Kis Ujság. 1935. február (48. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

Egy diák leszúrta a tanárát a másik agyonlőtte magái Magyarország is jogot £ A vörös népbiztos durva kap a fegyverkezésre § botrányt rendezett a tárgyaláson ’OSt « 555SS I)|b<H ötszázötven pécsi bányász sztrájkol o bánya mélyében Azzal fenyegetőznek, nem {önnek fel mig követeléseiket nem teljesítik Készülődnek a skót dudások az angol király jubileumára Anglia trónörököse, a pelszi herceg, indulót szerzett a skót dudásezred zene­karok részére. Az indulót már gyakorol­ják a dudások, hogg az uralkodó 25 éves jubileumi ünnepén eljátszhassák Göring Pilsodszky malmától Göring porosz miniszterelnök csütörtö­kön délután érkezett vissza a bialowiezai vadászterületről Varsóba. Megérkezése után a német nagykövetség ebédjén vett részt. Az ebéden részt vett Kozlowski lengyel miniszterelnök, Beck lengyel külügyminiszter és Fabrici tábor­nok, a lengyel hadsereg felügyelője is. A délután folyamán Pilsudski tábornagy fogadta Göring miniszterelnököt, aki este utazott vissza Berlinbe. Kanyartjárvány mlall bezárnak több szombathelyi iskolát Az utóbbi napokban százával betegedtek lneg kanyaróban a szombathelyi óvódás és elemi iskolás gyermekek. Hogy a járványt könnyebben leküzdhessék, ezért két hétre bezárják a Szövő-. és az Ernst Kelemen- utcai elemi iskolákat, úgyszintén a III-!k kerületi ovodát Zavargásokat készítenek elő Bécsbea Mást februárban lesz évfordulója a bé­csi szocialisták lázadásának, amelyet, mint ismeretes, a kormány csak katonaság és tü­zérség segítségével tudott leverni. Az év­forduló alkalmából a szocialisták meg a kommunisták nagyarányú tüntetésekre és egyéb akciókra készülnek. A bécsi rendőrség háromszáznál több embert tartóztatott le Bérsben nap-nap után vannak nagyobb tüntetések. Azokra a hatalmas községi épü­letekre, ahol tavaly nagy harcok folytak. ismeretlen emberek kitűzték a vörös kom­munista zászlót. A nemzeti szocialisták is zavargásokat készítenek elő. A belváros főbb utcáin mintegy százötven főnyi horogkeresztes csoport vonult fel, amelyet az autón odaérkező rendőrség gumibotokkal vert széjjel. Huszonöt embert letartóztattak, - ....1' _____ Rö vid időn belül immár harmadszor nyúltak a munkabeszüntetés veszedelmes fegyveréhez a pécsi bányászok. Emlékezetes még az első sztrájkmozgalmnk, amikor bezárkóztak a föld mélyén és a* egész ország közönsége feszült izgalommal leste, hogy • már-már ébhalái küszöbén álló munkás- tömegek mikor Jönnek tel a föld felszínére, hol kétségbeesett anyák, hitvesek és gyermekek rettegtek a sztrájkolók életéért. Alig fejeződött be ez a sztrájk, egy jelenték­telen dolog újból elkeseredett munkásmozgal­mat robbantott ki Szilveszter estéjén, mint annak idején a Kis Újság megírta, néhány ke­resztényszocialista munkás összeveszett a szo­ciáldemokrata bányászokkal. A szocialisták azt követelték, hogy azokat a keresztényszocialista I munkásokat, akik annakidején a sztrájkot kezdeményezték, helyezzék át, vagy bocsássák cl állásukból. A vizsgálat megállapította néhány szociáldemokrata munkásnak a bűnösségét |s, akiket akkor elbocsátottak állásukból. Elbocsátották azokat is, akik a sztrájkmozga­lomban résztvettek. — A KIS ÚJSÁG TUDÓSI I0JA10L — A szociáldemokrata munkásság tárgyalásokat folytatott a bánya vezetőségével, amely azon­ban nem volt hajlandó a munkát megtagadó munkásokat visszavenni. Szapáry főispán meg­ígérte közbenjárását Január 28-án az Igazgatóság hirdetményben közölte az alkalmazottakkal, hogy a 114 mun­kást visszavette, de ezek a munkások hat hó­napig egy fizetési osztállyal alacsonyabb fize­tési csoportban lesznek: tíz százalékos bércsökkentéssel mindegyik elfoglalhatja régi helyét. E munkások közül hat hónapig senkit sem ismer el bizalminak. Akik megtagadják a mun­kát, vagy társaikat akarják erre rávenni, azo­kat elbocsátják. Csütörtökön reggel a bányatelep összes mun­kásai leszállottak a bányába. Sehol semmi jele nem mutatkozott annak, hogy valami készülő­ben volna. Annál megdöbbentőbb volt, amikor • Széchényi-aknában dolgozó ötszázötven bányász felüzeni, hogy a munkát beszün­tetik, újból éhségsztrájkot kezdenek és azt nem Is hagyják abba addig, amíg követe* léseiket nem teljesítik. A sztrájkoló munkásság képviselőt arra kér­ték a bánya igazgatóját, hogy e megszorításo­kat vonja vissza. Azt felelték nekik, hogy amig a munkásság a tárnában van és sztrájkol, addig semmiféle választ nem adnak. Néhány perc múlva felüzentek a bányából: addig nem jönnek fel, amíg a pártvezetőség utasítást nem ad rá. A bányaigazgatóság telefonon felhívta a pénzügyminisztérium bányászati főosztályát és részletesen tájékoztatta az eseményekről. A bécsi vezérigazgatóságnak is részletes jelentést teltek; A legmegdöbbentőbb az újabb sztrájkmoz­galomban, hogy — állítólag — negyven olyan munkást is fogva tartanak, akik a keresztény­szocialista pártszervezet tagjai és nem akarnak a sztrájkban résztvenni. E hírrel szemben a pécsi szociáldemokrata szervezet azt állítja, hogy a sztrájkolok senkit sem tartanak fogva. Annál kevésbé tennék ezt, mert a 40 munkást úgysem tartják megbízha­tónak. Valójában azonban negyven munkás még csütörtök estig nem jött fel a bányából. A pécsi bányatelep többi tárnáiban, a munkás­ság már az igazgatóság rendeletére hagyta abba a munkát, mert • bányában üzemszünetet rendeltek eL A negyven fogva tartott munkás ügyében a Kis Újság tudósítója a keresztényszocialista szakszervezet köréből azt az értesítést kapta, hogy tagjai nem vesznek részt a sztrájkban, mert az nem Is bér-, hanem inkább politikai mozgalomnak tekintik. Csütörtökön a délutáni órákban a szociál­demokrata pártszervezet kiküldöttei, élükön Berlrand Antallal leszálltak a sztrájkolókhoz, hogy rábírják őket a feljövetelre. Minden rá­beszélésük hiábavaló volt, az 550 ember kitart amellett, hogy vagy teljesítik kíván­ságaikat, vagy pedig éhen halnak. Rendkívül elmérgesítette a helyzetet a bánya­igazgatóság által csütörtökön az esti órákban közzétett hirdetmény. Kijelenti az igazgatóság, hogy a 114 munkás visszavételét a történtek után függőben tartja, egyben közli a sztrájko- lókkal, hogy amennyiben hétfő reggelig fel nem jönnek és a munka további zavartalanságát nem biztosítják, ügy valamennyit véglegesen és visszavon­hatatlanul elbocsátottnak tekintik. A bányaigazgatósághoz közelálló helyről kije­lentik még, hogy a munkásság kilenctized része teljesen meg van helyzetével elégedve, ellenben az egytizednyi töredék az amely ál­landóan lázit és szítja az elégedetlenséget. A bányatelep területén egyebekben teljes a rend és a nyugalom, de mindenütt megüti a lelkeket az aggódás a sztrájkoló munkások sorsáért. Az üzem biztonsága, a bányaértékek megóvása és megvédése végett a munkások maguk minden óvóintézkedést megtettek. Bár sehol semmiféle rendzavarás eddig nem fordult elő, Pécsről megerősített csendőr- és rendőr­járőrök tartózkodnak a bányatelepen. Az egész város feszült izgalommal várja a bánya­telepről érkező híreket és mindenfelé óriási részvét nyilvánul meg a sztrájkolók családtag, jai iránt. Leégett egy színház Brüsszelben Brüsszelben, Belgium fővárosában leégett egy hatalmas színház, Brüsszel egyik leg­szebb épülete. Olgs^worsan terjedt'rtova a tűz, hogy a tűzoltók minden erőfeszítése hiábavaló volt: a palota tövig leégett. Emberéletben nem esett kár, minthogy a tűz olyan időben ütött ki, amikor nem játszottak a színházban, __ _ ^ A ' V he fi műsorral Péntek, 1935 február 1 ♦ 48-ik évfolyam 27-ik szám lf J £^3 Íj Független politikai napilap* Főszerkesztő Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre ö pengő, félévre lm Szerkesztőség es kiadóhivatal Budapest IV Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő - Külföldre az előfizetési ár kétszerese * VB Telefon 888-10, 888-18, 888-19 — Levélcím KIS ÚJSÁG Budapesl 4 A R A v__7 FILLÉR MnmonrapHHqnaBnqHBnBnBnBHHaBmi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék