Kis Ujság, 1936. április (49. évfolyam, 76-98. szám)

1936-04-01 / 76. szám

Hitler válasza rövid\ de kedvező Kun Bfla szúria a pénzl Spanyolországban Kábelrobbanás sebesültekkel Egy pesti kereskedő hőstette Borzalmas események játszódtak le ked­den délután az István-út 35. számú bér­palota előtt. Villamoskábel robbanás történt, amely- < nek két sérültje volt, egy munkás, akit életveszélyes sebesüléssel, szállítottak a mentők a kórházba és egy másik férfi, aki segítségére: sietett a .földön szörnyű kínokban fekvő embernek. • Az Elektromos Müvek . munkásai napok óta dolgoznak az István-úton, ahol villa­moskábeleket fektetnek le. Mintegy ■ másfél méter mélységű árokba helyezik ezeket a villanyvezetékeket, amelyeken keresztül szolgáltatják az áramot „a csikágói“ bérhá­zak lakóinak. Délután két óra tájban értek az Elektromos Müvek alkalmazottai az István-út 35. számú bérpalotához. Tíz munkás foglalatoskodott a kábelek lefektet tésénél, amikor egyszer csak hatalmas dörrenés reszkettette meg a levegőt, a következő pillanatban pedig emeletmagasságú láng csapódott fel a kábel vezetékéből. A robbanás zaja pánikot okozott a kör­nyék lakói között, akik nem tudva, hogy mi történt, rémülten rohantak az utcára. A robbanás színhelyének közelében van a Grosz Testvérek cég posztó, szövetés bélés­áru nagykereskedése. ' Innen sietett ki egy .40 év körüli férfi, Grosz Emil kereskedő, aki az első segítséget nyújtotta a kábelrob­banás áldozatának, Ritz Antal 52 éves ká­belszerelőnek. A robbanás erejétől ablakok törtek be. A munkások, akik látták társuknak sze- : encsétlenségét, annyira megrémültek az előttük lejátszódott eseménytől, hogy ha- lottsápadtan, mozdulatlanul, nézték, a tra­gikus sorsú Ritz Antal kínlódását. Senki sem merte megközelíteni. Senki sem volt, aki letépte volna róla lángoló ruháját és ezzel megakadályozta volna azt, hogy a szerencsétlen ember még súlyosabb égési sebeket szenvedjen. Grosz Emil sietett el­sőnek a kábelszerelő segítségére. Többen figyelmeztették, hogy ne nyúljon a lángok­ban álló emberhez, mert esetleg villany­áramütést kaphat. A kereskedő azonban nem vette figye­lembe a tanácsokat és szinte élete fel­áldozásával rohant Ritz Antalhoz, aki­ről egymásután tépte le az olajjal át­itatott égő ruhadarabokat. Az István-úti kereskedő is megsérült. A ruhája lángot fogott, de mielőtt még nagyobb baj érte volna, egymásután dobálta le magáról kabátját és mellényét. Százakra menő tömeg szemlélte azt a küzdelmet, amelyet Grosz Emil folytatott Ritz Antal megmentéséért. Valaki értesítette a ménfőket is, ‘akik néhány perc múlva megérkeztek. Első segélyben részesítették a ' fájdalomtól eltorzültan, kínokban fet- rengő. kábelszerelőt, akit az uzsokiutcai kórházba vittel^ majd bekötözték a keres­kedő sérüléseit, aki kezén, a karján és a lábain szenvedett, első- és másodfokú égési sebeket, de a szeme is megsérült. A men­tők azt az utasítást adták Grosz Emilnek, hogy a közeli Magánalkalmazottak Bizto­sító intézeténél kötöztesse át ismét sebeit. A borzalmas robbanás után hamarosan megérkezett az Elektromos Művek autója is, amelyen egy mérnök jött, hogy meg­állapítsa, i tülájdonképpen mi okozta a kábelrobbanást. ,'Nem folytatták tovább a munkát, mert a kábelszerelők annyira ha­tása alatt állottak az előttük lejátszódott szörnyű eseményeknek, hogy képtelenek voltak újból munkához látni ............. A főkapitányság központi ügyeletének is bejelentették az fstván-úti bérpalota előtt történteket.' A rendőrségről bizottság szál­lott ki a helyszínre, hogy a tanukat'kihall­gassa és azok vallomásából állapítsa meg, tulajdonképen mi okozta a két áldozatot követelő balesetei. A Kis L'jság munkatársa kedden a késő délutáni órákban beszélt Grosz Emil keres­kedővel, aki-a balesetről a kővetkezőke? mondotta:: • • • :v .-. ' : — Az üzletben voltam, amikot robbanást hallottam. Mintha villámlott volna, olyan világosság' töltötte be. az üzletet. Kirohantam az utcára, ahol csak annyit láttam, hogy ;«/-* gatva, segítséget kérve, a földön fetreng egy\ égőruhájú ember és senki sincs, aki segítsen rajta. Hozzásiettem, leszakítottam róla a ruháit] és így aztán sikerült őt megmentenem at­tól , hogy a lángok martalékául essen. Én is megsérültem,- bála- Isten azonban súlyo- sabb sérülést nem szenvedtem. Talán né­hány nap alátt kiheverem ezt a balesetet. Elfoglalták az abesszin aranymezőket az olaszok Mogadiscióból jélentik: A déli hadszín­téren megindult az általános olasz támadás. Januárban az olasz csapatok Doloból ki­indulva Negelliig . négyszáz kilométeres utat tettek meg. Az északi.és déli front után megmozdult most az olaszok keleti frontja is. Több mint negyedévi szünet után keletről is megindult az általános támadás az ország belseje felé. Vasárnap az olaszok elfoglalták az assuai szultánság fővárosát, Sardót. A város elfoglalásának nagy katonai jelentő­sége van, mert innen indulnak ki az Abesz- sziniába vezető nagy karavánutak. Hatvan­fokos hőségben nyomultak elő az olasz csa­patok. de csak úgy tudtak előre jutni; hogy huszonöt olasz repülőgép naponta vizet és élelmiszert szállított utánuk. A Tana-tó irányában az északi fronton tovább jutottak az olaszok. A második hadtest már csak ötven kilométernyire van a tótól. A negyedik hadtest ugyancsak a tó félé nyo­mul előre, másik oldalról. Itt Ruru abesszin tábornok harmincezer* főnyi sereggel áll az olaszok útjában. Ha legyőzték, akkor az ola­szok teljesen hatalmukba kerítették a Nílus valamennyi forrását. Hír szerint ezen a kiaknázatlan területen gazdag aranymezők is vannak. Angol • jelentés szerint Gondar eleste min­den pillanatban várható. Olasz lobogó az ausszai szultáni palotán Az olasz hadvezelőség 169. számú jelentése közli: Csapataink Assabbeilulból kiindulva, 350 kilo. méteres út után .elérték és elfoglalták Szardót,: Aussza- tartományának az Auas folyó mellett fekvő városát. Az ausszai szultán . palotájára! kitűzték az olasz lobogót. A bennszülött lakos­ság nagy örömmel fogadta csapalainkat. A. .vá­ros, elfoglalása megpecsételte az Olaszország ég Aussza közötti viszonyt, amelyet az 1888 de. cember 9-én Adalegulában aláírt szerződés mást rendezett. Az északi hadszíntér nyugati részén csapa­taink március 28-án elfoglalták Adi Remozt, Más egységek folytatják előrenyomulásukat -De-* barektől délre , és elfoglalták Dakuát. Repülőgépeink az arcyonal egész hosszibaat bombavető és felderítő repüléseket végeztek. Halálos építkezési szerencsétlenség a Rákéczi-uton Halálos építkezési szerencsétlenség történt kedden délután a Rákóczi-út 4. számú hat­emeletes bérpalota munkálatainál. Itt dolgo­zott Molnár Imre tizenhatéves napszámos. Talicskával tolta az építkezéshez szükséges téglákat, amikor az egyik állvány meglazult és rázuhant a szerencsétlen fiúra. Molnár Imre eszméletlenül, véresen terült el az állvány deszkái alatt. A munkások, akik- szemtanúi voltak a balesetnek, azon­nal megszabadították súlyos terhétől a tra-. gikus sorsú • napszámost, majd az ölükben vitték le az utcára. Értesítették a mentőket is. akik hamarosan megérkeztek, bekötöz­ték a napszámos: sérüléseit, majd a Rókus- kórházba szállították. Mielőtt még azonban Molnár Imrét megoperálhatták volna, meghalt. Megindult a rendőri nyomozás annak ki­derítésére, hogy hogy. a halálos kimenetelű balesetért kit terhel a felelősség. Fel akarták robbantani az apci bánya mérnökét Az Apcvidéki Kőbánya Rt. telepén, a mérnöki lakás kertjében különös robbanás történt. A lakásban a bánya mérnöke és takarítónője tar­tózkodtak, amikór hirtelen nagyerejű robba­nás rázta meg a levegőt. A légnyomás a mér­nök házának összes ablakát bezúzta és a la­kásban tartózkodó két embert a falhoz dobta. A robbanás után gyujtózsinórral ellátott cs a kőbánya robbantásainál használt praxittöltény hüvelyére bukkantak. Csódálatosképen az ijedt­ségen kívül nem történt bajuk. A esendőrségj szigorú vizsgálatát Indított. 'ér‘ *íi> x fcrr , i.j ■ M A/7 « * Szerda, 1936 április 1 * €% » 49. évfolyam 76. szám . ARA O FILLÉR AZ ELŐFIZETÉS ÁRA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, . iritrrETI eu pni ITIIf AI NAPII Ad NEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, FŐSZERKESZTŐ- fUbbtiLtN rULllllvAI WArlLMP EGÉSZ ÉVRE 24 PENGŐ. t ’ // SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI., ARADI UTCA 8. TELEFÓN: 250-90* POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST #2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék