Kis Ujság, 1937. május (50. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

Ma: „Magyar fajvédők a fiitlerizmus bölcsőjénél" Szombat, 1937 május 1 Jp íf \ Q Ó A_. © _Ei . én 50. évfolyam S8. szám ÁRA O FILLÉR iiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiH AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, NEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, EGESZ ÉVRE 24 PENGŐ. KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AH KÉTSZERESE. POSTATAKARÉK PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 10.957. FŐSZERKESZTŐ: LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. TELEFÓN: 1-207 2# LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. gazdasági Elütünk NAGY ÜNNEPE DARÁNYI miniszterelnök nyilatkozata a Kis Újságnak MIICLAS osztrák szövetségi elnök magyarországi LÁTOGATÁSÁRÓL és a két állam eddigi politikájának megerősödéséről Egész jogosan tartják immár a tavasz egyik legnagyobb eseményének a budapesti Nemzetközi Vásárt, ami a koratavaszi me­zőgazdasági vásárral együtt annak az egész­séges életképnek a tükröződése, amely az egykor tisztára mezőgazdasági Magyarorszá­got az ipar terén is termékennyé és ver­senyképessé tette. Az a kép, amit a vásár mai fejlettsége nyújt a szemlélőnek, hosszú, évtizedes és kitartó munka eredménye. Jellemzően mondja S z c n d y Károly polgármester a kormányzót üdvözlő beszédében, hogy a inai harminckettedik kiállításon, mint a fa törzsében az évgyűrűk, kitörölhetetlenül be vannak írva azok az erények, amelyek még a mai mostoha viszonyok között Ls lehetővé tették, hogy a magyar ipar minden nehéz­ség ellenére, kezdve a nyersanyaghiánytól egészen a piac biztosításáig, győzelmesen vívja meg a maga harcát s ma már a maga kiállításán négy barátságos ország iparát is vendégül láthasson s a tizenegy napig tartó kiállításával az egész nemzet- k ö z i é e k I ő d esi biztosítani tudja a maga javára. Pedig akadályban, nehézségben éppen nem volt hiány. Sőt. Mintha ezek megsza­porodtak volna, mégpedig ama gazdasági nyugtalanságon keresztül, amely ma egész Európa életét eltölti és ami a holnapot olyan bizonytalanná teszi. Azt mondják, hogy a háborús évek két­szeresen számítanak. Nos. ha így van. ak­kor ez a ma megnyílt kiállítás is kettősnek számíthat. Kettősnek a munka, ami ezt a kiállítást minden akadály és nehézség ellenére létre hozta, kettősnek a si- k e r, ami ezt a gigantikus munkát most megkoronázza. Egész város kelt itt életre, csak azért, hogy bemutassa, mit jelent az az összefogás, a in i a munkás, a mér­nök, a vállalkozó, a kereskedő, a kis- és nagyiparos össze in ük ö- Uésébői létrejön. Milyen szent és hatalmas az az egység, milyen termékenyítő rs áldásihozó, ami ezeknek az alkotó ke­zeknek az összekapcsolódásából létrejön. Hány és hány embernek, családnak van ezekben az ipari alkotásokban elrejtve a maga kenyere. Hány és hány csatádnak van megoldva az életkérdése a vásárban szereplő műhelyek és gyárvállalatok mun­kateljesítményén keresztül, olyanokénak, akiket a falu nem tudott többé foglalkoz­tatni s akik így kénytelenek voltak a város felé tekinteni, hogy amit a mezőgazdaság szegénysége megtagadott tőlük — a min­dennapi kenyeret — az ipartól kérjék és kapják meg. El sem lehet képzelni, hova mélyült volna a magyar élet vonala, ha ez az ipar nem bontja ki a maga szárnyait a trianoni Magyarországon, hogy átsegítse az orszá­got azon a válságon, amit a magyar mező- gazdaság leromlása mezőgazdasági népes­ségünknek okozott. A csoda megtörtént s a magyar ipar átse­gített bennünket azokon az örvényeken, melyekbe a trianoni csapás akarta beleso­dorni nemzetünket. Azért üdvözöljük a harminckettedik Nem­zetközi Vásárt azzal a bensőséges elisme­réssel, amely minden tárgyilagos ítélkező­től kijár a magyar ipar erőfeszítésének és alkotó tevékenységének. Darányi Kálmán miniszterelnök pén­teken délután a minisztertanács előtt fogadta a Kis Újság munkatársát és Miklós osztrák szövetségi elnök buda­pesti látogatásával kapcsolatban a kö­vetkező nyilatkozatot adta: — Ausztria szövetségi elnöke, Miklas iVlmos őexcellenciája hétfőn Budapestre érkezik, hogy viszonozza azt a látoga­tást, amelyet a kormányzói pár és a magyar kormányférfiak november ha­vában tettek Bécsben. Élénk emlékeze­temben él az a kedves, baráti fogadta­tás, amelynek akkor a kormányzó úr és neje, valamint én és a külügyminisz­ter úr részesei voltunk. Igen boldog va­gyok, hogy a magyar nemzetnek örven­detes alkalma nyílik ezt most viszo­nozni. Miklas elnök úrnak és az ugyan­akkor hozzánk érkező Schuschnigg kancellár és Schmidt külügyi ál­lamtitkár uraknak megtisztelő láto­gatásában igen nagyra értékeljük a szomszéd állam fejének és kor­mányférfiainafc Magyarország iránt megnyilvánuló rokonszenvét. Abban a tényben pedig, hogy Ausztria szövetségi elnökének, e magas tisztében betöltött kilenc esztendős ideje alatt ez az első hivatalos külföldi útja és ez az első utazás Magyarország kormányzó­jának és általa a magyar nemzetnek szót, annak az őszinte rokonszenvnek és barátságnak megerősítését látjuk, amelyet egymás iránt Ausztria és Magyarország egyforma melegség­gel éreznek és ápolni kívánnak. Magas vendégeinket, akiknek személyé­ben az egész osztrák nép lesz a magyar nemzet vendége, a magyar lélek őszinte melegségével és lelkesedésével várjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy jöve­telük és az az alkalom, hogy magunk részéről Ausztria szövetségi elnöke sze­mélye iránt és a baráti szomszéd állam iránt újra kifejezésre juttathatjuk a két ország között szerencsés módon már régóta fennálló szívélyes és bensőséges voltát, még szorosabb lelki kapcsolatokat teremt, a két nép között és ez nem­csak a két államnak válik javára, hanem a két ország népének, sőt bizonyára Európa békéjének is. — Még visszacsengnek fülünkbe a két. állam és nép százados sorsközösségét oly megkapóan jellemző szavak, amelyekkel a bécsi ünnepélyes fogadtatás alkalmá­val az osztrák szövetségi elnök úrnak üdvözlésére Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága válaszolt, rámutatva arra a közös és • céltudatos munkára, amivel népeink elő akarják mozdítani a jólétet a Dunamedenccben és meg akar­ják lercmieni a tarlós békét Középeuró- pában, ami egész Európa békéjének lé­nyeges alkotórésze. Miklas elnök úrnak és hitvesének, örömmel és nagy megbe­csüléssel várt vendégeinknek látogatása most újra megerősíti a két állam eddigi politikáját a római egyezmények szellemében. Ez a politika világosan kifejezi a két or­szágnak azt az óhaját és érdekét, hogy biztosítani kell a Dunamedencében azt a helyet, amely ezeket az államokat földrajzi helyzetük és gazdasági jelentő­ségük, valamint a két nép rálermettsége és szorgalma alapján, nemkülönben tör­ténelmi hagyományaik következtében megilleti. Ausztria és Magyarország egy­más iránt való ezen érdeklődésének lesz újabb bizonysága és mcgpecsételése Mik­las szövetségi elnök úrnak és hitvesé­nek, Schuschnigg kancellár és Schmidt külügyi államtitkár uraknak kedves lá­togatása országunk fővárosában. Remé­lem, hogy magas vendégeink abból a meleg fogadtatásból és ünenplésből, amelyben itt résziWk lesz. ki fogják érezni az egész magyar nép hagyomá­nyos megbecsülését és őszinte ragaszko­dását annak a baráti és szomszédos ál­lamnak feje és népe iránt, amelyhez a történelem folyamán évszázados kapcso­latok fűzték hazánkat. — A történelmi múlt — fejezte be nyilatkozatát Darányi miniszterelnök — a viszontagságos sors sok közös bánat és öröm: benső kapcsolatokat létesített a két nép között, amelyeket az osztrák szövetségi elnök úr kiváló egyéniségo VI. György angol király megnyitotta az a ngol tengerészeti múzeumot. Mellette Mary anyakirálynő. Erzsébet királyné, Erzsébet hercegnő és az admiralitás első lordja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék