Kis Ujság, 1935. december (48. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám

Lázas erőfeszítésen a béke megmentésére X 18-as megtorlás! bizottság tárgyalásai­nak december 12-re való elhalasztása bizo­nyos mértékben megkönnyebbülést jelent mindenfelé, ahol félelemmel tekintettek a megtorlások kiterjesztésének siettetése felé. Laval francia miniszterelnöknek nagy munkával sikerült csak elérnie ezt a csekély halasztást — eredetileg ugyanis december 9-re akarták összehívni a bizottságot — általában azonban nem remélnek nagyobb eredményt azoktól a kísérletektől, amelyek­kel Laixií .igyekszik megakadályozni a kő­olajszállítási tilalom elrendelését. Laval azt reméli, hogy 12-ig sikerül majd újabb diplomáciai akciót inditani a viszály békés megoldására. A kőolajszállítási tilalom életbeléptetésé­nek eddig egyetlen akadálya az volt, hogy a nagg amerikai olajtársaságok btzongtatan magatartást tanúsítottak. Most állítólag a washingtoni kormánynak sikerült elérnie, hogy ezek az olajtársaságok hozzájárulnak Roosevelt elnök kívánságához, hogy megszüntessék a kőolajszállítást Olasz­ország felé, Ellentétek az angol kormány tagjai közt a megtorlások kérdésében delmi bizottság tanácskozó bizottságának módosítását és kibővítését határozták el. Az eddigieken kívül a tanácskozó bizottság* nak tagjai lesznek az igazságügy miniszter, közoktatásügyi miniszter, közmunkaügyi és sajtóügyi miniszter, akiknek a bizottság tanácskozásaiban szavazati joguk lesz, to* vábbá Olaszország tábornagyai, főbb ten* gernagyai, a milicia vezérkari főnöke, vala* mint a különböző katonai szervezetek ég előkészítő szervezetek főfelügyelője, akik* nek a bizottságban tanácskozó szerepülő lesz. A legfőbb honvédelmi bizottság titkár* ságát a minisztertanács elnökségének ren* delték alá. Genf a háború befejezését várja a gazdasági szankcióktól Genfben azt remélik, hogg a gazdasági fegyverek hatása igen gyors lesz.' Valószínű­nek tartják azonban, hogy a megtorlások megszigorítására azzal fog felelni az ólasz kormány, hogy kilép a Népszövetségből. Az a hír is járja Genfben, hogy a kőolajon kívül az angol kormány indítványozni fogja még a vas, szén, gyapot, gyapjú, réz és szerszámgépek szállítási tilalmát is és bizonyosra veszik, hogy még karácsony előtt életbeléptetik a kőolajszállítási tilalmat. Az angol lapok egyáltalán nem titkolják, hogy a . legközelebbi napok világpolitikai jelentőségű döntéseket hoznak, amelyektől az európai béke sorsa függ. Az esetben, ha a megtorlások miatt Angolország és Olasz­ország közt viszály támadna, Franciaország feltétlenül ragaszkodni fog a Népszövetség­hez, ami annyit jelent, hogy Angliát fogja támogatni. A francia lapok nem hagynak erre vonatkozólag kétséget és amikor azt hangoztatják, hogy az olajkiviteli tilalmat azért kell életbeléptetni, hogy békét teremt­senek Afrikában, ugyanakkor azt is han­goztatják, hogy ennek a békelépésnek nem lehet az a következménye, hogy Európában keletkezzék háború miatta. Az angol külügyi hivatal azon a vélemé­nyen van, hogy a béke már nincs messze, mivel a megtorlási intézkedések siettetik a háború befejezését. Olaszországban az az általános felfogás, hogy a kőolajkiviteli tilalom elrendelésének célja Olaszország megalázása. Maga a tila­lom — mondják beavatott római körökben — nem lehet végzetes Olaszországra nézve, minthogy ezidőszerint igen nagymennyiségű kőolajjal rendelkezik az ország, amely akár egy évre is biztosítja a háborúnak mostani mederben való folytatását. Az angol kormány hétfőn rendkívüli minisztertanácsot tart, amelyen az Olasz­ország elleni megtorlások kérdését tárgyal­ják. Valószínű, hogy ezen a gyűlésen fog az angol kormány véglegesen állást fog­lalni a kőolajszállítás tervezett megtiltása ügyében. Párizsi hírek szerint az angol kormány kebelében nem tel­jés az egység. Edén a megtorlások szigorítására sarkalja a kormányt, viszont fíaldmin miniszter­elnök és Hoare , külügyminiszter ellenzik Edén terveit. Lényeges javulásnak kell It-kinteni a bé­kés megoldás felé Olaszországnak azt az újabb álláspontját, hogy a kőolajszállítások megtiltását most már nem tekintené ellenséges cseleke­detnek, hanem csupán barátságtalan lépésnek. Ez azt jelenti, hogy Olaszország nem fog a petróleumtilalomra katonai intézkedések­kel válaszolni. Ezt bizonyítja az a római jelentés is, amelyről a Kis Újság már meg­emlékezett, hogy ugyanis Mussolini nem rendelt csapatokat a francia határra és az a cáfolat, amely kijelenti, hogy nem felel meg a valóságnak a Lvbiába való újabb olasz csapatszállítások híre. Kisebb ütközetek az északi fronton Aszmara, november 30. Az északi arcvonalon az első hadtest egyik felderítő légi raját az abessziniai csa­patok heves tűz alá vették. Az olasz had­sereg benszülött osztagai folytatják előre­nyomulásukat a Tcmbien fensíkon. Az egyik hadosztály hátvédjét erős ellenséges osztagok támadták meg, de végül is sikerült az ellenséget vissza­verni. A harc során egy olasz aszkári katona és tíz abessziniai harcos elesett. Az olasz repülőgépek felderítő útjukon az Asangi tó és az Aiub.t Aladzsi között észak iclő menetelő erős ellenséges ' osztagokat ügyeltek meg. Ifjabb olasz hadosztály érkezett a déli frontra London, november 30. Temperleg vezérőrnagy írja a Daily Tele- graplxban: A jelek arra mutatnak, hogy az olaszok Ogadenben támadást Indí­tanak. Grazlanl tábornok folytatni fogja az elő­nyomulást a Fafan-folyó és a Vebbe Sibeli mellékfolyóinak mentén. Gépesített hadosz­lopát valószínűleg a sivatagon át küldi, hogy a Sassabaneba induló egységgel együtt érkezzék meg. Hír szerint Graziani újabb hadosztályt is kapott Olaszországból. Nem foglalkozott az olasz minisztertanács a megtorlások kérdésével Róma, november 30. Az olasz kormány tagjai délelőtt Musso­lini elnökletével minisztertanácsot tartot­tak. A minisztertanácson a legfőbb honvé­'**» Sokkal rendesebbek most a levelei, kisasszony ! X. — Igen Tungsram Duplaspirállámpa mellett dol-gozom. (Kitűnő a tónye a Tu*g»ram Dupla- spiréllámpinak — amellett csekély ez áramfogyasztása. Takarékos ember­nek való lámpa.) a legszebb ajándék I Minden Orion ródlókereskedönél kapható. AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, , FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KKYEDEV.E^.JENGO, JELEVRE 12 PENCÖ, , SZERKESZTI: ^ SrE.KESZTOSPC6SKUDOHIV.TAL. KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AR KÉTSZERESE LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI., ARADI UTCA 8. TELEFON: 250 90* POSTATAKARÉKPÉNZTAKI CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 82. . 3 o ~//j , Vasárnap, 1935 december f JA 48. évfolyam 274. szám ÁRA IV FILLÉR A rádiókészülékei készségesen bemutatja: M^: hangszerguar Készpénz és előnyös részletárak .SSgSSSS® ^ VI., Eodnvcuűcxky-u.39. Tiokuxíct: 'Rókócxi út3Cl Megjelent az összes rádiókészülék és alkatrésztujdonságokat tartalmazó árjegyzékünk! Díjtalanul küldjük!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék