Kis Ujság, 1935. július (48. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám

Kedd, 1935 juStes 2 ^ wtigy ' ^ M , % 48. évfolyam 147. szám |$ pi^^Q FILLÉR ^ELÖ^,ZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGö! ' 11 'sZERKES7TI* pOLmKA| NAP|LAP M-^G'i EDt\ RE 6 PENGŐ, FÉLÉVBE 12 PENGŐ, r rr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: EGÉSZ ÉVBE 24 PENGŐ. ’ I_E\fü8 -I F O BUDAPEST, VI., ABADI UTCA 8. TELEFON: 250-00* KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AR KÉTSZERESE E»K.V#*a LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 02. Darabokra vagdalt holttest a síneken , ­Véres összeütközések J és csendörsortüzek Jugoszláviában Felavatták Zágrábban a vértanú halált halt Itadlics István szobrát Mussolini a cséplőgépnél Nálunk most kezdődött az aratás, de a melegebb éghajlatú Olaszországban már csépelnek. Sabaudia városában maga Mussolini is odáállt a gép mellé és tel­jés három ára hosszat dolgozott ott A sötétség birodalmába, ahol még milliók sínylődnek rabszolga­szíjra fűzve, a kultúra lobogóival, a fejlődés és jólét eszközeivel akar bevo­nulni Olaszország. Ugyanazt akarja ese- lekedni Abesszíniával, amit valamikor az angolok tettek a búrokkal. A dél­afrikai telepesek hősi szabadságharcban buktak el az angolokkal szemben, de most már áldják a sorsot, mert Dél- Afrika a földkerekség egyik legboldo­gabb területe. Itáliát nemcsak ezek az általános emberi szempontok, hanem a jogos önérdek vezeti, amikor helyet keres a földön, hogy negyvenmilliós népének fölöslegét el tudja helyezni. Az olasz nemzet óriási módon szaporodik. Tíz ezrelék a szaporodási arányszáma, ami annyit jelent, hogy évenként min­den ezer olasz lakosra tíz újszülött jut. Egy gyönyörűen virágzó, az emberiség haladásának szempontjából példát mu­tató nép kér tehát helyet a nap alatt és nem csoda, hogy annyi akadályon át a hatalmas Anglia akaratával is szembe- szállva tökélte el, hogyha lehet békésen, de ha kell, a harc eszközeivel hódítja meg Abesszíniát. Afrikának egyetlen területe még a fekete császár biro­dalma, amely gyarmatosítva nincs, ha­nem megmaradt ősi elmaradottságában, szegénységében, pártoskodó kiskirályok örökös villongásától feldúlva. Pedig a földkerekség egyik leggazdagabb terü­lete: hegyei felbecsülhetetlen érckin- eseket rejtenek, földjein mérhetetlen vagyonokat érő kávé, gyapot és déli- gyümölcs terem. Ennek a kincsestárnak csupán egyetlen rövid vasútvonala van, az is a franciák jóvoltából. Városai el­hanyagoltak, útjai járhatatlanok, népe iskolázatlan. Amikor tehát a modern harcászat félelmetes eszközeivel felsze­relt olasz hadsereg ott gyülekezik a rej­telmes afrikai ország kapui e^^^aem pusztulást, nem vérontást^^Mvj^^í I erek. hanem j í | * 1 fcn^líssei I; I Jugoszláviában az új Sztojadinovics- kormány hivatalbalépése óta nagyot fordult az idő kereke. Ezt bizonyítja egyebek közt az a belgrádi hír is, amely azt közli, hogy a Stampa című lapot, amely Jeftics volt miniszterelnöké, vasár­nap elkobozták. Az elkobzásra az adott okot, hogy a lap éles hangon támadta a kormányt, hogy annak tagjai a ki­rály sírját — amint egy képen látható volt nyári ruhákban koszorúzták , meg. M. elkobzás további oka egy cikk volt, amelyben a lap egyrészt élesen támadja a kormányt és burkolva a jugoszláv esz­me elárulásával vádolja meg. A nemzeti elemek az irányváltozás következtében szét vannak verve, a másik oldalról pe­dig offenzívát indítanak ellenük. Ez a helyzet a lap szerint Jugoszláviában számos helyen véres zavargásokra is adott okot. Mint ebből is látható, a bukott kor­mány a legélesebb harcot indította az új, demokratikus kormány ellen, ami­nek már mutatkozik is a hatása. Krsta- tica községben a csendőrség és a lakos­ság között összeütközésre került a sor. Az összeütközésnek .egy halottja, két súlyos és számos könnyebb se­besültje van. A bonja-mihajlováci kerületben is össze­ütközésre került a sor a lakosság és a csendőrség között, amelynek következ­tében többen megsebesültek. Megható ünnepség színhelye volt szombaton délelőtt Zágrábban a pa­rasztotthon kerthelyisége. Wood Mila angol szobrásznő még 1928-ban elkészí­tette a meggyilkolt Radics István élet­nagyságú szobrát, amelyet azonban a diktatúra nem engedett eddig felállí­tani. Radics hozzátartozói és hívei je­lenlétében szombaton leleplezték a szobrot, amely hét éven át egy raktárban feküdt. A leleplezés alkalmával csupán egy, munkás mondott beszédet. A diadalmas ellenzéki vezéreket most ünnepük szőkébb hazájukban. A bos-> nyák mohammedánok vezére, Spahó közlekedésügyi miniszter hivatalos út* ján Szarajevóba érkezett, ahol a lakós-t ság óriási ovációban részesítette. A laibachi eukarisztikus kongresszus són, amelyen a pápai udvart Hlond kari dinális .képviselte és amelyen mintegy százezer ember vett részt, megjelent Korosec, továbbá Vrbanics kereskedeli mi miniszter is. A tömeg Korosecet szűnni nem akaró ünneplésben részesú tette. Borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta apját Bestiális módon elkövetett gyilkosság tartja izgalomban hétfő dél óta a szabolcsmegyei Nagykállö községet. Sándor János 54 éves gazdálkodót bal­tával megölték, fejét a felismerheteUen- ségig szétvagdalták, majd a gyilkos el­menekült. Déli 12 óra tájban a szomszédok fedezték FOLYIK AZ ARATÁS zdödöll az aratás. A: árpái és rozsot nagyrészt már levágták .,t„ ' "vBtf/f/ri/,-. A magyar nép fáradságát idén megjutalmazta az Úristen. az eredményt. Csak olt maradt el az Istenáldás, ahol a jég már — sajnos — icuiatoli jóelőre fel n szörnyű bűncselekményt. Gyanúsnak találták, hogy a szorgalmas, hajnalban kelő ember házának ajtaja még a déli órákban is zárva volt: Amikor a kopogásra nem jelentkezett senki, az ablakon keresztül próbáltak bete­kinteni a gazdálkodó szobájába. Az ablakok be voltak függönyözve, nem lehetett belátni, A szomszédok rosszat sejtettek, mert tudták, hogy a gazdálkodó László nevű 21 éves fiá­val vasárnap este összeveszett. Napirenden voltak apa és fia között a veszekedések, amelyek legtöbbször ab­ból eredtek, hogy a fiatalember állan­dóan zsarolta édesapját pénzért, ame­lyet elivott. Alig vált nap, hogy józanon tért volna haza. A fiatal Sándor László a szomszéd községbe is eljárt inni. Emiatt voltak a veszekedések. Délben azután, amikor Sándor János nem adott magáról éleljelet, a szomszédok feltör­ték a kis falusi ház ajtaját. Az eléjük táruló szörnyű látványtól visszahőköltek. Az 54 éves ember holtan feküdt a kis ház hálószobájában. A padlót hatalmas vértőcsa lepte be. A falakon vérfoltok látszottak. Valaki a csendőrségre rohant és közölte, hogy mi tör­tént Sándor János házában. Az. első percek­ben a gyanú a 21 éves tékozló fiúra terelő­dött, akit azonban mm sikerült megtalálnia Többen jelentkeztek, akik elmondották, liogy Sándor Lászlót reggel hat óra tájban kerékpáron látták. Ez a körülmény is alá­támasztotta a hatóság gyanúját, hogy a tragikus sorsú embert a fia ölte meg. A cséndőrség a kegyeljen gyilkosságról jelen­tést tett a csendörpararicsnokságnak. Ország­szerte körözik az apaggilkos fiút. A fiatal­ember a gyilkosság elkövetése után szürke kabátban és ugyanilyen nadrágban szökött meg, sárga cipőt viselt, 170 centiméter ma­gas, barna, hosszúkás arcú, fekete hajú és fekete nyírott bajusza van az apagyilkosnak, I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék