusch nem tudott tovább beszélni, mire a gyűlés elnöke utasította a teremőrséget, hogy tá­volítsa el a rendzavarókat. Vad verekedésre került a sor, amelynek folyamán a Neue Saarpost főszerkesztőjének sofőrje a szónoki emelvényre ugrott és tübb revolverlövést adott le. ’A golyók szerencsére senkit sem találtak. A sofőrt letartóztatták. Száműzték az ellogolf két orosz népbiztost A legújabb moszkvai jelentések szerint Zinovjev és Kamenev népbiztosokat még sem végezték ki, hanem a Szolovieszki­szigetekre száműzték őket. A két volt vörös vezér, akiket vasúti teher­kocsiba zártak, már útban van száműzetés! helyük felé. A szovjetkormány utasítására tizenkét magasrangú tisztet tartóztat­tak le, akiket haditörvényszék elé állí­tanak. A politikai rendőrség továbbra is lázasan nyomoz. Nemcsak Leningradban és Moszk­vában, hanem a vidéki városokban is egyre másra tartják a házkutatásokat. A gyilkos Nikolajevnek és társainak agyonlöveíésével tehát a Kiroy-ügy még ne mzárult le, Autós bankrablók agyonlőtték a kereskedelmi bank pénztárosat Mussolini kitart a revízió mellett, / Halálos verekedés Lauai elhalasztotta római utlót / a szolnoki vonaton Súlyos panamákat követtek el a miskolci HÜUSz-nál Az Ügyészség most adta ki a vádiratát, amely Rimöczy József tanácsnokot is vádolja : A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL — Országot szenzációként robbant ki 1932. nya­rán a HONSz miskolci csoportjánál történt sik­kasztások, visszaélések és szabálytalanságok sora. Amint annak Idején megírtuk, 1932 nyarán több panasz hangzott t' arról, hogy a külön­böző segélyek kiutalása körül visszaélések tör­ténlek. Végül is a beiügyinhsis»frT elrendelte a vizsgálatot. Halmay Béla dr. helyettes pol­gármester, mint hatósági biztos hosszadalmas vizsgálat ntán példátlanul súlyos visszaéléseket állapított meg. A vizsgálat eredményét felterjesztették a mi­nisztériumba, amely az ügyet az ügyészséghez tette át, amely elkészítette a vádiratot. Az év utolsó napján kézbesítették ki a vád­iratot, mely elsősorban hűtlen kezelés bűntette miatt Rimóczy József dr. városi tanácsnok ellen emel vádat, aki legutóbb a zálogházi botrányügybe is bele­keveredett. Rimóczy a hűtlen kezelést azzal követte el, hogy mint a HONSz elnöke, az alap­szabályok szerint előírt kötelező ellenőrzést elmulasztotta, ami által lehetővé tette, hogy Medveczky János titkár és özvegy Sárossy Józsefné péntárnoknő nagyobb összegeket el­sikkaszthassanak. Vádat emel az ügyészség Rimöczy ellen azért is, hogy önkényesen kölcsönöket utaltak be az egyesületbe, amelyeket a titkár és a pénz- tárnoknő jogosulatlanul segélyekké minősítet­tek, majd a saját számukra tartották meg. Végül Rimóczy ellen szól az a vád ts, hogy Medveczkyt, akit az ügy előzó fegyelmi eljárás során megfosztottak állásától, újból vissza­vette titkári állásba és az ellene benyújtott panaszokat nem orvosolta. Az ügyészség külön vádat emel Medveczky János titkár és özvegy Sárossy Józsefné pénztárosnő ellen. Végül azt mondja a vádirat, hogy Kőr- möczky József ügyvezető igazgató elmulasz­totta az alapszabályszerü ellenőrzést és ezzel elősegítette Medveczky és Sárossyné sikkasz­tásait. Az ügyészség Vádat fsnett még Mérzárns Fe­renc Jegyző ellen 1«, akt • Jegyzőkönyveket rendetlenül vezette. Medveczky titkár megher misítotla az egyik közgyűlési jegyzőkönyvet is, amiért a magánokirathamisitás bűntettével vá­dolja az ügyészség. A HONSz ügyében kiadott súlyos vádirat óriási megdöbbenést keltett Miskolcon, mert a közönséget egyébként is nagy izgalomban tartja zálogházi panama legújabb fordulata. «mnníi!iimiii!iuiiiiiiniiiiiiiiiiuuiiiniiuin> Véres ünnepi este egy erdélyi magyar községben Az aranyos-tordamegyei harasztosi refor­mátusok műkedvelőelőadást tartottak. A za­vartalan egyetértésben induló estét három oláh beugraó, névszerint Inokán Vazul, Jno- kán János és Serbán János megzavarta. A három felbérelt egyén a műsort hangos ordftozással zavarta meg, majd a söntésbe mentek, ahol összetörték a berendezést és a vendéglőst kegyetlenül össze­verték Az összegyűlt közönséget annyira fel­háborította a felbujtatolt rendzavarók visel­kedése, hogy megtámadták őket. A három rendbontó szembeszállt a közönséggel, mire mindhármukat összeverték. Inokán Vazul a verés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt Serbán János a tordai kórházban halt meg, Inokán János állapota életveszélyes. A falu ellen valóságos büirtetőexpediciót indított a román csendőrség az eset után. Mindenkit lefogtak, akiről csak gyanították, is, hogy a kultúresten résztvett, vagy a kul- túrház közelében tartózkodott. Mintegy nyolcvan embert vettek őrizetbe, köztük a református lelkészt és tanítót is. Szerbia válaszúton: alhoimainjosaraloin, vagg diktátora Szerbiában az Uznnovlcs-kormány bukása és Jeftics miniszterelnöksége nem hozta meg a nyugalmat. Bár kétségtelen, hogy Jeftics sza­kított a diktatúra rendszerével és mérsékel­tebb alapon kíván uralkodni. Az ellentétek azonban oly nagyok Jugoszláviában, hogy Jef- tlcs engedményei semmiképen sem elegendők ahhoz, hogy megelégedést keltsenek és megte­remtsék a lelkek békéjét. A belgrádi parlament legnagyobb pártja, á szerb radikális párt most körlevelet intézett a párt valamennyi szervezetéhez. Jeftics nem fo­gadta el a párt kívánságát — írják ebben — hogy demokratikus alapokra fektesse Jugoszlá­via kormányzását és így a radikális párt nem támogathatja az új kormányt. A katolikus szlo­vén néppárt vezérét, Korosec prclátust, Jeftics nyomban kormányralépése után szabadlábra helyezte, de Korosec nem hajlandó támogatni a Jeftics-kormányt, éppoly kevéssé, mint Spaho, a boszniai mohamedánok vezére. i Macsek Vladimír, a horvát parasztpárt ve­zére, a horvátok nemzeti bőse, aki karácsony előtt kapott kegyelmet és szabadult ki a bör­tönből, táviratban köszönte meg ugyan Pál uralkodó hercegnek a kegyelmet, de kijelen­tette ugyanakkor, hogy Jugoszláviának állam- szövetségi alkotmány alapján való átszervezé­sét követeli, Horvátország részére pedig teljes önkormányzatot és politikai szabadságot kíván. Ha a horvátok ezt nem kanják meg, nem hajlan­dók résztvennl Jugoszlávia politikai életében. Mindebből látható, hogy a Jeftics-korinány helyzete éppen nem mondható rózsásnak I k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék