Kis Ujság, 1935. március (48. évfolyam, 51-74. szám)

1935-03-02 / 51. szám

... c ' . / ^ ;\ _ ^ ~\ j c/h'.^<\ Ma: MÁTYÁS DIÁK képes élclap ^8BWF* EBlf «BÍ ~ 'UHUI* éJST^^a ~^MMá t Szombat, 1935 március 2 ♦ 48-ik évfolyam 51-ik szám L^P^TS HI31 Független politikai napilap* Főszerkesztői Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre P^. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV. Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese ■?- «■ ind Telefon: 888-10, 888-18, 888-19 — Levélcim KIS ÚJSÁG Budapest 4 a R A C 7 FILLÉR BBIHPHIIBBHHPHPHNBIHBIHPMHnHQHHHBHHBHHBBBnHDHHiHHIHHHHHI Gyermekkirályt kap Szlám ázsiai állam Az angol lapok szerint Prajadhipok sziámi király, aki jelenleg Angliában tartózkodik, néhány napon belül lemond trónjáról, Inért a sziámi nemzetgyűlés elutasította az nralkodó követeléseit. A király Sziámbán élő magántitkára már ér­tesült az elutasító határozatról, amely rövide­sen a királyhoz fog jutni. A király lemondása esetén utóda unokaöccse, a 11 éves Ananda Mahl- dol herceg lesz, aki jelenleg a svájci-Lausanneban folytatja ta­nulmányait Dudapestre lön Edén angol föpecsétőr Simon angol külügyminiszter Párizsból visszatért Londonba Sir John Simon angol külügyminiszter csü­törtökön Párizsban előadást tartott az angol parlamentáris életről. Az előadás után Laval külügyminiszterrel tanácskozott az angol állam­férfi, tisztázták, hogy berlini látogatása során Simon meddig mehet el engedékenységében a németekkel szemben. Megállapították, hogy Berlin azért szeretné a be nem avatkozást minden állam részére kö­telezővé tenni, mert így népszavazáshoz juttathatná Ausztriát. Ebben a pontban azonban nem fog engedni Anglia. Simon berlini útja után egyenesen Lon­donba utazott, hogy ott beszámoljon tárgyalá­sai eredményéről. Rövidesen sor kerül Edén föpecsétőr bécsi, prágai és budapesti útjára. Az osztrák kancellár ugyanis meghívta az an­gol kormányt Becsbe: ÍR Aloisi báró Olaszország népszövetségi megbízottfa áll az élén annak a háromtagú, bizottság­nak, amely a Saar-vidéket átadta Német­országnak - ' . németbirodalmi miniszter vette át a Saar- vidék felett az államhatalom képviseletét SíifcnlOflc modá( Szeded iedszebD uriasszonp Fogházra ítélték a pestkörnyéki tejháboru 12 vádlottját Félmillió ember örömujjongása közi vette át Hitler Adolf a felszabadult Saarvidéket Hitler kancellár békejobbot nyújtod a franciáknak Pénteken, március elsején vette át Németország hivatalosan a Saar-vidéket. A visszacsatolással járó nagy ünnepségeikre rengeteg vendég érkezeit oda, úgyhogy pénteken reggelre már legalább félmil­lió ember tartózkodott a tartomány fő­városában, Saarbriickenben. A' várót! sriiU# „eUr„*ztja a-rengeteg német birodalmi és horogkeresztes lobogó, az út­vonalakon nagy zászlótartó árbocokat állí­tottak fel, továbbá hangszórókat is, hogy azok közvetítsék a hivatalos átvétel lefo­lyását. Délelőtt tíz órakor történt a hivatalos ünnepi eljárás, amelynek során a Népszö­vetség hármas bizottsága, élén Aloisi báró, olasz népszövetségi megbízottai átadla a Saar terűidet Frick dr német birodalmi mi­niszternek. A bizottság tagjai és a minisz­ter aláírták a Saar-vidék visszacsatolásának jegyzőkönyvét, amely visszahelyezte Német­országot a Saar-vidék kormányzatába. Aloisi báró beszédet mondott, melynek vé­gén azt az óhajtását fejezte ki, bárha a kérdésnek békés megoldása példaképpen szolgálna Európa népeinek a jövőben. Frick dr belügyminiszter válaszolt a be­szédre és átvette a Saar-vidék kormányzatát a német kormány nevében. A Saar-vidék kérdésének elintézése — mondta — nagy lépést jelent Európa álta­lános politikai helyzetének megjavítása és a népek békés együttműködésének előmoz­dítása felé. Saarbrückent és környékét már az ünnep­ség előtt birtokukba vették a német roham- osztagosok és védőcsapatok. Ugyanakkor Berlinnek is ünnepi napja volt, a házak nagyrészét fenyőgallyakkal díszítették fel, több helyen szónoki emelvényeket állítottak, ahonnan a nap jelentőségét méltató szóno­kok meleg szavakban üdvözölték a saar- vidéki német honfitársakat. A német fővá­rost rendőri zenekarok járták be és min­denfelé nagy tömegek verődtek egybe, hogy meghallgassák a saarvidéki cseménj'ekről szóló legújabb híreket. Hitler kancellár déltájban érkezett meg gépkocsiján Saarbrückenbe. A birodalmi vezér és kancellár előtt pén­teken délután a Városház-téren elvonultak az egyesületek és szövetségek küldöttségei. A díszfelvonulás teljes két óra hosszat tartott s mindvégig zuhogó esőben folyt le. A díszszemle után a kancelláé és kísérete visszatért a szállodába, a tömeg azonban ide is követte. Rögtönzött szavalókórusok Alakultak és szünet nélkül a kancellárt éltették. Hitler Adolf többször megjelent a szálloda erkélyén, hogy megköszönje az üdvözlést. Röviddel este hat óra előtt Hitler kancel­lár és vezérkara visszament a városházára, amelynek erkélyét virágokkal díszítette fel a lakósság. Száz- és százezer ember gyűlt össze a városháza környékén s nemcsak a hatalmas teret özönlötte el az embertömeg, hanem még a térre vezető ut­cákat is. Harminc hangszórót állítottak fel s ezek közvetítették Hitler kancellár és mi­nisztereinek szónoklatait. Elsőnek a kancellár állandó helyettese, Rudolf Hess birodalmi miniszter beszélt, aki azzal kezdte szavait, hogy a január 13-iki népszavazás megmutatta a világnak, milyen mélyen gyökerezik a német nem­zeti szocialista eszme a Saar-vidék lakossá­gában. A Saar-vidék német volt és örökre német marad. — Meg kell találni az utat és módot arra, — folytatta Hess Rudolf emelt hangon — hogy bizaloniteljes együttműködés jöjjön létre Németországgal. A német nép és ve­zére a békét akarják és a népek együttmű­ködését. Hitler kancellár megmutatta a béke és az együttműködés útját „Vessünk végei az áldatlan viszálynak.. Hitler a városháza erkélyéről beszélt: — Saar testvéreim — mondta —, amikor utoljára sok százezer saarvidéki német előtt beszéltem Koblenzben, megígértem nektek, hogy az elsők között leszek, akik felkeresnek benneteket. ígéretemet beváltot­tam. Azt is megígértem nektek, hogy Németország sohasem fog magára hagyni benneteket. Ti erre azt válaszoltátok, hogy mint egy ember velünk lesztek. Az ígéretek teljesültek és most boldog napja van nemcsak Német­országnak, hanem egész Európának. Jó volt, hogy a Népszövetség kitűzte a szava­zás napját, mert ezzel tiszteletben tartotta a jogot. A Saar-vidék visszacsatolása következté­ben lalán meg lehet találni a módját annak, hogy véget vessünk két nagy ország közötti áldatlan állapotnak. Mindannyian reméljük, hogy az elkövetke­zett igazság alapján a német—francia vi­szony megjavul — Mi kívánjuk a békét és reméljük, hogy szomszédaink is így gondolkoznak. Most módot kell találni arra, hogy a két szomszéd nép kezet nyújthasson egy­másnak és közös munkával vegye ki részét az Euró­pára háruló munkából. A Saar-vidék visszacsatolása tanulság lehet azok számára, akik azt hisz’k, hogy igazság­talanul lehet népeket egymástól elszakítani, Az utolsó megszállócsapat is elhagyta a Saarvidéket A Saar-vidéket csütörtökön teljesen szabaddá tették a nemzetközi megszálló csapa­tok, helyükbe bevonultak’a német hatóságok, a karhatalommal együtt. Képünkön az utolsó angol páncéloskocsi látható, amint átkel a határsorompón t » Frick dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék