Kis Ujság, 1935. november (48. évfolyam, 250-272. szám)

1935-11-01 / 250. szám

fOldalain Budapest Dűnös rejtelmei nagy hadművelet eh Abesszíniában} IJJabb részletek a magyar diák rablógyilkosságáról ' Ötnapos asszony megmagyarázhatatlan tragédiája Az angol-olasz ellentétek nagyobbak mint valaha — November 18-án életbelépnek a megtorló intézkedések — hogy a napóleoni háborúk óta most (hatalma a Földközi-tengeren veszélyben; történik először, hogy Anglia tengeri'van vagy veszélybe kerülhet. ^Csak a Népszövetség keretein belül...« Laval beszéde a genfi szankciós bizottság ülésén Az ünnepnapok alatt nagy események történtek a világpolitikában. Genfben szerdán megkezdődtek a megtorlások felett való tárgyalások és szombaton a 18-as bizottság elhatározta, hogy november 18-án megkezdik a meg­torló rendszabályok életbelépteté­sét. A genfi döntés mindenesetre egy heti újabb haladékot jelent azok részére, akik veszedelmesnek tartják a megtorló intézkedések életbeléptetését, amelyek könnyen veszélybe sodorhatják a világ békéjét. A francia megbizottak mindenben biztosították Angliát arról, hogy teljes egyetértésben jognak eljárni. Laval közölte azonkívül Aloisi báróval azt is, hogy Mussolini legutóbbi javasla­tait Anglia elutasította, minthogy azok Abesszínia számára elfogadhatatlanok. Ugyanakkor azt is közölte, hogy mivel a béketárgyalások számára alapot ta­lálni nem lehet, London, november 2. A Manchester Guardian arról értesül, hogy jelenleg tervezetek állanak tanul­mányozás alatt, amelyeknek értelmében a Földközi-tengeren újabb angol tengerészeti támpontokat létesíte­nek. Arról van szó, hogy a földközi-tengeri hatalmak kölcsönös megegyezést létesí­tenek és ez lehetővé fogja tenni, hogy az angolok és franciák nem tehet­nek ellenjavaslatokat Olaszország­nak. Ugyanekkor bejelentették az angolok azt is, hogy egyetlen hajót nem vonnak vissza a Földközi-tengerről, mert nem találják elegendőnek azt, hogy Olaszor­szág csupán egy hadosztályt vont el Líbiából. Még így is óriási az olasz fö­lény az egyiptomi határon: több mint ötvenezerfőnyi, a modern háború tech­nika minden eszközével felszerelt olasz hadsereg áll ott szemben a háromszor- négyszer kisebb egyiptomi hadsereggel. A londoni megítélés szerint a megegyezés kilátásai az utolsó huszonnégy órában méginkább romlottak, főképpen azoknak a tüntetéseknek a hatása alatt, amelyek Olaszországban folytak le Anglia ellen. Ezeken a tünte­téseken hevesen támadták Angolorszá­got, ami olyan hatást váltott ki London­ban, hogy számolni kell a Szuezi csator­na esetleges elzárásával is. Anglia több tengeri bázissal rendelkez­zék és így hadászati helyzete a Földközi-ten- geren megerősödjék. Egyrészről arról van szó, hogy új tám­pontokat létesítenek, másrészről pedig arról, hogy a régieket megerősítik. Le­hetséges, hogy az új támpontok közül egyeseket idegen területen létesítenek. Mindenre az ad okot, — írja végül a lap Genf, november 2. Az összeegyeztető bizottság ülésén Mada- riaga után Titulescu román külügyminisz­ter szólalt fel és a kisántánt, valamint a balkáni szövetség nevében nyilatkozatot tett, melyben hangoztatta a kisántánt és a balkáni szövetség nevében, hogy meghoz­ták a kért áldozatot, abban a biztos re­ményben, hogy a nemzetközi' közösség tel­jes mértékben méltányolni fogja eljárásu­kat. Titulescu után Komarnicki lengyel meg­bízott annak az őszinte óhajának adott ki­fejezést, hogy a tárgyalások sikerrel jár­nak, de kérte annak leszögezését, hogy az összeegyeztető bizottság senkinek sem ad­hat megbízást arra, hogy a kérdés érdemi részét elrendezze. Ezzel az általános vita véget ért és az összeegyeztető bizottság elfogadta az eléje terjesztett javaslatokat, amelynek értelmé­ben a gazdasági intézkedések november 18-án lépne kéletbe. Az ülésen Laval a következő nyilatkoza­tot tette: — Most, amidőn az összeegyeztető bi­zottság megállapította azt az időpontot, amelyben egyes gazdasági rendszabályok érvénybe lépnek, rá akarok mutatni arra, hogy Franciaország — mint azt itt a Nép- szövetség előtt több ízben kijelentettem —, híven alkalmazza a népszövetségi alapok* mányt. Franciaország alkalmazkodni fog azok­hoz az előírásokhoz, amelyeket az itt képviselt kormányok közösen elhatá­roztak. Azon a napon azonban, amelyen ily nagy* fontosságú határozatot hozunk, rá kell mu* tatnom arra, hogy van egy másik kötelessé­günk is, amely az alapokmány szelleméből következik és ez az, hogy a lehető legqyor* sábban me glcell keresnünk a viszály —■ békés elintézését. A francia és az angol kormány egyetért abban, hogy együttmű­ködésük ezen a téren is érvényesüljön. Ez a kötelesség különösen parancsoló erővel háramlik Franciaországra, amely ez év január 7-én barátsági szerződést írt alá Olaszországgal. Éppen ezért ernyedhetetlen szívóssággal folytatni szándékozom mind­azoknak a tényezőknek a keresését, melyek az esetleges tárgyalás alapjául szolgálhat­nak. Ezért volt az is, hogy már eddig is kezdeményeztem a tárgyalások megkezdé­sét, noha sohasem gondoltam arra, hogy e tárgyalásoknak a Népszövetségen kívül vég­leges alakot adjunk Csak a Népszövetség keretein belül le­let a javaslatokat megvizsgálni és a ha­tározatokat meghozni. Biztos vagyok benne, hogy a Népszövetség megfelel reménységemnek, akik a világon belé helyezik bizalmukat és teljesíteni tudja majd legmagasztosabb és legneme­sebb békehivatását. UI katonai támpontokat létesít Anglia a Földközi tengeren Vasárnap, 1935 november 3 U fe iA _ 48. évfolyam 250. szám ARA lv FILLÉR ^^ .............:........ ^...........;^:';1 ■"1:: 'i^1:I:■::' ..: ■::::::■ ': ': :.:■............. ..::!: ............... AZ ELŐFIZETÉS ÁRA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLII1KAI NAPILAP NEGYF.DÉVRE 6 PENGŐ. FÉLÉVRE 12 PENGŐ, f SZERKESZTI: ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KI ADÓ Hl V ATALi KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE LÉVAI JENŐ BUDAPEST. VI„ ARADI-UTCA 8. TELEFON: 250 90* POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 19.957 LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 62.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék