Kis Ujság, 1936. május (49. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

1 ('t' Ifi Uf 9 T&JZ'&lL, Ma • Rádiómelléklet' ^ára 8 fillér AZ ELŐFIZETÉS ÁRA EGY HÓNAPRA t PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP NEGYEDÉVRE# PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, FŐSZERKESZTŐ: rUbbLILtN rMLIIIILAI KArlLHr EGÉSZ ÉVRE 24 PENGŐ. r /» SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, V!„ ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: 210-90* POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 19.957. * LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. Megnyugtató megoldás a Phönix ügyében "1 i: a szerelmes mit az utolsó találkán Nyíregyházáról telefonálja a Kis Új­ság tudósítója: Borzalmas leletre' Buk­kantak csütörtök reggelre a KisVárda határában fekvő földbirtokon, amely Vécsi Pál tulajdona. Az egyik friss föld- hányásból előbb egy véres férfikabátot, majd egv guzsbakötött holttestet találtak. A fejet három baltacsapás zúzta be, a jobb kéz hiányzott. A csendörség megállapította, hogy a hulla Ritter János 35 éves kisvárdai paprikakereskedővel azonos. A kegyet­len gyilkosság tettesének kézrekeríté- sére azonnal megindították a nyomozást és csütörtökön estére kézrekerültek a gyilkosság tettesei. Rövid idő alatt kiderült a borzalmas kegyetlenség­gel végrehajtott emberölés minden megdöbbentő részlete. Ritter János, aki három gyermek apja volt, már hosszabb idő óta ben­sőséges viszonyt folytatott Matus Já­nos paprikakereskedő feleségével. E miatt Matuséknál napirenden voltak a civakodások. Az elmúlt szombaton is családi perpatvar tört ki a házaspár között. Az asszony váltig tagadta, hogy megcsalta volna urát, de az nem hitt neki, hanem fenyegetően kiáltozta: — Vagy te, vagy ő. de az egyik meg­hal, ha nem bizonyítod be, hogy nem esaitái meg!... Matusné sírva vallotta he erre hűt­lenségét, majd kissé megnyugodott fér­jével és annak István nevű bátyjával borzalmas tervet eszeltek ki. Elhatározták, hogy a szerelmes Rit­ter Jánost elteszik láb alól, hogy ne tudja meg senki szégyenüket Matus Jőnosné azonnal átment a pap­rikakereskedőhöz és sírva mondotta el neki, hogy férje mindent tud. — Szeretnék veled elbeszélgetni, — mondotta az. asszony — gyere ki hol­nap délután háromkor a határba. A feríi meg is Ígérte. Másnap reggel kerékpárján Vásárosnaménvba indul!. Dolghf nem tudta elintézni és sietelt vissza, hogy a megbeszélt találkán ott legyen. Mire odaért, Matuskáhó már várta. Csendesen beszélgettek egymás­sal, leültek az . árok szélére. Egyszerre esik előtűnt, a vetésben rejtőzködő két MaRiská-fivér. Mindkettőnek balta volt a kezében. A kereskedő megijedt. : — Mit tettél velem? .— kérdezte az asszonytól, aki hirtelen paprikászacs­kót rántott elő és annak tartalmát a szeme közé szórta. A két fivér rárobant a paprikakeres­kedőre, akit három baltacsapássat leütöttek. A baltacsapások azonnali halált okoztak. ; A gyilkosok kiforgatták, zsebeit., ame­lyekben 30 pengőt találtak, A holttes tét gúzsba .kötözték, felsegítették. .Mattig János vállára,' aki azt mintegy aO mé­ter távolságra vitte magával. Olt elföl­delték. Matus István azonnal - elmene­kült, míg a házaspár h.iazment laká­sára. A csendőrök oühon fogták el Matus Jánost és feleségét. Házuk udvarán el­ásva megtalállak az áldozat biciklijét. •Mindketten arra hivatkoztak kihallgatá­suk alkalmával,_ hqgy a gyilkosság értelmi szerzője Matus ístván volt. Érdekes vita a közmunkákról a kepviselökázkan Inségmunka, beruházások, a földmunkások súlyos helyzete Csendes, eseménytelen napja volt a képvi­selőháznak. Az ülés elején mindössze három baloldali képviselő tartózkodott az üléste­remben és a jobboldal teljesen üres volt. Az egyik baloldali képviselő — Esztergályos János — ekkor azt ' indítványozta, hogy állapítsák rpeg a Ház tanácskozóképescégét. Kornis Gyula alelnök azonban kijelentette, hogy még a tulajdonképeni tanácskozás nem kezdődött meg és a tanácskozóképesség megállapítását később kell kérni. Erre azon­ban nem került sor, mert időközben a job- oldali képviselők is beszivárogtak. A csütörtöki ülésről különben az alábbi tudósításunk számol be: Karnis Gyula alelnök 4 órakor nyitotta meg a Máz csötörtöfcöi ülését. Harmadszori olvasás­ban is elfogadták a: Országos Földhitelintézet­ről szóló javaslatot. Ezután megkezdték az ..egyes közmunkák költségeinek fedezéséről1 szoló törvényjavas­lat tárgyalását. Zsindely Ferenc előadó ismerteti a javasla­tot, majd az első szónok Farkas István (szociáldemokrata) kifogá­solta. hogy csak a nagybirtokosok részesülnek állami támogatásban, adósságrendezésben és erre a célra az OTI-tartalékok pénzét használ­ják fel, de a munkások, kisiparosok cs kis­kereskedők, akik ezeket az összegeket be­fizettek, nem kapnak semmit. Szükség van tervszerű beruházásokra, fel­veti azonban a kérdést: miért nem hajtja végre n kormány az 1SC10. évi ít-ik törvénycikket, amely számtalan közmunka elvégzését iktatta törvénybe. Végül azt kéri, hogy. a közmunkákat ne inségherekert végez­tessék el. A javaslatot nem fogadja el. Krecsák Richárd (NÉP) F'arkas Istvánnal polemizál, kifejti, hogy a javaslat a közmun­kák pénzügyi alátámasztását jelenti. Örvende­tesnek tartja, hogy már tál vagyunk a válság mélypontján. • Ez a javaslat a költségvetés keretén kívül huszonhétmillió pengőt biztosit közmun­kákra. Ezután a mezőgazdasági szakoktatás fejlesz­tését és a. bekötő utak építését.sürgeti. A javas latot elfogadja. Györki Imre (szociáldemokratát a magyar országi vasutak állapotáról beszél Megálla­pítja, hogy még a fővonalakon is rozogák és piszkosak a kocsik. Nincs mindenkinek módjában szalónkocsin, vagy a LÉL-en utazni. Ezen; állításukat azonban megdöntötte az esti órákban Berkes község határá­ban elfogott Matus. István, akivel azon­nal' szembesítették őket.. Látván; hogy a tagadás nőisem használ, mindent bc­rúUntlgjjj ~ 1 ... Elmondották azt is, hogy szombaton este, röviddel borzalmas tettük el­határozása után kimentek a határba és Ritter sírját előre megásták. Mindhármukat letartóztatták.' Pénte­ken álkísérik, őket a nyíregyházi ügyész­ség fogházába. , Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter: ' Azt a mágyárj ipar ajándékozta a mindenkori minisz­terelnöknek és ezzel munkát adott egész .sereg magyar munkásnak ......... Gy örki Imre: Ne tessék kiprovokálni,, hogy elmondjam, amink részletéit,' hogy miképen történt ez az ajándékozás és hogy milyen mó­don kényszerítették ki- ezt az ajándékozást a magyar iparból. A vasúti tarifák kérdésével fog­lalkozik és a javaslatot nem fogadja el. Újra a Phönix«ügy Czirják Antal (Független Kisgazdapárti) A’ Phönix-iigyet teszi szóvá. Az elnök figyelmezteti, hogy az egyes köz­munkák költségeinek fedezéséről szóló törvény­javaslatnak a Phönix-üggyel semmiféle kap­csolata nincs, tehát erről ne beszéljen. Czirják Antal utal arra, hogy a Phónix,ügyre azért hivatkozik, mert a beruházásokhoz töke szükséges és nem lehet, hogy ilyen súlyos idők­ben a tökét nyugtalanítsák. Nyugalmas állapotot kell teremteni a bizto­sítás terén, A Phönix összeomlása által előidézeti veszélyes atmoszférát nem sza­bad a kormánynak tűrnie. Néni tartja a helyzetét olyannak, hogy a hiúin l ne lehessen pótolni, de ha ez a bi­zonytalanság tovább tárt, ez a bankokra és az egész gazdasági életre ki fog hatni. Ma már mindenki igyekszik biztosítását megváltani. Fabinyi pénzügyminiszter: Nem igyekszik! Czirják Antal; Véget kell vetni a tőke feles­leges idegeskedésének, mert a tőkére mindig szükség* van. A továbbiak során idézi Kozma György főispán szavait a csongrádmcgyei Ín­ségről és kijelenti, hogy amíg. ilyen állapotok vannak, nem' az. a fontos, hogy jó út legyen Budapest és Grác között, hanem az a fontos, hogy ezeken a borzasztó inségállapotokon se­gítsenek. A javaslatot különben elfogadja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék