Kis Ujság, 1937. február (50. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

60. évfolyam 26. szám ÜNNEPI SZÁM ARA 10 FILLÉR JffV^ |'AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, NEGYEDÉVRE • PENGŐ. FEIXVRE 12 PENGŐ, EGKSZ EVRE 24 PENGŐ KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AH KÉTSZERESE. ' POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 18.957. FŐSZERKESZTŐ: LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL! BUDAPEST. VI, ARADI UTCA 8. TELEFON; 1-207-28 LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. Politikai szenzációk: 1. Darányi miniszterelnök kihallgatása a kormányzónál 2. Kozma belügyminiszter felmentése szerdán megtörténik 3. Bethlen István grófuj választójogi tervezete 4. Darányi Kálmán a nemzeti egységről? Ivády Béla a NEP-szervezésről járó! hivatalos Jelentést adtak ki, amely i mányzafi is politikai kérdésekről tett előler- közli, hogy Darányi Kálmán az időszerű kor-1 jesztést az áilamtőnek. Befejezett tény: Kozma belügyminiszter még e héten távozik állásából Rendkívül mozgalmas és érdekes napja volt hétfőn a magyar belpolitikának. Dél­előtt Darányi - Kálmán jninisztcrelnök hosz- szabb megbeszélést folytatott Röder Vilmos honvédelmi miniszterrel, azután megláto­gatta várbeli palotájában József királyi her­ceget. Politikai körökben a miniszterelnök látogatásának bizonyos jelentőséget tulaj­donítanak, rámutatnak árra, hogy Darányi Kálmánnak József főhercegnél tett látoga­tása nem csupán udvariassági tény, hanem annak hátterében politikai kérdések is meg­húzódnak. Délután azután sor került a miniszter­elnöknek általános érdeklődéssel várt kormányzói kihallgatására. öt óra után előállt a miniszterelnök RR 100 rendszámú autója és Darányi Kálmán miniszterelnök a királyi palotába hajtatott. A kormányzó dolgozószobájában fogadta a kormányelnököt és zárt ajtók mögött, pontban félhatkor megkezdődött a nagy fon­tosságú audiencia. A miniszterelnök kormányzói audienciája pontban negyedhétkor ért vég^t. Néhány, perccel később Darányi Kálmán autója be­futott a miniszterelnökség' boltíves kapuja alá. A miniszterelnök feltűnően jókedvűnek és megelégedettnek látszott. A Kis Újság munkatársa megkérdezte tőle, hogy a kedd reggeli hivatalos lap közli-e a belügyminisz­ter felmentéséti A miniszterelnök így válaszolt: — .4 kedd reggeli hivatalos lap nem közöl semmit. Szerdán este majd többel tudok mondani. Többet Darányi Kálmán nem mondott, dolgozószobájába ment és magához kérette a miniszterelnökség sajtóosztályának vezető­jét, Rákó'czy Imre miniszteri tanácsost A miniszterelnök kormányzói esdiendá­A magyar sajtóban : elsőnek a Kis Újság jelentette hiteles információk alapján, hogy Kozma Miklós belügyminiszter lemondása befejezett ténynek tekinthető. ■ Ismeretesek azok a sorozatos támadások, amelyek a Független Kisgazdapárt • részéről a belügy­minisztert érték. Ezeket a támadásokat Klein Antal indította meg és Eckhardt Tibor foly­tatta. Decemberben indította meg a Függet­len Kisgazdapárt a harcot Kozma Miklós ellen és ez a harc' akkor éleződött leginkább ki. amikor a miniszterelnök Ausztriában töl­tötte karácsonyi szabadságát. Darányi Káimán hazaérkezése után — január 18-án — kétórás tanácskozást foly­tatott Eckhardt Tiborral. A tanácskozást követő napon a Kis Újság megírta, hogy a Független Kisgazdapárt beszünteti támadá­sait a belügyminiszter ellen. Ebből a. tényből már látni lehetett, hogy kompromisszum jött létre. / \ A kompromisszum könnyen volt köt­hető, mert Kozma Miklós kijelentette, hogy távozik a belügyminiszteri szék­ből. Amikor azután a múlt hét szerdáján a képviselöház állandó összeférhetetlenségi bi­zottsága elutasította a belügyminiszternek önmaga ellen tett bejelentését s ezzel a bel­ügyminiszter valamennyi függőben lévő ügyé elintézést nyert. Kozma kijelentette barátai körében a képviselőház éttermében, hogy le­mondását befejezett ténynek lehet tekinteni. Minden ellenkező hírrel szemben Koznej belügyminiszter lemondását elsöizbert ti múlt hét csütörtökén közölte Darányi Kálmán miniszterelnökkel. A miniszterelnök — mi­után látta, hogy nem tudja Kozmát elhatá­rozásának megmászására bírni — arra kérte a belügyminiszterthogy legalább az aján­lási rendszer reformjáról szóló törvényjavas­lat tárgyalásának befejezését várja be. A belügyminiszter ezzel kapcsolatban nem lett ígéretet a miniszterelnöknek, hanem ki­jelentette, hogy a kérdés felett gondolkozni fog. A múlt hét péntekén került azután sor Kozma kormányzói kihallgatására és ezen a kihallgatásén jelentette be a bel­ügyminiszter elhatározását az államfő­nek. Horthy kormányzó Kozmának már több­ízben felajánlott lemondását eddig nem fo­gadta el. pénteken azonban a belügyminisz­ter indokai alapján hozzájárult a belügy­miniszter távozásához. Szombaton .még különböző közvetítő tár­gyalások folytak, azonban — mint azt je­lentettük — a belügyminiszter hajlítbátat- lan maradt. Kozma lemondásával a Darányi-kormány eddigi politikájában nem áll be változás. A belügyi tárcát átmenetileg Darányi Kálmán miniszterelnök sajátraagának tartja meg és néhány hónap múlva sor Kerül az új belügyminiszter kinevezésére. Ügy a kor­mánypárton, mint az ellenzéken belügy­miniszternek legszívesebben Mikecz Ödön df belügyi államtitkárt látnák. Mikecznck az, utóbbi időben már több fon­tos politikai megbízás jutott. Ezeknek a megbízatásoknak mindenkor a legtökélete­sebben elegét tett. ö volt az, aki Darányi Kálmán mellett leginkább hozzájárult a bel­politikai béke megteremtéséhez, ö tárgyalt töhbízben Eckhardt Tiborral és a miniszter- elnök és a Független Kisgazdapárt közötí kialakult baráti légkört Mikecz teremtette meg. A kormánypárt soraiban is számot híve és barátja van cs a miniszterelnök is a legnagyobb bizalommal viseltetik szemétye iránt. Kozma Miklós belügyminiszter lemondását valószínűleg szerdán hozzák nyilvánosságra, A kormányzó felmentő kézirata a hivatalom lap csütörtöki számában jelenik meg. A belügyminiszter lemondásának termé­szetszerű következménye, hogy valamennyi főispán beadja lemondását* I i /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék