Kis Ujság, 1937. május (50. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-12 / 106. szám

2 KIS ÚJSÁG s SZERDA, 1937 MÁJUS 19 1 Kedden nyilvánosságra hozták az olasz királyi pár budapesti tartózkodásának káprázatos programját Kedden délben a miniszterelnökségen bárcziházy Bárczi István miniszterelnökségi államtitkárnál értekezlet volt, amelyen gróf Vinci, Olaszország budapesti követe is résztvett. Az értekezleten véglegesen megállapították az olasz ki­rályi pár budapesti látogatásának pro­gramját. A királyi pár elé Magyarország kor- . hiányzójának képviseletében Székesfehér­várra utazik: vitéz Keresztcs-Fischer Lajos tábornok, a kormányzó katonai irodájá­nak főnöke és a díszszolgálat tagjai, III. Viktor■ Emánuel király és császár mellett: vitéz Ruszkay Jenő tábornok, gróf Teleki Gyula követségi titkár és Scholtz Andor folyamörkapitánv, Horthy kormányzó szárnysegéde. A királyné és császárné mel­lett gróf Zichy Rafaelné udvarhölgy és gróf Erdödy Rudolf magyar királyi titkos taná­csos teljesít szolgálatot. A királyi pár leánya, Mária savoyai királyi hercegnő mel­lett gróf Teleki Gyuláné teljesít szolgálatot. Olaszország királyának és Abesszínia császárának kUliinvonata május 19-én, szerdán délelőtt féltizenegy órakor ér­kezik meg a Keleti pályaudvarra. A pályaudvaron megjelenik fogadásukra a kormányzói pár nagy kísérettel, Darányi v miniszterelnök vezetésével a kormány tag­jai, az országgyűlés két házának elnökei, a . koronaőrök, a honvédség főparancsnoka, a vezérkar főnöke, Budapest főpolgármestere, az államvasutak elnöke és a budapesti rend­őrség főkapitánya. Természetesen megjele­nik a budapesti olasz követség valamennyi tisztviselője és nagyszámban jönnek el a budapesti olasz kolónia tagjai. A magyar előkelőségek díszmagyarban jelennek meg a pályaudvaron. Pompás fogatok viszik fel a királyi párt a Várba. London, május 11. — A Kis Újság külön tudósítójától — ^ London a koronázási ünnepségek előesté­jén már teljesen a nagy esemény hatása alatt áll. Az előkelőségek már mind megérkeztek a brit fővárosba. A szerdai koronázási ünnepségek első része a király megválasztása. Van valami felmérhetetlen erő és osztatlan tiszteletet keltő abban a ragaszkodásban, amellyel a brit világbirodalom népe a régi, immáron 1200 éves hagyományokon csüng. Ezek a régi hagyományok élnek abban a ma már csak alaki jelentőségű tényben, hogy az angol nép jelképesen ma is gyako­rolja még a szabad királyválasztás jogát, mint a népfelség kifejezését. Angliában már századok óla az alkotmány alaptörvényei szabályozzák az öröklési sorrendet, de a szabad királyválasztás jelképét megőrzik azzal a formasággal, amely a koronázás kezdetét jelzi. .4 király és a királynő külön- kiilön menetben vonul az oltár elé. A canler- bury hercegérsek bemutatja az örökös 'ki­rályt a gyülekezetnek és megkérdezi, hogy elfogadják-e VI. Györgyöt uruknak és haj­landók-e előtte hódolni. A válasz az angol Himnusz első szavaival „Isten védd meg a királyt", hangzik fel és ezzel megválasztot­ták a királyt, aki ezután leteszi az esküt, amit a felkenés követ, majd pedig hosszú szertartás a biroda­lom négy pallosával. Különböző föméltóságok magasra emelve, kézről-kézre adnak, majd a trón elé és a király kezébe helyeznek négy pallost: az állam. Hitvalló Edward, a kegyelem tompa élű és az igazságosság éles pallosát. Ennek megtörténte után ' magára ölti a király a palástot és így fogadja a hercegérsek kezéből a gyé- mántkeresztcs birodalmi almát, melyet balkezében tart. Ezután valóságos ecsküvői szertartás következik: Canterbury prímása összecsketi az uralkodót népével. A főpap, a király jobbjának negyedik ujjára húzza a rubinköves gyűrűt. Ezután kerül a sor a király tulajdonképpeni koronázására, ami mindössze tíz percig tart. A király helyet foglal Hitvalló Edward székében, amely egy ormótlan kövön van, amely kő évezredes hagyomány alapján az angol világbirodalom alap­kövét jelképezi. A trónszéken ülő király fejére azután fel­A Mussolini-téren Szendt[ Károly polgár­mester fogja Budapest hódolatát tolmá­csolni. A díszhinlókról a magas vendégek és kí­séretük a királyi várpalota belső udvarán szállnak ki és mingyárt a Habsburg-tc- rembe vonulnak. Innen a Savoyai Jenő herceg szobra előtti erkélyre jönnek ki és végignézik a falusi népcsoportoknak hó­doló elvonulását. A kormányzói pár családi ebédet ad a ki­rályi pár tiszteletére, ugyanekkor pedig Darányi Kálmán miniszterelnök ebéden látja vendégül a királyi pár kíséretében ér­kező gróf Ciano olasz külügyminisztert. Délután négy órakor Olaszország királya és Abesszínia csá­szára megkoszorúzza a hősök emlék­kövét. Utána a rákoskeresztúri katonai temető­ben az olasz hősök sírjára helyez koszorút. Félhétkor Darányi Kálmán miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter kihallgatá­son jelennek meg az olasz királynál. Horthy kormányzó Ciano grófot fbgadja audiencián. Este nyolc órakor díszebéd lesz a királyi várpalota nagy márványtermében. Az ebéden Horthy kormányzó pohárköszöntő keretében üdvözli királyi vendégét, aki ugyan­csak pohárköszöntőt mond. A második napon, csütörtökön — lesz a pompás katonai díszszemle. Az Andrássy-úton vonulnak majd el a csapa­tok. Félkettőkor József királyi herceg és Auguszta királyi hercegnő adnak dezsőnét a királyi pár tiszteletére. Ugyanekkor Kánya külügyminiszter ad ebédet Ciano gróf tiszte­letére. teszi az anglikán egyház prímása a koronát. Ugyanekkor a templom hajójában helvet- fogíaló főrangú méltóságok is fejükre illesz­tik kézben tartott arany koronájukat. A gyülekezetből újból felhangzik „isten védd meg a királyt", megszólalnak a kürtök, eldördülnek a Tower ágyúi. Az érsek megáldja a királyt, aki ezután el­indul az arany trónus felé, amelybe a her­cegérsek, a püspökök és országnagyok ünne­pélyesen ültetik bele a nehézsúlyú korona alatt kissé meghajtó királyt. Felhangzik új­ból a prímás szava: Angliában most mindenki jó időért imád­kozik. Már hétfőn éjszaka elhelyezkedtek az első nézők. Szegedről telefonálja a Kis Újság tudósí­tója: A gyáliréti tanyákon borzalmas gyil­kosság történt. Kutas! János 26 éves béres botjával agyonverte volt munkaadóját, Tringula András gazdálkodót, aki egy év óta hatvan fillérrel tartozott neki. A gyilkos legény őrizetbevótele után kije­Bées, május 11 A bécsújhelyi törvényszék kedden este mondott ítéletet annak a három suhancuak bünperében, akik néhány héttel ezelőtt a Neukirchen felé vezető országúton feltartóztatták a volt bécsi paraguayi követ leányának, Wiengreen Ingridnek autóját, a fiatal lányt meg­gyilkolták és kifosztották. Néhány napos nyomozás után fogta el a rendőrség a gyilkosokat; Schlögl mányzó vadászatán vesznek részt. Este újabb diszebéd lesz a királyi várban. Ezt fényes táncestély követi a királyi vár­palota termeiben. A táncestélyen megelevenedik a régi nagy monarchia minden pompája. Pénteken a Magyar Nemzeti Múzeumot te­kinti meg Olaszország királya és Abesszínia császára. Itt Hómati Bálint kultuszminiszter kalauzolja. Délben családi ebéd lesz a kor­mányzónál, délután pedig pompás kerti ünnepély a királyi várkertben. Este a királyi pár vacsorát ad az olasz kö­vetségen a kormányzó és neje tiszteletére. Ezután résztvesznek az Operaház díszelőadá­sán. Az utolsó napon — szombaton — az olasz kolónia tagjait fogadja Viktor Emánuel ki­rály, majd ebéden vesz részt a kormányzó­nál. Az elutazás délután öt órakor történik a Keleti pályaudvarról, ugyanolyan fé­nyes külsőségek közöft, mint az érkezés. A budapesti olasz követ a királyi pár elé utazik egész Rómáig és velük együtt teszi meg az utat. A királyi pár budapesti tartóz­kodása alatt gróf Ciano olasz külügyminiszter Igen nagyjelentőségű politikai megbeszélése­ket fog folytatni Darányi miniszter­elnökkel és Kánya külügyminiszterrel. A jövő héten ■— az olasz királyi pár itt tar­tózkodása alatt — a képviselőház nem tart ülést. Erre a hétre a Házat elnapolják. Természetesen úgy a bevonulásnál, mint az elutazásnál a Keleti pályaudvartól egészen a Várig katonai csapatok állnak díszsor­falat. A koronázási ünnepségek mögött csend­ben nagyfontosságú politikai megbeszélések folynak, amelyek sorsdöntőek lehetnek Európa jövőjére. Minden jel arra vall, hogy az angol külpolitika fokozott figyelemmel fordul a dunavölgyi népek sorsa felé. Edén külügyminiszter már hosszú tár­gyalásokat folytatott Hodzsa csehszlo­vák miniszterelnökkel, továbbá Srhmidt osztrák külügyi államtitkárral. Küszöbön áll Edén megbeszélése Kánya ma­gyar külügyminiszterrel is. Hír szerint Schmidt államtitkár Londonból vató vissza­tértében Párizsba is ellátogat és eddig még meg nem erősített hírek szerint szó van ar­ról, hogy Kánya külügyminiszter is mielőtt haza jönne, Párizsba utazik. lentette, hogy nem volt szándékában meR- ölni Tringulát, akitől hiába kérte, hogy bé­rét egyenlítse ki. Kihallgatásakor hangsú lyoztar hogy • ,~.j csupán „le akarta verni*4 rajta a tartozást, miután már nem reménykedett abban, hogy megkapja. Letartóztatták. Herbert 21 éves. Fleck Frigyes 20 éves suhancot. valamint Steyskal Vilmos 19 éves segédmunkás személyében. Mindhármukat rögtönítélő bíróság elé állították. A vádlottak beismerték bűnössé­güket és a legnagyobb nyugalom­mal mondották el a szörnyű bűn- cselekmény történetét. Háromnapos tárgyalás után kedden délben a perbeszédekre került a sor, majd a rögtönítélő bíróság kihirdette ítéletét. Eszerint Schlöglt és Flecket kötéláltali ha­lálra ítélte, a 20. évét még be nem töltött Steyskalt pedig fiatalkorú voltára való tekintettel 16 évi súlyos — negyedévenként egynapi kopla­lással és sötétzárkával súlyosbí­tott — börtönre ítélte. A bécsújhelyi törvényszék udvarán már a két akasztófa készen várja a bitóra ítélt gyilkosokat, akiket — amennyiben az osztrák államfő nem él a megkegyelmezés jogával — az ítélet elhangzása után három órával felakasz­tanak. Megválasztották a kalocsai (írás uj füszolgablráfát Pest vármegye tavaszi közgyűlésének má­sodik napján a kalocsai főszolgabíró meg­választása kerül sorra. A közgyűlés előtt élénken tárgyaltak a bizottsági tagok arról, hogy az Egyesült Keresztény Párt pestvár­megyei szervezete kimondotta megalakulá­sát legutóbbi értekezletén. A kalocsai főbíró tisztségére vitéz Egyedy Kálmánt és Uhlarik Jánost jelölték. Marton Béla és vitéz Endre László gödöllői fő­szolgabíró élénk propagandát fejtett ki Egyedy mellett, de hiába, mert Uhlarik nagy szótöbbséggel lett győztes. Az új fő­bírót Presztg Elemér főispán meleg sza­vakkal üdvözölte. Bakos Géza trianoni emlékbeszédet mon­dott, A legutóbb kiadott pápai enciklikáról, az idegen téveszmékről, a politikai paráz- naságról beszélt, majd hangsúlyozta, hogy boldogulásunk egyetlen lehetősége az alkot­mányunkban letelt keresztény és nemzett erők összpontosítása. Az alispánt jelentés letárgyaiása után Viczián István az egykéz-rendszer védelmé­ben szólalt fel. Végül pedig a közgyűlés a a esztergomi új műút megépítése ellen dön­tött kis szótöbbséggel. Felemelte a tábla a tüdővésszel mérgező kényt vendéglős és társa büntetését Győrből telefonálja a Kis Újság tudósítója: A győri tábla kedden tárgyalta Horváth Já­nos kónyi vendéglős és Navralil József gaz­dálkodó bűnperét. Mint emlékezetes, a vendég­lős, száz. .pengőért, egy tüdővészes ember váladé­kát megvásárolta Navraliltól, ezt a váladékot feleségének kávéjába öntötte és így akarta el­tenni láb alól az asszonyt. Horváthné a bor­zalmas fertőzés ellenére is életben maradt. A törvényszék Horváthot négyévi, Navratilt há­romévi fegyházra ítélte. A tábla az Igazság­áéi Orvosi Tanács szakvéleményének kézhez­vétele után, amelyből kitűnt, hogy a váladék alkalmas volt emberélet kioltására, felemelt® mindkettőjük büntetését, Horváthot másodfo­kon hétévi, Navratilt pedig hatévi fegyházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. V MECSEKSZABOLCSI HALÁLOS SORTÜZ TÁRGYALÁSA Vasason keden folytatták a mecsekszabol- csi halálos sortíiz ügyének tárgyalását. 66 vádlottat, hallgattak ki, akik azt állí­tották. hogy tömeg nem támadta meg a csendőröket. ELÜTÖTT AZ AUTÓ EGY MOTORKERÉKPÁROST Szekszárdról telefonálja a Kis Újság tudó­sitója: Dunaföldváron Kerekes József 31 éves autóvezető egy motorkerékpár javított motorját próbálta ki a Fő-utcán, amikor az egvik mellékutcából hatalmas túrakocsi szá­guldót elő szabálytalanul, a megengedett se­bességnél jóval gyorsabban és elütötte Kere­kes Józsefet, akit súlyos sérüléssel szállítot­tak a vármegyei mentők a szekszárdi köz- kórházba. HALÁLOS BÜRÖKMÉRGEZÉS Szegedről telefonálják: Kovácshazán borzal­mas mérgezés áldozata lett egy hétesztendőa kislány. Kedden holtan találták apja házának udvarán több eszméletlen kisgyermekkel együtt Pap Magda hétéves kisleányt. Az or­vosi vizsgálat megállapította, hogy halálát, valamint a többi gyermek eszméletlen állapo­tál a réten szedett bürök okozta. A gyermekek állapota rendkívül súlyos. A felelősség kérdé­sének tisztázására megindult a vizsgálat. Tetanusz-mérgezésben meghalt egy duna- földvári kislány. Szekszárdról telefonálja a Kis Újság tudósitója: Tetanusz-mérgezéssel szállították be Udvardi Mária 14 éves duna- földvári kislányt a szekszárdi kórházba, de mielőtt az orvosok tetanusz-oltással látták volna el, a kislány az ápolók kezeiben ki- szenvedett. A hatóságok megindították a nyomozást. Délután a vendégek Gödöllőn, a kor­^ ........ 11 —' i — Nag yíontossáqu külpolitikai tanácskozások Londonban a káprázatos koronázási ünnepségek alatt „Le akarta verni rajta a és agyonverte volt munkaadóját egy béres —qifcrw » llaiaitalieitek a falt paraguayi konzol letnyanak gyilkosán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék