Kis Ujság, 1935. október (48. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

I A • v131 0í!r ' t L4 Y~f{ % 4" Kedd, 1935október 1 f/l/f ,.4>fQ 7^5)4 ■ ’ ^$^0 W u*W*a< »__/xO „11ÍB[ 48. évfolyam 223. szám , £ VA^ — ARA O FILLÉR AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, NEGYEDÉVRE 8 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, EGÉSZ ÉVRE 24 PENGŐ. KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE POSTATAKAKÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: J9.957. SZERKESZTI; LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLiTIKAi NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. VI, ARADI UTCA 8. TELEFON: 250 90* LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 62. ■ * • -« • . y'-.-su­Megfojtotta anyját egy fiatalember gombos GVULft: Magyarország nem uáKoztat eddigi üDinoiitiitáián Gömbös miniszterelnök berlini látó-lseiről. A sajtóban híre járt, hogy gátasával foglalkozik az egész európai _.. , ........................ .............. sa jtó. A francia lapok is részletesen be- Gorabós nunlsitcretaok a kozeljd­számolnak Gömbös berlini megbeszélő-1 vőben Rámába is el akar látogatni. gS§eminiseBft tifr&éraifcg ami ©Sasz- ©rsz&gp és üyszfsrla érdekeivel eiSenkesnékia Londonból jelentik: A Reuter-iroda távirata szerint az olasz nagykövet és az osztrák követ is meglátogatta Gömbös mi­niszterelnököt Berlinben Mindketten azzal a benyomással távoz tak, hogy semmi sem történik, ami akár Olaszország, akár Ausztria érdekeivel ellenkeznék. A Reuter-iroda budapesti távirata behatóan idézi a Pesler Llovd vezércikkét, amely csodálkozását fejezi ki a Gömbös miniszterelnök németországi áljával kapcsolatban felmerült. messzemenő találgatások felett és kiemeli, hogy Benes és Titulescu utazásait természetesnek tekintik s ugyanakkor a magyar minisz­terelnök útjában találnak okot az aggodalomra. A Daily Héráid idézi a Central News berlini táviratát, amely szerint Gömbös és Hitler megbeszélése két óra hosszat tartott. Párizs találgat Vége a gyermek- nyaralSsatáemszk Itt van a ..szeptember vége, elmúlt n nyár. Megjött az utolsó gyermekvonat is, amely a nyaraló gyermekek csoport­ját hozta vissza szüleikhez, akik- izga­tottan várták a pályaudvaron, hízott-e, erősöd,ött-e a nagyváros sápadt gyer­meke A gyeimen Kicserélődött vasárnapra a főváros arcu­lata. A lehajtott fejű, gondokkal terheli arcú járókelők közé sűrű tömegekben ve­gyült el a falu népe. Az égboltról ragyogva tűzött le az őszi napsugár, mintha csak keretet akart volna adni az emberi élet lég-, gyönyörűbb, legfenségesehb tartalmának és értékének — a gyermeknek. A XXVI. Katolikus Nagygyűlés válasz­totta tárgyalásainak központjául a gyerme­ket. A gyermek, akinek megszületésétől a modern kor erkölcsi' mételyével megfertő­zött asszonyok, eltartásától és felnevelésé­től a társadalmi és gazdasági nyomorúság által sújtott apák egyre jobban irtóznak, ezen a napon mégis oda került arra a méltó helyre, amelyen mindenki, akinek erkölcsi ereje a vallásban rejlik, látni kí­vánja. A magyar lelki élet vezetői a felvilágosí­tással és bölcs útmutatással tárták az esendő ember elé a családi élet szentségét, tisztaságát és a gyermekáldás fenségét, va­lamint evangéliumi tanításokban rejlő intő kötelességét. Az áhítat óráinak elmúltával, a lélek mé­lyére raktározzuk el a kapott oktatásokat és utánuk átszűrjük ezeket az agy tisztán­látásán. A lelki vezetők megtették köteles­ségeiket, melynek feladatát rájuk az isteni rendelés hárította. Figyelmünk az ünnep után, anyagi életünk- vezetői felé irányul, akik a mi bizalmunkból vállalták az ország gazdasági életének irányítását. Csak homokba dugott fejjel lehetne meg nem látni a mai kor gyermektől irtózó bű­nének anyagi rúgóit is. Amikor munkára és családalapításra teremtett fiatalok tíz­ezrei állanak munka nélkül, amikor a há­zastársak közül megszámlálhatatlanul so­kan, férj és feleség együttesen, kenyér­kereső munkára vannak utalva, a gyermek számára nincsen sem hely, sem idő. Óriási feladatok várnak a törvényhozásra, amely­nek Igazságot kell tennie a mai igazságta­lan vagyon- és jövcdelemmegoszlásnaU a krisztusi tanokkal teljesen ellenkező hely­zetében. Az ünnep után áhítat perce tiltja ezeknek okait felsorolnunk, de nem hall­gathatjuk el azt a forró óhajtásunkat, hogy az egyházi férfiak maradandó oktatásai ne csak azoknak a szívében verjenek mély gyökeret, akikre a családalapítás feladata hárul. A párizsi lapok is bőven foglalkoz­nak Gömbös utazásával és tudni vélik, hogy rövidesen Rómába is elutazik a magyar miniszterelnök. A Paris Soir római jelentése sze­rint ottani politikai körökben úgy tud­ják, hogy Gömbös már tájékoztatta is erről a szándékáról az olasz politikai köröket és látogatása tárgyában már megállapodás jött létre, anélkül azon­ban, hogy a látogatás időpontját ki­tűzték volna. A lap szerint Rómában azt is híresztelik, hogy Olaszország Magyar | országtól és valószínűleg Lengyelország-1 tói is ígéretet kapott arra, hogy ez a két ország Olaszországnak Genfből való távo­zása esetén szintén otthagyja a Népszövetséget. Állítólag Olaszország hasonló irányban nyomást gyakorol Ausztriára is. A Petit Párisién berlini tudósítója Gömbös miniszterelnök látogatásának politikai jelentőségével foglalkozva a következőket Írja: — Berlini külképviseleti körökben a magyar miniszterelnök berlini láto­gatásával kapcsolatban hangsúlyozzák ' A a német politika szovjetellenes irány­zatát és azt mondják, hogy a látogatás célja szoros együtt­működést létrehozni Berlin és Budapest között valamennyi ke­let- és középeurópai kérdésben. Ugyané külképviseleti körökben va- lószínünek tartják, hogy Gömbös ber­lini utazásáról Mussolinit előzetesen tájékoztatták. Berlinből jelentik: Gömbös Gyula mi­niszterelnök a délelőtt folyamán Mén- gele Ferenc dr. követség! tanácsos tár­saságában felkereste Ribbentrop nagy­követet. A magyar miniszterelnök kísé­retében volt Gritzbach miniszteri taná­csos, Göring porosz miniszterelnök sze­mélyi szárnysegéde. Ugyancsak a délelőtt folyamán Göm­bös miniszterelnök hosszabb látogatást tett Hess Rudolfnál, Hittler helyettesé­nél is. GSmbds Hess Rudolfnál és Ritr&eraíre-p nsgy- fcövsttssál Gömbös miniszterelnök délben meg­látogatta Schacht dr. birodalmi gazda­sági minisztert, a német birodalmi bank elnökét, majd Göbbels dr. birodalmi propagandaügyi miniszternél tett hosz- szabb látogatást. G3mb6s Gyula éfdekes nyilatkozata Párizsból jelentik: Gömbös Gyula minisz­terelnök a Havas-iroda berlini tudósítója előtt nyilatkozva, a következőket jelentette ki mosolyogva: — Mindaz, amit utazásomról beszéllek,­nem egyéb a levegőbe való fecsegésnél. Az a tény, hogy repülőgépen utaztam, még ha rossz időben is, nem elegendő ahhoz, hogy bárki is azt állítsa, hogy légi egyezmény megkötése ■ céljából jöttem Berlinbe. Gömbös miniszterelnök környezetének egyik tagja megismételte Gömbös miniszter­elnök kijelentéseit és arra a kérdésre, hogy valóban szovjetellenes arcvonal van-e készü­lőben, a következőket mondotta: — Magyarország jó viszonyt tart fenn Szovjctoroszországgal. Tizenöt év óta Ma­gyarország politikájának az az alapelve, hogy senkivel és senki ellen nem köt szerződése­ket. Semmi- okunk nincs arra, hogy ezen a politikánkon változtassunk. Azok a katonai szerződések, amelyeket Szó vje [Oroszország Csehországgal és Romániával, megkötött, illetve meg fog kötni, számunkra nem jelen­tik a fennálló helyzet lényeges megváltozását és Gsak Olaszország és Ausztria irányában köt bennünket konzultatív egyezmény. Párizsból jelentik: A Havas-iroda berlini tudósítója .előtt Gömbös miniszterelnök a következőket mondotta: — Berlini látogatásomnak nem volt titok­zatos célja. Államférfiak külföldi látogatásai nem tekinthetők rendkívüli dolognak. Már háromszor jártam ónúLun és gyakran uta­zom Becsbe, 20.000 NÉMET TORN ÁSZIFJÖ ÜNNEPE Drezdában 20.000 ifjú vonult fel a tornászok ünnepén, amelyet „Erő, Egészség“ jelszóval rendezett a Ilitler-ifjiíság szervezete r k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék