Kis Ujság, 1935. április (48. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

132 kormánypárti, 18 Kisgazda, 3 kereszténypárt!, 8 párionkiuüll, i klráiypártí, 1 reformpárti ás i nemzeti szocialista len Rápuiselű a vasárnapi váiasztasoKon , Kibukott Hegymegi Kiss Pál, Pallavtclni György őrgröl, firflgar ffiiilós, Cettier Jena, Balcsv-Zsiilnszhy Endre. Berki Gyula, Szakács Andor, Gaal Endre, Serényi László gröl ás sok más ismert politikus Hóviharok és földrengések a Balkánon Eddig harminc halász holttestét vetette ki a tenger A késői tél, amely nálunk már pénteken I haVa/fesst és szélviharokkal kösc öntő11 ^be, J a balkáni államokban’ súlyos károkat oko­zott, sőt Olaszországból is nagy viharokról érkezik híradás. Belgrádi értesítés szerint Szerbiában va­sárnap óriási havazások voltak. Novibazár környékén és különösen a Szandzsákban olyan nagy hófúvás volt, hogy a forgalom teljesen megakadt. Beram községet, a kikötőben lehorgonyzóit hajók nagy­[ >-észe Is egymásnak ütőéiül és meg­rongálódott.' A nyílt tengeren tevő halászbárkák közül ugyan számosat sikerült megmenteni, de e pillanatban még nem állapítható meg, hogy hány bárka süllyedt el a viharos tengeren. A hullámok eddig harminc halász holt­testét vetették a partra, de hogy hányán tűntek el, illetve hány emberélet forgott végveszélyben, azt mind­eddig megállapítani nem lehet. A halászok hozzátartozói végig az egész jugoszláv ten­gerparton gyászruhába öltözve állanak és várják a mentőhajók érkezését. A rettenetes viharban azonban kétséges, hogy ezek is meg tudják-e tenni útjukat. amely egész télen át el volt vágva a kül­világtól, ismét teljesen befújta a hó. Montenegróból ugyancsak óriási havazá­sokat jelentenek és az Adriai tengerparton, .Cetinje és Catlaro között megszűnt a köz­lekedés. Az Adrián tomboló óriási vihar a jugo­szláv partokon súlyos károkat okozott ,és számos emberéletet pusztított el. A rohanó vihar soha nem látott hullámverést idézett elő az Adrián, úgyhogy' Földrengés Albániában •X belgrádi földrengésjelző intézet erős földlökéseket jegyzett fel. A földrengés hét­főn hajnalban 4 óra 22 perc 28 másodperc­kor kezdődőit. Több heves földlökés kö­vetkezett egymásután. Megállapították, hogy a földrengés albán területen, az ochridai és prespai tavaktól délre mintegy 10—15 kilométernyire volt. Néhány jugoszláv határmenti faluban is érezték a földlökéseket. Romániában, Görögországban és Olaszországban is viharok pusztítanak Hétfőre virradó éjszaka óta Bukarestben megszakítás nélkül havazik. Románia egyéb. részeiből is hóviharokat jelentenek. A görögországi Szálonikiból táviratozzak: A környéken nagy hóvihar dühöng. Négeriázadás Newyorkban Newyork városának Harlem nevű negye­dében laknak á négerek. Többszázezer, szerecsen lakik ott egy tömegben, akik, — mint azt a Kis Újság-megírta — az elmúlt hetekben fellázadtak, raboltak, fosztogattak és pusztítottak. Csak a rend­őrség és katonaság egyesült erejének sikerült helyreállítani a rendet és el­fogni ■ a lázadás vezetőit, akik most bör­tönben várják, hogy mi lesz a sorsuk Fenntartják az osztrák népőrséget Az osztrák népőrség vezére, Starhemberg herceg, Vorarlbergben beszédet mondott, amelynek során kijelentette, hogy vélemé­nye szerint a népőrség t az általános védkötelezettség beveze­tése után sein szerel le. A népőrség — mondotta Starhemberg — csak akkor hajlandó bevonni zászlóit és > visszatérni ’ a polgári életbe, hogyha arra a meggyíBfcdésre jutott, liogv Ausztria belső és külső békéjét sikerült biztosítani. Ez az idő azonban még nem érkezett el és .egyelőre nem tudni, mit hoznak a legközc- Tebbj tietek cs hónapok Diadalünnep a görög forradalom bukásának örömére Görögöt stág [öváraí(i$'jn, Áhénbcn, nagy ünnepségek vannak a forradalom levere- tése óta, a győztes Jrdrnkiny4. tiszteletére. Képünk is egy ilyen ünnepségen készült, amikor <jgy úgynevezett Krzoh-ezrcd ünnepi díszmenetben vonni fel a. kormaim * J? üdvözlésére. A szélvész eltépte a távíró- és táv- beszélővezetébeket, úgyhogy Szaloniki és környéke, valamint Athén között az összeköttetés szünetel. Római távirat szerint az Adrián nagy- vihar tombol, amely emberéletben és anya­giakban tpmérdek kárt okozott • Húsz halászbajónak nyomaveszett, üt­vén ember eltűnt. Valószínű, hogy a hajók elsüllyedtek és a halászok a tengerbe fulladtak. A vihar alatt Velencében szokatlanul erős apály volt, úgyhogy az egész városban és a kikötőben is lehetetlenné vált a hajózás. A tenger szintje másfél métert süllyedt. Nagy vihar dühöng a görög partvidéken és az Egei tengeren is. Nagy klráiypártí népgyölés Bécsben Károly király halálának . évfordulója al­kalmából Becsben vasárnap nagy legitimista népgyűlés volt, amelyen 20 ezer ember vett részt. A népgyülés után a jelenlevők felvo­nultak Jenő főherceg előtt, aki szintén résztvett a gyűlésen. I I ö > r - ^ Y" Kedd, 1935 április 2 ♦ 43-ik éviolJTtm 75-lk szám fg J Független politikai napilap* Főszerkesztő: A por Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 peégő, félévre Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV- Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre aa előfizetésl ár kétszerese m Telefon: 888-10, 888-18,888-19 — Levélcím KIS ÚJSÁG Budapest 4 mmmmmm ARA FILLÉR i mii ■!! mii ~" -----------------­V > , . jr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék