Kis Ujság, 1936. október (49. évfolyam, 224-250. szám)

1936-10-01 / 224. szám

Titokzatos ciántragédia Egy belvárosi penzióban megölt a cián egy vöiegányi esKUuoie emu FEDÉL Vénasszonyok hosszú ngara után vá­ratlan hideg lepte meg a gyanútlan or­szágot. Északi szél, hideg ólmos esők, a hegyekben hó és fagy. Hiszen tudtuk, hogy a meleg, őszi napsugár ki fog hűlni és hogy napra eső, esőre hó következik, de a természetnek ez a ravasz, hirtelen rohama mindnyájunkat meglepett egy kicsit. És különösen meglepte azokat, akik nem tölthetik fedél alatt ezeket a zord nap o- k a t. Mert ilyenek is vannak. Nem­csak éhezők és rongyosak, de olyanok is, akik négy fal közé. fedél alá se tud­nak bújni eső és szél elől. Ebben a sze­gény magyar hazában a lakástala- n ok a legszegényebbek. Néhány nappal ezelőtt nyilatkozott a belügyminiszter és többek közt kijelen­tette, hogy a vidéken is rendezni fogja a lakáskérdést. Azt hisszük ugyan, hogy a váratlanul betoppant hideg a belügymi­nisztert és munkatársait is meglepte, de biztosra vesszük, hogy a magyar bel- ügyek őre fedél alá fogja juttatni azt a sok-sok vidéki szegény embert, akinek tavasztól őszig a csillagos égbolt volt a takarója. A főváros szegényei ről azon­ban nem beszélt a belügyminiszter. Pe­dig akármennyi kőházat is zsúfoltak össze ezen a nagy Budapesten, mégis akad sok szegény család, akinek nem jut a gyomrába falat és akik köré nem jutnak falak. Rongyokba burkolódzva, deszkákból rögtönzött vityillókban re­megve várják, hogy csoda történik ve­lük, hogy valaki megkönyörül rajtuk, elhelyezi őket. Valaha volt lakásuk, de nem tudtak lakbért fizetni, kitelték őket. Mert ez a jog. És ezek a szegény embe­rek, akiknek legtöbbje családos, sőt sok- gyermekes, a milliós Budapesten, télvíz idején fedél nélkül állanak. Manapság nem az a szegény ember, aki nem akar dolgozni, hanem az, aki nem tud, mert nincs számára mun­ka. Ezeket az elesetteket nem szabad büntetni, nem szabad sorsukra hagyni. Lehetetlen, hogy Budapest külvárosai­ban, üres telkeken deszkabódékban ku­porogjanak öregemberek, kisgyermekek, asszonyok és betegek s az eső azt a né­hány szál bútorukat is tönkretegye, amit eddig sikerült megmenteniük. Nem azért kell őket onnan eltávolítani, hogy a város képén ne essék csorba, hogy Bu­dapest vendégei előtt ki ne táruljon lep­lezetlenül a nyomor. Hanem azért, mert nekünk, kevés magyaroknak, minden magyar testvérünk életére v i győznünk kell é s külön ö- s e n a gyermekekére. Nem fagy­hat meg a fiatal gyümölcsfa, mert öreg korában nem hajt• virágot. Egy régesrégi francia király azt kí­vánta polgárainak, hogy valamennyinek fazekában tyúk főjön vasárnap. Mi azt kívánjuk, a mai magyar embernek: va­lamennyi jusson fedél alá. Ez a kívánság szerényebb, de olyan jo­gos, ami kivétel nélkül mindenkinek kijár. Titokzatos, halálos ciántragédia tör­tént szerda este hét órakor az Irányi- utca 21. számú házban lévő Renaissance panzió személyzeti szobájában. Az egyik volt alkalmazottat, akinek ma kellett volna kilépni szolgálati helyéről, holtan találták. Rejtélyes háttere van ennek a haláleset­nek. Nem lehet tudni, hogy véletlen szerencsétlenség történt-e, vagy pedig öngyilkosságot követett cl a tragikus sorsú alkalmazott. Néhány nappal, ezelőtt a Renaissance- panzió igazgatója az egyik fővárosi ciánozó vállalattal megállapodott, hogy féregmentesítik a szobákat. Kedden dél­után befejeződött a ciánozás. Az ajtó­kat, ablakokat kinyitották, szellőztet­ték. Ennek ellenére sem vették le azo­kat a sárga színű figyelmeztető táblács­kákat, amelyeket ciánozás alkalmával szoktak felragasztani, és amelyen ez a szöveg áll: „Ciánozunk. Életveszélyes a helyi­ségben tartózkodni.44 Kovács József, aki három hónappal ezelőtt lépett be a panzió szolgálatába, szeptember 15-én felmondott azzal, hogy október 1-én kilép, mert 2-ára volt ki­tűzve az esküvője. Kedden délután Ko­vács József el is távozott a panzióból, felvette a fizetését és azzal búcsúzott el, hogy másnap, szerdán szállítja el a holmijait, bőröndjeit. Szerdán délután két óra tájban Ko­vács József jelentkezett is a panzió igaz­gatójánál, akivel közölte, hogy most akarja elvinni az értékeit. Felment a szobájába és azóta nem adott magáról életjelt. Az új alkalmazott este hét óra­kor jeelntkezett. Kijelölték a szobáját, azt, amelyben Kovács József lakott. Az új alkalmazott felvitte csomagjait az ötödik emeletre, be akart menni a kije­lölt szobába, amelyet azonban zárva talált. Kopogott, majd amikor nem kapott választ, arra gondolt, hogy a szobában senki sem tartózkodik. Jelentette, a szobapincérnek, ho"-' nem tudja elfog­lalni a számára kijelölt szobát, mert azt zárva találta. A szoba kulcsa azonban nem volt a portásnál. Valószínűnek lát­szott tehát, hogy valaki mégis benn tar­tózkodik. Dörömbölni kezdtek, majd amikor ez sem használt, feltörték a zárat. Megdöbbentő látvány tárult a belépők elé. Kovács József, aki napok óta bol­dogan készült az esküvőjére, felöl­tözve, holtan feküdt a szoba pam- lagán. Lehetséges, hogy a tragikus sorsú, 24 éves fiatalember pihenni akart, egy órát aludni szándékozott és ezért zárta ma­gára a mérges gázokkal telített szobát. Könnyen lehetséges azonban az is, hogy miután látta a figyelmeztető táblát, amely az életveszélyre hívta fel a figyel­met, öngyikosságot követett cl. Értesítették a mentőket, segíteni azon­ban nem lehetett, mert a panzió volt al­kalmazottja már meghalt. A kedden Trafalgar mellett lefolyt tengeri ütközet, amelyben a felkelők hajói győze­delmeskedtek, azzal az eredménnyel járt, hogy Franco tábornok újabb kétezer embert szállított át Marokkóból Spanvolországba. A kormány hajói be akartak futni Bilbao kikötőjébe, de ez nem sikerült nekik, egy­részt mivel a felkelők repülőgépei bombáz­ták a közeledő hajókat, másrészt pedig, mert elzárták a kikötő torkolatát aknákkal. Bilbao meghódolása rövidesen várható. A nemzetvédelmi Junta Franco táborno­kot a spanyol nemzeti hadsereg főparancs­nokává nevezték ki. A kinevezésről értesítet­ték a külföldi államok kormányát is. Franco tábornok kedden Toledóba érke­zett és az Alcazar belső udvarának romjai között a vár valamennyi védőjének a mellére kitüntetéseket tűzött Beszédet intézett hozzájuk, amelyben kije­lentette, hogy Spanyolország büszke fiaira, A gyüléslilalomról a szociáldemokrata párt illetékes tényezője a következőket mondotta a Kis Újságnak: — A szociáldemokrata párt a teljes gyü­lekezési szabadság álláspontján áll. Azt a nézetet valljuk, hogy jobb, ha a vélemények szabadon kifeje­zésre jutnak, mintha elfojtva, a háttér­ben lappangnak. Az esti órákban rendőri bizottság szállt ki az Irányi-utcai Renaisszance- panzióba, hogy megállapítsák, mi tör-, tént, véletlen baleset, vagy pedig öngyil- kos'ság áldozata lett-e Kovács József. Búcsúlevelet nem találtak, amiből arra következtetnek, lio^y mégis szerencsét­lenség történt. Kovács József holttestét a rendőrség intézkedésére beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe. A nyomozás természetesen tovább folyik annak megállapítására, hogy a szeren­csétlen ember haláláért terhel-e valakit felelősség. akiknek példáját követni fogja az egész spanyol nép. Toledo és Madrid között a felkelők foly­tatják előnyomulásukat Madrid felé. A kor­mánycsapatok rendkívül heves ellenállást tanúsítanak, azonban nem tudják feltartóztatni az előnyomu­lást, úgyhogy a kormánycsapatok rövi­desen visszavonulnak a Madridtól mint­egy tíz kilométernyire levő előre kiépí­tett állásokba. Ezeket az állásokat lázas sietséggel épf< tik ki. Több védelmi vonalat építenek, ame­lyeket fedezékekkel és lövészárkokkal látnak el, továbbá gépfegyver- és tüzérségi állásokkal. Az utakat és hidakat a Madrid felé vezető irányban felrobbantották, hogy Franco tó* bornok motoros hadoszlopai és harcikocsi-' jai ne juthassanak a főváros közelébe. A Keresztény Községi Pártban szerdán este Csilléry András elnöklete alatt értekez­let volt, amelyen közölték, hogy a párt képviselői beszámolóra kértek engedélyt, amelyet meg is kaptak. A beszámoló kere­tében fog a keresztény ifjúság tüntetni a bolsevista gondolat ellen. irrHlnrTiw Nem ludfa megállítani a Kormány a felkelők elő­nyomulását Madrid fele Képviselői beszámoló keretében tűntet az ifjúság a bolsevizmus ellen Csütörtök, 1936 októberi i / 49. évfolyam 224. szám ^ ARA O FILLÉR lllillllllllllllili™^ AZ ELŐFIZETÉS ÁRA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, _ „ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP HEGYmCVRE ,, PK<OÖ. EÉLÉVKE „ PENGŐ. , FŐSZERKESZTŐ, ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDBE AZ ELŐFIZETÉSI AU KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. TELEFON: 1-207 2* POSTATAKARÉKPÉNZTÁR! CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST *2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék