Kis Ujság, 1936. december (49. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

Hiuatalos jelentés Horthy Kormányzó bocsi utiaroi l)j Szent Bertalan­éjszaka Az erdélyi magyarság gyötrelmeinek szörnyű tömegét tárta fel a bukaresti parlament elé W i 11 e r József dr. ma­gyarpárti képviselő. Felsorolta, miképen pusztítják tervszerűen a románok az er­délyi magyarságot, hogyan veszik el ke­nyerét, mint dobják ki állásaikból, mi­ként nyomorítják meg az egyházakat és az iskolákat, mint fojtja meg a cenzúra a magyar újságokat: beszédének legszo­morúbb része az volt, amikor felolvasta a Székelyudvarhelyen megjelenő román lap egyik vezércikkét, amely szó szerint a következőket mondja: — Ha Mussolini ki akarja szabadítani a maevarokat a román iga alól, innen mi is segítségére megyünk: rende- z un k majd egy új Szent Berta- lan-éjszakát, amely után jö­hetnek az olaszok, hogy ös sze­szednek a magyar tetemeket Erdély földjén. Ezzel a mi magyarjaink megszabadulnak a rabszolgaságból, mi meg egy problémától, amely a n n y i zavart okoz. És a román képviselőházban nem akad egyetlen hang sem, amely felháborodott volna azon a cikken, amely a magyarsá­got legyilkolással, tömegmészárlással fe­nyegeti. Évszázadok hosszú során át éltek Er­délyben a románok a magyarok uralma alatt. Beengedtük őket, tápláltuk, sza­badságot adtunk nekik. Élhettek nyel­vükkel és vallásukkal szabadon: a ma­gyar türelemnek nem volt határa. Gondoskodtunk arról, hogy saját anyanyelvükön tanulhassanak, azt fejleszthessék, iskoláikat gyarapíthassák, lelkészeik megélhessenek a magyar ál­lam jóvoltából. Bennünket az egész vi­lág azzal a jelzővel illet, hogy „1 ova- g i a s a k“ vagyunk. Megszokott frázis a o v a g i a s“ magyar népről beszélni és hogy mennyire így van ez, azt leg­utóbb Mussolini, Viktor Emá- n u e 1 király és M i k 1 a s osztrák elnök szavai is bizonyítják, akik beszédeik­ben állandóan ezt a jelzőt használták a magyarsággal kapcsolatban. Lehetséges-e, hogy évszázadok hosszú során át azért élhettek nyugodtan és háboríttatlanul a románok, mert mi lovagiasak vagyunk? Nem. Nem lovagiasság vezetett ben­nünket akkor, amikor tiszteletben tar­tottuk nemzetiségeink nyelvét, vallását és kultúráját, hanem a józanság, a b c c s ü 1 e t, a t i s z t e s s é g. Az a jó­zansági az a becsület és az a tisztesség, amely sajátunk, amely azonban úgy lát­szik ismertlen fogalom Romá­niában. Nem kívánunk tőlük lova­giasságot. Nem is kívánhatunk. De Európa nevében, az emberiség nevében igenis megkövetelhetjük, hogy ha már nem hálásak az elmúlt évszáza­dokért, legalább tiszteljék az élethez való jogát az erdélyi magyaroknak. Európának meg kell hallania azt, amit W i 11 e r képviselő mondott el a buka­resti parlamentben. Meg kell hallania és tudomásul kell vennie, hogy Romániá­ban a magyarok élete — rongy. Hogy van Európában egy „k u 11 ú r n é p“, ahol nyugodtan és becsülettel szabad t ö m eggyi1kosságra us-z í t a n i a kisebbségek ellen, ha az a kisebbség — magyar. Becs, november 30. A kormányzó második bécsi napjának egész dél előtt jét a katonai díszszemle töl­tötte ki. • Hétfőn már a kora reggeli órákban el­indultak laktanyáikból a. bécsi hely­őrség csapatai, hogy felvonuljanak a Ringrc és az úgynevezett Ferenc József- partra, ahol óriási körben sorakoztak - feh háttal a Hofburgnak és a városházának. Az úttest másik felit az érdeklődő közönség sokezer főnyi tömege , foglalta el. A dísz­páholyt a Burg külső kapujával szemben, a Ringen állították fel. A csapatok tábori dísz­ben, acélsisakjukon tölgyfalevéllel vonul­tak ki. A csapatok felállása a következő volt. A parlamenttől a városházáig terjedő út­szakaszon a második és harmadik gyalog­ezred állott, a városháza előtti téren a nehéz tüzérség traktorokkal vontatott hosszúcsövű ágyúi állottak, míg a Schottenringen a 4. és 5. gyalogezred sorakozott fel A Ferenc Jó- zsef-parton a 15. gyalogezred következett, majd a különböző távíróosztagok kerültek sorra. A Stubenringen a könnyű tüzérség 1. és 2. ezrede állott, mellettük, a honvé­delmi minisztérium épületével szemben az első dragonyosezred következett, míg a Stadtpark mentén a harctkocsi-zdszló- alj, majd a Scbwarzenberg-tércn a kü­lönböző gépesített vadászzászlóaljak, az úgy nevezett „gyors hadosztály** osztagai állottak, végül a légvédelmi csapatok és a repülőosztagok zárták be a kört. Meghatározott távolságban a különböző ka­tonai zenekarok foglaltak helyet. A kivonult csapatok parancsnoka Haselmagr tábornok, Bécs városparancsnoka .volt A gyalogezre­dek Bornemann ezredes, dandárparancsnok, a gépesített csapatok Hubiczky tábornok, a lovascsapatok pedig Janus ezredes, dandár­parancsnok vezetése alatt állottak. A kivo­nuló csapatok mintegy tizenötezer főből állottak.’ ’ . t Megkezdődik a katonai: díszszemle A díszszemle délelőtt tíz órakor kezdődött meg. Siümpfl tábornok, aki a kormányzó mellé díszkísérőül van beosztva, az Imperial- szállóbó! gépkocsin kísérte el a kormányzót a díszpáholyig. A díszpáholy mellett felötlött katonai zenekarok a •Himnuszt játszották, a kürtös pedig a diszindnlót fújta. Ugyanekkor érkezett meg Miklós osztrák szövetségi elnök. A két államfőt a katonai méltóságok fogadták. A kormányzó ezután újból gépkocsira szállt. Mellette Miklós elnök foglalt helyet. A következő gépkocsikon ültek: Darányi Kálmán miniszterelnök, Schusehnigg kan­cellár, Kánya Kálmán külügyminiszter, Schmidt Guidó külügyi államtitkár, Rudiíay Lajos bécsi magyar követ, Vértesy Sándor, a kabinetiroda főnöke, Búbét Ottó, Miklós elnök kabinetirodájának vezetője', Kubena vezérőrnagy,. Stümpfl vezérőrnagy, Haselmayr tábornok, városparancsnok, Veress Lajos vezérkari ezredes, katonai attasé, Bertl ezre­des, Schusehnigg kancellár és honvédelmi miniszter szárnysegéde és még több magas­rangú katonatiszt. A gépkocsik a parlament irányában in­dultak el, hogy a kormányzó az órási kprön végighaladva, megszemlélje a csapatokat. Araikor a kormányzó gépkocsija köze­ledett, az egyes csapatok parancsnokai „Vigyázz**-! vezényeltek s a csapatok tisztelegtek a kormányzó előtt. A közönség mindehütt lelkes ovációban ré­szesítette a gépkocsin elhaladó kormányzói. A hatalmas méretű díszszemle mintegy félóra hosszat tartott. A díszszemle után Horthy Miklós kormányzó és Miklas szö­vetségi elnök visszatért a díszpáholyba. | ahova ekkor már megérkezett a kormányzó 1 felesége is. A díszpáholyban, helyet- foglal­tak a magyar és osztrák államférfiak fele­ségűkkel és a kíséret tagjaival, valamint a diplomáciai kar a katonai attasék és niás előkelőségek társaságában. Zászlóerdő a Ringstrassen Horthy Miklós kormányzó a rossz idő­járás ellenére is programszerűen megszem­lélte a bécsi helyőrség kivonult csapatait. Bár erősen havazott, a közönség nagy tö­megben szegélyezte az utat mindenütt, amerre a kormányzó elvonult és lelkesen ünnepelte a magyar államfőt A Hazafiúi Arcvonal minden egyes csoportja zászlós küldöttséggel képviseltette magát és a Ring- Strassen 500 méternyi útvonalon ezprnyi zászló sorakozatt egymás mellé, a zászlóerdő nagyszabású látványt nyújtott. A küldöttségek a legutóbb hivatalosan meg­változtatott állami zászlóval vonultak ki. A zászlórudakat aranyos mankóskeresztek dí­szítik és a piros-fehér színek mellett a Heirn- wehr érdemeinek elismeréséül zöld csík dí­szíti a zászlókat. A havas város képe. csak fokozta és érdekesebbé tette a csapatsze.mle külső hatását. Féltizenegy óra tájban a havazás fokozó­dott és erős szél csapkodta a havat. A havas, sikos talaj lehetetlenné tette a csapatok szá-- mára a díszszemle folytatását. Horthy Mik­lós, kormányzó Miklas elnökkel és a kísé­rettel a bécsi Burg úgynevezett Amália- szárnyához hajtatott, ahol a kormányzód a testőrzászlóalj ünnepé­lyesen fogadta. Ebben az épületrészben helyezték el a testőrzászlóaljat és a tiszti étkezdében Schuschpigg kancellár megvendégelte az ál­lamfőket és az előkelőségeket. Eközben a helyőrség csapatai az előre megállapított sorrendben, zenekarral, de csak rendes lé­pésbén elvonultak és visszatérlek laktanyá­jukba.' ' ’ 1 Horthy Miklós kormányzó és Miklas el­nök a kísérettel a testőrzászlöaij palotájá­ból a Neue Bufgban elhelyezett fegyver- múzeumba ment és megtekintette a fegy­vergyűjteményt. Darányi és Kánya a Dollfuss-emlék- templomban Darányi Kálmán miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter hétfőn délben a Dollfuss-emléktemplomban koszorút helyezett el Dollfuss koporsóján, A koszorú magyar ft I * /7/ ' m é l I ll|rty Kedd, 1936 december 1 . 0 49. évfolyam 275. sxám ARA O FILLÉR anSHNHHHHMe ^ AZ ELŐFIZETÉS ABa EGY HÓNAPBA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP *EGY™,RL;,rS S. ” PEWÖ' , FÖSZEBKESZTÖ: „ : ", «,«**«*» » EUPÖmUTAU KÜLFÖLDBE AZ ELŐFIZETÉSI AB KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VL. ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: 1-2072# POSTATAKARÉKPÉNZTÁR! CSEKKSZÁMLA: I9.957. LEVÉLCÍM! KIS EJSAG, BUDAPEST ti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék