Kis Ujság, 1936. június (49. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-02 / 126. szám

p 7. Szerda, 1936 |unius 3 , o # 49. évfolyam 126. szám ARA O FILLÉR / llllllllliiillllllllillllllllllliillllllllllMlllllllllllllIlllllilllllllIllilllllliljll ... AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP NEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, FŐSZERKESZTŐ: FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP EGÉSZ ÉVRE 24 PENGŐ. r „ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, Vl„ ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: 250 90* POSTATAKARÉKPÉNZTÁR! CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. Szenzációs ítélet az angol MMsígvetcssei Kapcsolatos biztosítási panama oguéhen Hetek óta óriási izgalomban tartja az an­gol közvéleményt az' a - vád, amelyet a költ­ségvetés egybeállításával kapcsolatban 'emel­tek egyes előkelő politikusok, köztük Thnmas gyarinatügyi miniszter, ellen is, aki az elhangzott gyanúsítások miatt le is mondott és lemondását a király is el­fogadta.; A vád az volt, hogy a költségvetés részletei­ről olyan hírek kerültek idő előtt nyilvános­ságra, hogy azok birtokában egyesek üzleti hasznot szerezhettek maguknak. ■■Jogosulatlan J. H. Thomas London, június 2. Az angol kormány kedden tette közzé hi­vatalosan a költségvetési titok megvizsgálá­sára kiküldött rendkívüli bíróság jelentését. A bíróság a következőket jelenti: — Úgy találjuk, hogy a .folyó évi költség- vetés tekintetében jogosulatlan közlés (umJtithnrized dis- closure) történt J. H. Thomas részéről. Bates űr, ezt az értesülését a maga nye­részkedési céljaira használta fel. Sír A. Búit képviselővel kapcsolatban a bíróság a következőket állapítja meg: — Úgy találjuk, hogy jogosulatlan közlés történt .1. H. Thomas részéről Sir A. Butt képviselő számára a költségvetésre vonat­kozó, értesülésék, tekintetében. Sir A. Bull képviselő ezt az értesülést a maga nyerészkedési céljaira használta ki. A jelentés végső következtetései során ki­jelenti. hogy miután a bíróság tanukként hallgatta meg a minisztériumok magasrangú tisztviselőit: „habozás nélkül elfogadja tanú­vallomásaikat, mind saját maguk, mind alantasaik és általában a polgári közigazga­tásban alkalmazott valamennyi tisztviselő tekintetében.“ Erősíti meggyőződésünket az a tény, bőgj’ nem találtuk a legcsekélyebb bizonyítékot sem, amely arra mutatna, hogy bárki a fent- nevezett osztályba tartozó személyek közül bármikor js összeköttetésben állott azokkal, akik a biztosításokat kötötték és szó sem lehet arról, liogv ilyen forrásból származha­tott volna a titoksértés. — Hasonló megállapítási lehelünk a ka­binéi mintlrn hígjára, J. II. Thomasnak, to­vábbá min<la:oknak a személyeknek kivéte­lével, okik o költségvetésre vonatkozó fetvi- lágosilásokot kaptok, mielőtt a költségvetés tartalmát az alsóház megtudhatta volna. Nincs szó arról, hogy a költségvetési titok Hetekig tartott a vizsgálat, amelynek mindenegyes részlete rendkívüli érdeklődési keltett. • , • , f •. ; . ’ . K járatlan izgalmak közt folyt le ez a parlamenti pör, mert több mint száz éve nem volt példa az angol parlament tör­ténetében hasonló eseményre. \ vizsgálat befejeztével a parlamenti bíró­ság meghozta a határozatot, amely mélyen lesújtó mind Thomas volt gyarmatügyi mi­niszterre, mind pedig több vádlottra nézve. közlés történt részéröl..." ilyen úton szivároghatott volna ki és nem is tartjuk azt lehetőnek. Nézetünk szerint az igazság és a közérdek követeli, hogy idevonatkozó meggyőződésünket a le­hető leghatározottabban hozzuk nyilvá­nosságra. A bíróság megállapításai egyhangúak. .Hauogztatja a bíróság,. hogy megállapítá­sait kizárólag előtte bebizonyított tényekre alapította és mellőzött minden mende­monda-szerű adatot. A költségvetési biztosításokkal kapcsolat­ban a bíróság kimondja, hogy: „eltekintve viszontbiztosításoktól és néhány, aránylag csekély összegű, üzérkedő jellegű biztosítás­tól és a közvetlenül érdekelt személyek — mint a teakereskedők — ügyleteitől, a kötött ügyletek három csoportra oszlanak: 1. Alfréd Bates, vagy az általa befolyásolt személyek ügyletei, 2. Sir A. Butt képivselő ügyletei, 3. \V. C. Atkinsonnak' és fiának, egy ba­rátjának, és bizonyos Jacobs nevű személyi­ségnek ügyletei." Miből vett házat Thomas miniszter Megállapítja ezután a jelentés, hogy a kincstári kancellár ' április 9-én közölte a kabinettel, hogy három pennyvel akarja emelni a jöve­delemadót és növelni akarja a teavá­mokat. J. H. Thomas jelen volt ezen a kabinet­értekezleten majd később Ferringbe utazott és ott tabílkozoll Bales-szcl, ennek a közel­ben levő vidéki otthonában. liusvét heté­ben gyakran együtt voltak. A két személyi­ség már előzőleg is ismételten beszélt Tho­mas házvételi terveiről és az önéletrajz íiása, amelynek tiszteletdíjából törlesztették volna a ház vételárát, még nem kezdődött meg. Húszezer font kifizetése egy önéletrajz kiadói jogaiért, igen nagy összeg és 15.100 font előleg adása biztosíték nélkül nem Üz­letszerű eljárás. Igaz, hogy Bates régi ba­rátja Thomasnak. — Nem látunk összefüggést a 15.100 font előleg fizetése — mondja a bíró­ság — és a költségvetési titok megsér­tésének lehetősége között, legfeljebb abban a tekintetben, hogy ez még szorosabbá tehette köröttük az ösz- szekültetést és a barátságot és ez Thomas!„ Bates lekötelezettjévé tehette. Bates április I4-én délelőtt —. telist a húsvéti ünnepeket követő első üzleti na­pon —, vidéki otthonából Londonba uta­zott és érdeklődött alkuszainál a jövede- delemadó-emelés elleni bizbftítás díjtételei­ről. Thomas egyelőre nem nyilatkozik Megállapítja a bíróság, hogy Bates ügy­védje Bates számlájára fizetett 3100 fontol a jövedelmiadók biztosítása címén. Egy XVcslerton nevű pénzember Evessel folyta­tott megbeszéléséből meggyőződött, hogy a jövedelemadót bárom pennyvel fogják , fel- fcrpelpi, amit. közölj több ügyfelével, .köztük egy ügynökkel, aki 2500 fontos biztosítást kötött. Mások is jelentékeny összegre, bizto­sították magukat. Kijelentette Westerídn, hogy értesülését Evestől kapta, aki viszont J. II. Thomas bizalmas barátjaként szere­péit. Az indokolás szerint Bates nem viselke­dett őszintén a bírósággal szemben. Mind­ezek alapján a bíróság arra a következte­tésre jut, hogy J. H. Thomas megsértette a költségve­tési titkot Bates javára. Sir A. Buti képviselő 1931. óta gyakran kötött iiagyösszegtí biztosításokat. A jövede­lemadó emelése elleni biztosításon 3000 fon­tot nyert. Az általános választások batár­idejére nézve kötött biztosítási nyereségből 6G2 font 9 silling részesedési fizetett ki Thomas akkori miniszternek. Az ezévi költségvetési beszéd napján a kép­viselő meglátogatta a minisztériumban1 Tho- mast, de a bíróság előtt ezt csak akkor em­lítette, amikor ezt maga a bíróság hozta szóba. Thomas volt miniszter, aki a jelentés közzététele . során két fia társaságában az alsóházban tartózkodott, a folyosón kijelen­tette, hogy a jelentésről egyelőre bővebben népi nyilatkozhatik. Vizsgálat indult a Magyar Szülők Szövetsége ellen A Magyar Szülők Szövetsége az egyke el­leni küzdelemmel kapcsolatban különböző címekre postai felhívásokat küldött, ame­lyekhez levelezőlapokat és postátakarék pénztári befizetési lapokat mellékelt és a levelezőlapokért két pengő beküldését kérte. Mivel ilyen adománygyűjtő tevékeny­ségre a szövetség senkitől sem kapott enge­délyt, . a belügyminiszter a szövetség ellen el­járást, illetve vizsgálatot rendelt el. A Magyar Szülök Szövetsége egy Vas- ulcai lakás albérleti irodájában székel. El­nöke Bálint Antal OTl főtanácsos, az ön­kormányzati osztály vezetője. A szövetség alapszabályai rendben vannak, csak a gyűjtés megkezdéséhez szükséges en­gedélyt nem kérték ki. A vizsgálat nemcsak erre, hanem a szö­vetség egyéb ügyeire is ki fog terjedni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék