Kis Ujság, 1937. április (50. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

- j /^v / ad i / Csütörtök, 1937 április I / / 133/ MXR 31 / , _ A f J 50. évfolyam 72. szám ->^ ^4 * w FILLÉR BMllllllMilllliimillillM '|AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP NEGYEDÉVRE 8 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, f FŐSZERKESZTŐ. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VL, ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: 1107-28 POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 19.057. - . . LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 02. \ Darányi miniszterelnök alkotmányjogi javaslatokat ismertet a pártvezérekkel Harc a keresztért! Kecskéméi református lakossága a város békéiéi léin Kiss dr polgármester nyilatkozatával nyugvópontra futott az iskolákban kifüggesztett feszületek kérdése l)J reménységek Budapest székesfőváros idei költségveté­séből a belügyminiszter eltüntette a hiányt, ptégpedig érdekes, az utóbbi időben teljesen szokatlan módon. Megállapította ugyanis, fcogy a főváros vezetősége kicsinyre taksálta H bevételeket, amikor ugyanakkora jövede­lemmel számolt, mint az előző évi volt. Ennélfogva kijavította a költségvetés bevé­teli oldalát, több jövedelemmel számolt, mi­inek eredményeképpen megállapította, hogy r főváros háztartásának nem lesz hiánya. Most készül az állami költségvetés is, nmelyet F a b 1 n y 1 Tihamér pénzügymi­niszter rövidesen beterjeszt a képviselőház elé. Itt is örvendetes lesz a javulás, évek hosszú sora után elsőizben. Mint hírlik, F a b 1 n y 1 pénzügyminiszter az állami Költségvetésben is nagyobb bevételre szá­mít, mint az utolsó esztendőkben, ugyan­akkor csökkenti a kiadási oldal terhét is, minélfogva sokmillió pengőt jut­tathat olyan beruházásokra, amelyeknek célja munkához és kenyérhez juttatni az ország nyomorgó népét. Nagyszabású szo­ciális programot dolgozott ki a kormány, az Ínséges vidékek felsegélyezésérc és a költ­ségvetésbe felvette ennek á programnak a költségeit is: ezzel D arányi Kálmán tet­tekre váltja mindazt a várakozást és remény­séget, amellyel az ország fogadta annakide­jén a kormányt. Legelsősorban a nyomorgó földmunkások helyzetén akar javítani a kormány és ezért olyan beruházásokat állított be az új költ­ségvetésbe, amelyeknek célja a földmun­kások munkához juttatása. Ej utak egész sora létesül, folyószabályozások, öntözőcsatornák készülnek az Alföldön, csupa olyan munkaalkalom, amelyeknek során a költségek legnagyobb része a mun­kásoknak jut, mert hiszen az építési anyag költsége nagyon csekély c munkálatoknál. A kormány nagyszabású szociális mun­kája azonban nem áll meg itl, segíteni akar az ifjúságon is. Az új költségvetésben há­rommillió pengővel szerepel a nemzeti önái- lósitási alap, amelynek az a célja, hogy kedvező feltételek mellett kölesönöket folyósítsanak azo knak a fiatal­embereknek, akik egzisztenciát akarnak maguknak teremteni. .Számos más hasznos és célravezető beruhá­zás is készül az új költségvetésben és ezzel megindul végre a nemzet élete azon az úton, amely az eddigi tespedésből fölfelé vezet. Sok szó esik az utóbbi időben a szélső­séges izgatásokról, nmelyek hálás talajra ta­lálnak abban a nyomorúságban, amely a magyar nép százezreit pusztítja. Minden szó­nál, agitációnál és propagandánál nagyobb erőt jelent a szélsőség elleni küzdelemben az a megértő, szociális szellem, amely F a- b i n y i Tihamér költségvetését, a D a r á- n y i-kormány tevékenységét iiymódon hatja át. Nem jótékonyság kell a magyar népnek, hanem munka, nem szeretetado- mány hanem megérdemelt kenyér. Ehhez a kenyérhez, a minimális létfeltételekhez jut­tatják a nyár előtt meginduló közmunkák a magyar nép tömegeit. Messze még a cél, hosszú az út, amíg a trianoni szörnyű csa­pás után ismét felemeljük fejünket, hallat­lan erőfeszítésre lesz még szükség. De az az út, amelyet a kormány a készülő új költ­ségvetésben jelöl meg, egész bizonyosan el­vezet bennünket a megértés, jólét és új jö­vendő felé, amelyet annyiszor ígértek, de toka nem teljesítettek. Kecskéméiről telefonálja a Kis L'jsáq tudósítója: .Feszült érdeklődés előzte meg Kecskemét város • törvényhatósági bizottságának kisgyűlését. Szerdán dél­után 4 órakor ült össze a kisgyűlés Fájj István főispán elnöklétével. Napirend előtt Joó Gyual dr ref. főgondnok emel­kedett szólásra és felolvasta több pont­ból álló deklarációját, amelyben a reformátusság összegezte állás­pontját a polgármester ..kerészt- vendeletével“ kapcsolatban. — Tiltakozunk mindannyiunk nevé­ben az áltaunk is fenntartott községi is­kolákban — mondotta — a kereszt el­helyezése ellen, amelyet" nem minden keresztyén fogadott el külső jelképe­ként. De tiltakozunk a polgármester szóban- forgó rendelkezése ellen azért is, meri alkalmas arra, hogy a város békéjét és esetleg az ország nyugal­mát is megzavarja. Tittakozunk, hogy a református taní­tóinkat [egyházi és vallási meggyőződé­sükkel ellenkező• cselekedetre bírják. Nemcsak. mint" reformátusok; hanem mint a város polgárai is, akik az auto­nómja tiszteletében nevelkedtünk, óvást emelünk minden hatásköri túllépés el­len, tehát az ellen is, hogy a polgármes­ter úr saját hatáskörét túllépve, őt meg nem illető jogokat gyakoroljon. — Még egyszer ismételjük — hangzik a deklaráció , hogy ez a nyilatkozat nem nyilvánud sem a római katolikus egyház, sem pe­dig annak jelképe, a kereszt ellen,* mert a lelkiismereti szabadság elvé­nél fogva mindkettőt tiszteletben tártjuk. Tiltakozásunk a polgármester úr ren­delkezése ellen irányul. Ezután Kiss Endre dr. polgármester szólalt fel. — Türelemmel hallgattam a kimerítő ■deklarációt 'mondottá a polgármester — és. a mindnyájunkért .kereszten vér­tanúhalált haltnak alázatos arcával rövi­den válaszolok: Intézkedésemet fenn­tartom. Nem előnyadásért, nem sebek osztásáért, nem támadásért és nem el­ismerésért teszem. Tisztelettel elhárítom mindezeket magamtól, mert magas nem­zeti és krisztusi gondolatok esendő em­beri eszközeiként cselekedtem. Meggyő­ződésem, hogy Kecskemét népe, a szenvedés és a kereszt népe előtt álláspontom előbb- utóbb igazolódik. A polgármester válaszát nagy taps fogadta. A város polgársága körében az a vélemény alakult ki, hogy a reformá­tusság nyilatkozata,- valamint a polgár­mester felszólalása nyomán nyugvó­pontra jut a keresztkifüggesztés . ügye. (■■EBN Bánya­szerencsétlenség Győrből telefonálja a Kis Újság tudó­sítója: Rendkívül súlyos bányaszerencsétlen­ség történt az alcsuti kőbányában. Fúrás közbén a villanyfúró kiugróit és teljesen összeroncsolta Sponer Kálmán 24 éves mun­kást, akit koponyaálapi ' töréssel, súlyos külső és belső sérülésekkel haldokolva szál­lítottak a kórházba. A vizsgálat megindult. Havi tizenhárom pengő az elveszett haiszemert Győrből telefonálja á Kis Újság tudó­sitója: Nagy barátfalu községben áz elmúlt év őszén Máj János kováesmester műhelyé­ben gyermekek figyelték a munkát. Egy szi­lánk elpattant az üllőről és Nagy Jolán 12 éves kisleány arcába fúródott. A kisleány balszemevilágát elvesztette. Nagy Jolán szülei pert indítottak a kováesmester ellen, akit a győri törvényszék havi 13 pengő járadék, válamint 30Ó0 pengő eszmei kártérítés meg* fizetésére kötelezett. Rómában óriást tömeg ünnepli Líbiából hazatért Mussolinit % X í ; A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék