Kis Ujság, 1935. augusztus (48. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

\ / < -1 35 Aua 1 ‘Csütörtök, 1935 augusztus 1 ■ / O . 48. évfolyam 173. szám ^ FÍLL^R AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, NEGYEDÉVRE B PENGŐ. FELEIRE 12 PENGŐ, egesz evre 24 pengő. KÜLFÖLDRE AZ El OFIZETESI AR KÉTSZERESE SZERKESZTI: LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSED ES KI ADÓHIVATALI BUDAPEST. VI, ARADI UTCA 8. TELEFON: 25»-90« LEVEl-CIMi KIS ÚJSÁG BUDAPEST B2. • •: , . • - • ■ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ ■ -------■-----------------------^----------—■ • •■■■ - " 1 - ­Gc nt üdülései csütörtökre halasztotta Ismeretlen urihölgyhalálugrása Megakadályozott a posta egy családirtást □árverezik a Budapesti Hirlap nyomda-palotáját A Pénzintézeti Központ háromszázezer pengő kikiál­tási áron kalapács alá bocsátja a nagymultu épületet Egy napilap szerda reggeli számában a hirdetések között egészen apró betűk­kel szedett „árverési hirdetmény'1 jelent meg. Ez a hirdetmény szószerint a kö­vetkezőket mondja: Árverési hirdetmény A Pénzintézeti Központ budapesti bej. cég önkéntes árverés alá bocsátja a tulajdonát alkotó, Budapest Székesfőváros Duna-bal- parti részének 13039. számú telekkönyvi be­tétében. A + 1. sorszám 36408. hrszám alatt felvett VIII.. József körút 5. szám alatti ingatlanát az azon lévő háromemeletes ház zal eggütt .100.000, azaz Háromszázezer pengő kikiáltási áron. Az árverés 1035. évi augusztus hó 14. napján dél­előtt 10 órakor a Pénzintézeti Központ, Budapest. IV., Deák Ferenc utca 1. szám, II. emelet 63. ajtószám alatti he­lyiségében a Pénzintézeti Központ kikül­döttének jelenlétében, királyi közjegyző közbejöttével fog megtartatni. Az árverési feltételek a Pénzintézeti Köz­pont fentemlített helyiségében minden hét­köznap 9—2 óráig megtekinthetők. Badaoest, 1935 július 31-én. PÉNZINTÉZETI KÖZPONT A -ok számára, akik a hivatalos nyelv­ben nem nagyon járatosak, aligha nto dja ei < az á.verési hir. cin ény, hogy a magyar sajtó fénykorának egyik legszebb otthonát, a Budapesti Hir­lap háromemeletes újságpalotáját kínálja önkéntes árverésen az árve­rező kalapács alá a Pénzintézeti Központ. Évekkel ezelőtt nagyobb összeget bo­csátott a Budapesti Hirlap rendelkezé­sére a Pénzintézeti Központ és a Rákosi- család tulajdonából hosszú évek után így jutott ennek az intézetnek a tulajdo­nába. A hatalmas épület óriási telken épült és és a palota két utcára nyílik. Egyik frontja a Rökk Szilárd-utca 2, a másik a József-kör út 5. szám. Udvarán ad otthont a fíndapcsti Hirlap rotáció­sokkal, drága gépekkel felszerelt nagy nyomdájának is. Amint az árverési hirdetményből is olvashatni, az újságpalota kikiáltási ára há­romszázezer pengő és az augusztusi árverésen valószínűleg már gazdát is cserél a történelmi és iro­da iomtörténelmi múltú hatalmas épü- letkoniplekszum. Röviddel az árverési hirdetmény köz­zététele után híre terjedt annak, hogy a Stádium nyomdavállalat igazga­tósága elhatározta, hogy az árveré­sen résztvesz és a Józscf-körúti há­romemeletes épületet megvásárolja. rlogy a hírt ellenőrizzük, felkerestük Báthory Huttner Jánost, a Stádium nyomd?vállalat vezérigazgat’l aki a házvásárlással kapcsolatosán e. I." vétke; zőket mondotta írünké1' — Valóban srd van arról, hogy az árve­résen résztvcsziink, de minthogy az árverés nyilvános, természetesen nincs kizárva, hogy' egy nálunk magasabb át ajánlattevő vásá­rolja meg az ingatlant. — Mennyi lehet az az összeg, ameddig a vállalat licitálni hajlandó az árverésen? — érdeklődtünk a Stádium igazgatójánál. — Túlságosan magasnak tartom a három- százezer pengős kikiáltási árat, mert az épü­let ezt az összeget egyáltalán nem éri meg — hangzott a válasz. Báthory-Hütlnér János kijelentette még, hogy a vállalat a háromszázezer pengős kikiáttiísi áron felül nem szán­dékszik licitálni. Közölte továbbá a vál­lalat igazgatója a Kis Újság munkatár­sával, hogy az árverésre kerülő ingatlan Pécsről telefonálja a Kis Újság tudósítója: A pécsi ügyészség szerda délután rejtélyes ha­láleset ügyében rendelte cl a nyamozás meg­indítását. Három nappal ezelőtt Márkus Jó- zsefné huszonnégy éves rábucsépei asszony hirtelen rosszul lett, borzalmas kínok közt fetrengetL Beszállították a sikló,, kórházba, ahol azon­ban nem tudták megállapítani, hogy. mi a baja. A fiatalasszony állapota egyre rosszab­bodott, ezért a pécsi klinikára akarták át vinni. Amikor Márkus Józsefnét a mentő- kocsiba beemelték, meghalt. rendkívül elhanyagolt állapotban van es véleménye szerint mintegy kettőszáz-, ezer pengőbe kerülne a ház renoválása. Ugylátszik azonban, — amint értesü­lünk — nemcsak a Stádium érdeklődik az árverés iránt, hanem sűrűn keresik fel mások is a Pénzintézeti Központ iller tékes osztályát és érdeklődnek az árve­rési feltételek iránt. Augusztus 14-én délelőtt 10 órakor a Pénzintézeti Központ Deák Ferenc-utcai épületében királyi közjegyző előtt tart-, ják meg az árverést. Ekkor fog eldőlni, hogy kinek a birtokába kerül a József- körúti történelmi emlékű ujságpalota. Az ügyészség elrendelte a holttest borulását. Szerdán délután a törvényszéki orvos felbon­colta a gyanús körülmények között elhunyt nő tetemét. A boncolás megdöbbentő eredménnyel végződött. A törvényszéki orvos megál­lapította. hogy az asszony halálát cián- mérgezés okozta. Az a gyanú, hegy bűn­tény történ' A pécsi ügyészség szerdán délután utasította a siklósi csendőrséget,.hogy indítson nyomo­zást Márkus Józsefné halála okának és körül­ményeinek tisztázására. ■""■“PlFniM -------------------­Re jtélyes bűntény áldozata tett egy fiatalasszony

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék