Kis Ujság, 1936. november (49. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

Meghalt a becsület mezején Lángban álló világrészekben és robbanó anyaggal telített országtájakon emberek tíz­ezrei balnak meg és embermilliók állanak készen, hogy egyetlen intésre feláldozzák életüket. • - • Mialatt a világ szeme tomboló és készülő veszedelmek (elé mered, rettegő aggódással, féltve az emberiség jövőjét és kultúráját, a féltő szeretet és megrettenés mellett alig jut egy-egy könnycsepp azoknak, akik hősi kötelességteljesítés közben feláldozzák éle­tüket, sokan az eszméért, sokan pedig anél­kül, hogy tudnák miért. A halál e bőséges szüretében és - készülő buja magvetésében a mi tekintetünk egy percre meg kell, hogy álljon ■ egy hős­nek a sírjánál, akt a hétköznapi élet szürke katonája volt, aki' dolgo­zott, hogy magának és hozzátartozóinak a mindennapit előteremthesse és habozás nélkül meg tudott halni, hogy halálával megmentse ember- társainak életét. A tatai mozigépész meghalt és áldozatul dobott életével emberek százait adta vissza a családnak ,a napi élet küzdé­seinek és az ünnepnapok ritka örömeinek. Minden nemzet nyilvántartja íiait, akik népüknek és fajtájuknak dicsőséget szerez­tek, harctéren, a kultúra rögös és újonnan vágott útjain, tudományban, művészetben, sportban minden ország büszkén hivalkodik a maga kitűnőségeivel. Nekünk magyarok­nak e téren is minden okunk megvan a büszkeségre. Katonáink, tudósaink és mű­vészeink mindig az élen haladnak a nem­zetek versenyében, de úgy érezzük, hogy a magyar dicsőség és kötelesség­tudás örökzöldje bő 1 font ko­szorúkban díszes hely illeti meg azt az egyszerű munkás­embert, aki hősi helytállásá­val meggondolás nélkül még­ha I f a polgár küzdőterén, a hét­köznapi munkája közben. Edenkraut Béla. a tatai mozigépész a magyar életnek nem egy kivételes és ritka példánya, hanem típusa e föld szü­lötteinek, akik dolgoznak és ha kell. meg­halnak, mert két karjuk e rején kívül nagy az ő szivüknek ereje i s. Talán közvetlenül a halála pillanatában az ő szemében Is feltűnt egy pillanatra az özveggyé váló asszony, az árvaságra jutó gyermek kedves arca. de a következő perc­ben felrémlett lelki szemei előtt egy borzal­mas tömegkatasztrófa kibontakozó szörnyű­sége. Talán megmenthette volna a saját életét, de ezzel másik százakét döntötte volna az elkerülhetetlen pusztulásba. Edenkraut gépész nem habozott és meggondolás nélkül vállalta a hősök és vér­tanuk mártíriumát: meghalt a munka és a becsület mezején. Az áldott anyaföldre, amely magábazárja az elhalt hős porhüvelyét, a hálás kegyelet és megemlékezés könnyei hullanak. Nem kételkedünk abban, hogy a megmentettek százai a kegyeleten és emlékezésen túl is tudni fogják kötelességüket annak a csa­ládja iráni, aki hűséges katona módjára fel­áldozta munkás életét, családja kenyerét és nyugalmát, a békés otthon melegségét másokért, az idegen, alig ismert ember- testvérekért. A szerencsétlenül járt mozigépésznek ki­jár a bősöket megillető tiszteletadás, hátra­maradottjainak a hősök családjáról való gondoskodás kötelezettsége. . . , . Világesemény: Mussolini állás- foglalása a magyar revízió mellett! Három halott Hegyomlús eltemetett egy házat lakúival Ozoráról jelenti a- Kis Újság tudó­sítója: A napok óta tartó esőzések követ1 keztében országszerte számos szeren­csétlenség történt. Több felöl, házomlást, valamint. különböző baleseteket jelente­nek. Az esőzések következtében történt szerencsétlenségek sorából kiemelkedik az a megdöbbentő eset. amely hétfőn történt a tolnamegyei Ozora községben. A nagy víztömegtől meglazult a hegy oldal leszakadt és eltemetett égy házat. Három halottja és egy élet- veszélyes sebesültje van a szörnyű tragédiának. A tamási járásnak egyik jelentős köz­sége Ozora, amely mellett a Sió folyik. Az utóbbi napokban óriási csapadék- mennyiség : zúdult: a községre. Ozorán a Döbröntei-hegy lábánál házsor húzódik, itt történt a megdöbbentő szerencsétlen­ség hétfőn. .4 közelben lakók, egyszerre csak óriási dörejre lettek figyelmesek, riadtan fordultak a hang irányába és akkor látták, hogy a hegyoldal hatalmas része lezuhant és eltemetett egy házat. Az asszonyok, gyermekek kétségbeeset­ten kiáltoztak segítségért, , csakhamar számos férfi is megjelent a helyszínen. Értesítették a községi elöljáróságot, a csendőrséget. Azonnal jelentették a sze­rencsétlenséget a szekszárdi királyi ügyészségnek is. Önkéntes munkássereg látott a leom­lott földtömeg eltávolításához. Szakem­berek megállapították, hogy a Döbrön- tei-hegyről a többnapos cső következ­tében . mintegy ötszáz tonna súlyú földtö­meg mállótt le. Ez a hatalmas föld­réteg rombadöntötte és teljesen be­temette Blúzsoyits testvérek lakó­házát. Egymás után emelik ki az összezúzott testű áldozatokat Szivettépő jelenetek játszódtak le a katasztrófa színhelyén. Ismerősök, ro­konok ja jy eszékelve, kezüket tördelve futkároztak az utcán. ; ’ — Úgy tudom, otthon volt az egész család, hiszen éppen ebédelhettek, — mondotta egyik rokon. — Legalább nyolc halottja van a hegyomlásnak. Eny- nyien voltak a házban ... Közben teljes erővel folyt már a föld­tömeg eltakarítása. Félóránként váltot­ták egymást a munkáscsoportok. A sze­rencsétlenség időpontjától számított két .óra múlva már eljutottak az épület rom­jaihoz. A munkásosztag vezetője egy­szerre csak felkiáltott: i : __ Emberi kéz látszik ki a kövek kö­zül! .. . Vigyázzunk a csákánymunká­val! " . ' Óvatosan kezdtek dolgozni a megje­lölt helyen az emberek. A katasztrófa szörnyű részletei most ’ már nemsokára teljesen kibontakoztak. Egymásután került ki a romok alól összeroncsolt testtel négy sze­mély. Huszár Sándorné, született Blázsovits Mária, aki a begy omlás pillanatában a konyhában tartóz­kodott, már halott volt, mikor rá­akadtak. Ugyancsak életét vesztette a tragikus sorsú anya két gyer­meke is. Legutoljára a férjet ásták ki a föld­tömeg és a ház romjai alól. A szerencsét­len ember számos sebből vérzett. A köz­ségi orvos megállapította, hogy Huszár állapota életveszélyes, életbenmaradásá- hqz kevés a remény. A családfőt a szek­szárdi Horthy Miklós kórházba szállítót - ták. Egyelőre csak a lakóházat szabadítot­ták fel a rázuhant kőtömegtől és ho­mokrétegtől, a gazdasági épületek egy- része még be van telhetve. Nem lehetet­len, hogy más áldozatot is rejt maga alatt a leszakadt földtömeg. A község elöljárósága attól tart. hogy a hegyomlás megismétlődhetik. Éppen ezért elrendelték, hogy azokat a házakat. amelyek a tragikus sorsú család ingatlanának közelében állanak, ürítsék ki. A községben nagy megdöbbenést és részvétet keltett a szerencsétlenség, mely három halottat és egy életveszélye# se­besültet követelt áldozatul. Mindenki rettegve várja, nem mozdul-e meg ismét a föld, amely a tragédiát okozta. Édesanyja sírján a györszigeti temetőben agyonlőtte magát egy budapesti Kereskedő Győrből telefonálja a Kis Újság tudósítója; Hétfőn délután elegáns férti jelent meg a győr- szlgeti temető egyik sírjánál, aki rövid ottar- tózkodás után agyonlőtte magát. A sírhoz roha­nók má rnem tudtak rajta segíteni. Megállapí­tották, hogy az öngyilkos FÍseher Sándor 30 éves kereskedősegéd, aki Budapesten a bálvány utcában lakik. Kezében búcsúlevelet szoronga tolt, amelyben megírja, hagy azért halt meg édesanyja sírján, mert bánata és áUástalaiisága miatt nem tudott tovább élni Borotvával átvágta nyakát egy ötgyermekes bányász Kerekes József . tatai bányász régóta rosszul élt feleségével. ; Kerekes, akinek öt gyermeke van, emiatt sokat' húsúit-és az utóbbi időben Írásnak adta magát. • ~ Hétfőn réggel ‘ egyik gyernfeks benyitott a konyhába, ahol megrémülve látta, hogy apja vértócsában fekszik a, főidőn. Sikoltozására megjelentek a szomszédok, akik mentőket hív- tak, azok azonban csak. a beállott halált tud­ták megállapítani. A szerencsétlen bányász be- retvával teljésen átvágta a nyakát és elvérzett. * jf mNÓV.-2/ j f y ' r y Kedd, 1936 november 3 ■' q 49. évfolyam 251. szám ARA M FILLÉR in mm SSShSSmpw jfiji Baj A IShHBÍB ^ AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP « pS " , FŐSZERKESZTŐ: ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KUDömmAL, KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁK KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VL, ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: t-207-2# POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 19.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST #2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék